Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro živnostenské zákazníky

Všeobecně

1. Dále uvedené obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, dodávky a ostatní výkony společnosti Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Strasse 1, 34123 Kassel (dále "prodávající") ohledně právních úkonů se spotřebiteli prostřednictvím online-shopu prodávající (dále "A"), jakož i ohledně právních úkonů s obchodníky ve smyslu obchodního zákoníku a s podnikateli ve smyslu § 14 občanského zákoníku (živnostenští zákazníci) v příslušné formě (dále "B"), obzvláště také prostřednictvím online-shopu s nabídkou, která je v něm obsažena zvlášť, pro "živnostenské zákazníky". Odlišné předpisy zákazníků neplatí, ledaže je potvrdí prodávající písemně. Individuální ujednání mezi prodávající a zákazníky mají vždy přednost.

2. Obchodní vztahy mezi prodávající a zákazníkem podléhají právu Spolkové republiky Německo. U spotřebitelů platí tato volba práva pouze tak, aby nebyla poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel své trvalé bydliště. Platnost Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží je vyloučena.

3. Smluvním jazykem je němčina.

4. Místně příslušný soud je v Kasselu, pokud je zákazník obchodníkem nebo právnickou osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem. Totéž platí, pokud nemá zákazník žádnou všeobecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud není v době vznesení žaloby známo bydliště nebo místo trvalého pobytu.


Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

§ 1 Obsahy smluv a uzavření smlouvy

1. Prodávající nabízí zákazníkům v online-shopu ke koupi nové a použité zboží, především pneumatické produkty.

2. Při nákupu v online-shopu je kupní smlouva uzavřena přijetím objednávky zákazníka ze strany prodávající. Objednávka představuje nabídku směrem k prodávající k uzavření kupní smlouvy. Uvedení cen v online-shopu nepředstavují žádnou nabídku v právním smyslu. Pokud zákazník podá objednávku v online-shopu, obdrží e-mail, který potvrzuje přijetí jeho objednávky a uvede její podrobnosti.(potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje žádné přijetí jeho nabídky, nýbrž zákazníka pouze informuje o tom, že objednávka s určitým obsahem byla doručena. Kupní smlouva je uzavřena teprve tehdy, když je objednaný produkt odeslán zákazníkovi a když je odeslání zákazníkovi potvrzeno druhým e-mailem (potvrzení odeslání). Zákazník má kromě toho možnost se dotazovat prodávající kvůli určitému výrobku telefonicky, e-mailem, faxem nebo dopisem. Po obdržení takové poptávky prodávající zákazníkovi předloží odpovídající nezávaznou nabídku e-mailem, dopisem, telefonicky nebo faxem. Zákazník má potom možnost podat závaznou objednávku. Kromě toho zákazník obdrží sdělení, které potvrdí doručení jeho objednávky a které uvádí její podrobnosti (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje žádné přijetí jeho nabídky, nýbrž zákazníka pouze informuje o tom, že objednávka s určitým obsahem byla doručena. Smlouva je uzavřena teprve přijetím této nabídky ze strany prodávající, a to zasláním zboží a zasláním potvrzení o zaslání.

3. Do textu smlouvy není možné po objednání již nahlížet. Žádáme proto zákazníka, aby si text smlouvy uložil do paměti.


§ 2 Ceny, náklady na zaslání, daň z přidané hodnoty a platba

1. V případě objednávek prostřednictvím online-shopu platí tam uvedené ceny. Veškeré ceny obsahují zákonnou daň z přidané hodnoty.

2. Ceny se rozumějí s připočtením nákladů na zaslání a obaly, které jsou zákazníkovi sděleny před podáním objednávky.

3. Zásobování zákazníků prodávající se realizuje podle přání zákazníka proti následujícím způsobům placení: Platba předem (převodem), na fakturu, na dobírku nebo úvěrovou kartou. Pokud si zákazník vybere platbu předem převodem, musí být platba provedena nejpozději 14 kalendářních dnů po potvrzení objednávky. V případě dodávky na fakturu je platba splatná nejpozději 8 kalendářních dnů po vystavení faktury. Pokud se platba provádí na dobírku, je kupní cena s připočtením nákladů na zaslání a poplatků za dobírku splatná při dodání a předložení dobírkové stvrzenky pověřenou přepravní společností.

4. Pokud se zákazník dostane se svými platebními závazky do prodlení, může prodávající požadovat náhradu škody podle zákonných ustanovení a/nebo od smlouvy odstoupit.

5. Prodávající vystavuje zákazníkovi vždy fakturu, která mu je předána při dodání zboží nebo která je mu jinak doručena ve formě textu.


§ 3 Dodání a přechod nebezpečí

1. Objednané zboží se dodá na zákazníkem uvedenou adresu, pokud nebylo smluvně dojednáno jinak. Dodávka se provádí ze skladu prodávající.

2. Dostupnost jednotlivých druhů zboží je uvedena v popisu zboží. Zboží, které se nachází na skladě, pošle prodávající, pokud nebylo výslovně dojednáno jinak, v průběhu 2 pracovních dnů po zadání potvrzení objednávky (při zálohové platbě bankovním převodem: do 2 pracovních dnů po uhrazení platby). Pokud bude zboží při prodeji přes online obchod označené, že se nenachází na skladě, pak se musí snažit prodávající o co možná nejrychlejší dodávku. Údaje prodávající k dodací lhůtě jsou nezávazné, pokud nebyl prodávající závazně přislíben dodací termín.

3. Prodávající si vyhrazuje právo, provést částečnou dodávku, pokud se to jeví být výhodné pro budoucí vývoj, a částečná dodávka není pro zákazníka výjimečně nepřijatelná. Náklady navíc, které vzniknou dílčími dodávkami, budou fakturovány zákazníkovi. Zákazník může vyloučit částečné dodávky volbou možnosti objednávky „Zaslat pouze kompletní objednávku“.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od povinnosti plnění smlouvu, pokud má být zboží dodáno dodavatelem v den dodání a dodávka přitom není provedena kompletní nebo dílčí. Tato rezervace pro vlastní doručení platí pouze tehdy, když není není odpovědný za neuskutečnění dodávky. Prodávající neodpovídá za neuskutečněné plnění, pokud byla s dodavatelem včas uzavřena tzv. kongruentní náhradní transakce, aby byly splněny smluvní závazky. Pokud nebude možné dodání zboží, pak musí prodávající bezodkladně informovat o této okolnosti zákazníka a vrátit již uhrazenou kupní cenu a také přepravné náklady. Riziko náhodné zkázy a náhodného zhoršení kvality zboží zaniká odevzdáním zákazníkovi.


§ 4 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává až do splnění všech pohledávek ze smlouvy ve vlastnictví prodávající; v případě, že je zákazník právnickou osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem, kromě toho také z běžného obchodního vztahu až do vyrovnání všech pohledávek, které příslušejí prodávající v souvislosti se smlouvou.


§ 5 Započtení, právo na zadržování

1. Právo na započtení přísluší zákazníkovi pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky ze strany prodávající uznány nebo pokud jsou pravomocně konstatovány.

2. K výkonu práva na zadržování je zákazník oprávněn pouze v tom rozsahu, jak se jeho protinárok zakládá na tomtéž smluvním vztahu.


§ 6 Ručení za věcné a právní vady

1. Pokud existují vady, příslušejí zákazníkovi podle následujících ustanovení zákonná práva ze záruky. Pokud se na smlouvě podílejí pouze obchodníci, platí dodatečně §§ 377 a násl. obchodního zákoníku.

2. Škody, které jsou vyvolány nesprávným zacházením zákazníka při instalaci, připojení, obsluze nebo skladování zboží, nezakládají žádný nárok na záruční plnění vůči prodávající. Pokyny k řádnému zacházení si může zákazník vyhledat v popisech výrobce.

3. Vady musí zákazník reklamovat u prodávající během záruční lhůty v trvání dvou let u nových věcí popř. jednoho roku u použitých věcí. Shora uvedená omezení ručení neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zamlčela nebo pokud převzala záruku za vlastnosti zboží. Shora uvedená omezení ručení neplatí také pro nároky zákazníka na náhradu škody, které jsou zaměřeny na náhradu újmy na těle nebo zdraví kvůli vadě, za kterou odpovídá prodávající, nebo které se opírají o úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění prodávající nebo jejích pomocníků při plnění. Shora uvedená zkrácení neplatí pro vady stavebního díla nebo věci, která byla používána podle svého obvyklého způsobu používání pro stavební dílo a která způsobila jeho závadnost. Shora uvedená zkrácení neplatí také tehdy, pokud prodávající vadu lstivě zamlčela nebo převzala záruku za vlastnosti zboží, a neplatí pro nároky zákazníka na náhradu škody, které jsou zaměřeny na náhradu újmy na těle nebo zdraví kvůli vadě, za kterou odpovídá prodávající, nebo které se opírají o úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění prodávající nebo jejích pomocníků při plnění.

4. Pokud existují vady a pokud byly včas uplatněny, je prodávající oprávněná k dodatečnému plnění. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, je zákazník oprávněn snížit kupní cenu nebo od smlouvy odstoupit. V ostatním platí zákonná ustanovení.


§ 7 Informační povinnosti v případě škod vzniklých při přepravě

Pokud je zboží dodáno s patrnými škodami obalu nebo obsahu, musí zákazník toto bez ohledu na svá práva ze záruky (A. § 6) ihned reklamovat u speditéra/dopravce a neprodleně kontaktovat prodávající e-mailem nebo jiným způsobem (fax/pošta), aby tato mohla hájit eventuální práva vůči speditérovi/dopravci.


§ 8 Vyloučení ručení

1. Kromě ručení za věcné a právní škody prodávající ručí neomezeně, pokud se příčina škody zakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Ručí také za porušení podstatných povinností z lehké nedbalosti (povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy), jakož i za porušení základních povinností (povinnosti, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení zákazník zpravidla spoléhá), vždy ale pouze za předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu. Za porušení jiných než shora uvedených povinností kvůli lehké nedbalosti prodávající neručí.

2. Omezení ručení dle předchozího odstavce neplatí v případě újmy na životě, těle a zdraví, v případě vady po převzetí záruky za vlastnosti produktu a v případě lstivě zamlčených vad. Ručení podle zákona o odpovědnosti za produkt zůstává nedotčeno.

3. Pokud je ručení prodávající vyloučeno nebo omezeno, platí toto rovněž pro osobní ručení jejích zaměstnanců, zástupců a pomocníků.


§ 9 Ochrana dat

1. Zákazníkovi je známo a souhlasí s tím, aby byly k vyřízení objednávky uložená požadovaná osobní data prodávající na datové nosiče. Zákazník výslovně souhlasí se získáním, zpracováním a používáním svých osobních dat. S uloženými osobními daty se samozřejmě důvěrně zachází ze strany prodávající. Získání, zpracování a používání osobních dat zákazníka se provádí při respektování Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG), Nařízení o ochraně dat (DSGVO) a Zákona o telemediích (TMG).

2. Zákazník má právo odvolat své svolení kdykoli s účinkem do budoucnosti. Prodávající je v tomto případě povinna okamžitým smazáním osobních dat zákazníka. Při běžících procesech objednávání se provede smazání po ukončení objednacího procesu.


Poučení o právu na odvolání u smluv uzavřených na dálku

1.Právo na zrušení: Máte právo zrušit v průběhu čtrnácti dnů tuto smlouvu bez udání důvodu. Lhůta na zrušení je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, které není dopravcem, převzali poslední zboží do vlastnictví. K vykonání vašeho práva na zrušení nás musíte informovat (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, email: verkauf@landefeld.com, číslo faxu: +49 (0) 561/95885-20) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. Dopisu zaslaného poštou, telefaxu nebo emailu) o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. K tomu můžete použít odkaz v našich Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) na stránce www.landefeld.de odkaz Muster-Widerrufsformular, což však není předepsáno. K dodržení lhůty zrušení bude postačovat, když zašlete sdělení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty na zrušení.

2. Následky zrušení: Pokud zrušíte tuto smlouvu, musíme vám vyplatit zpět všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízený levnou standardní dodávku), bezodkladně a nejpozději v průběhu čtrnácti dnů od dne, ve který nám bylo doručeno sdělení o zrušení této smlouvy. Pro toto zpětné vyplacení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, s výjimkou toho, pokud bylo dojednáno něco jiného; v žádném případě vám nebudou započítány kvůli tomuto zpětnému vyplacení poplatky. Můžeme zamítnout zpětné vyplacení, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo dokud neobdržíme důkaz o tom, že jste zboží zaslali zpět, vždy podle dřívějšího data. Zboží musíte zaslat zpět nebo osobně odevzdat bezodkladně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, když jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je zaručena, pokud zašlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Bezprostřední náklady na zpětné zaslání zboží jsou ve vaší kompetenci. Případnou ztrátu hodnot zboží můžete reklamovat pouze v případě, když byla ztráta hodnoty způsobena na základě kontroly kvality, vlastností a funkčnosti zboží při vaší nepotřebné manipulaci.

3. Vyloučení práva na zrušení: Právo ne zrušení neexistuje u smluv: a) k dodání zboží, které není předem vyrobené a pro výrobu kterého je rozhodující individuální volba nebo stanovení spotřebitelem, případně jsou jednoznačně šité na osobní potřeby spotřebitele b) k dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo datum ukončení trvanlivosti kterého byl překročen, c) k dodání zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné k vrácení, pokud bylo jeho zapečetění po dodání odstraněno, d) k dodání zboží, když bylo toto po dodání na základě jejich vlastností neoddělitelně smícháno s jiným zbožím, e) k dodání zvukových nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, když bylo po dodání odstraněné zapečetění.


Konec poučení o odvoláníVšeobecné obchodní podmínky pro živnostenské zákazníky

§ 1 Obsahy smluv a uzavření smlouvy

1. Zákazník má možnost se dotazovat prodávající kvůli určitému výrobku telefonicky, e-mailem, faxem nebo dopisem. Po obdržení takové poptávky prodávající zákazníkovi předloží odpovídající nezávaznou nabídku e-mailem, dopisem, telefonicky nebo faxem. Zákazník má potom možnost podat závaznou objednávku. Poté zákazník obdrží e-mailem, dopisem nebo faxem potvrzení zakázky, které potvrzuje přijetí jeho objednávky a uvede její podrobnosti. Toto potvrzení zakázky představuje akceptování jeho nabídky ze strany prodávající, takže potvrzením zakázky je realizována smlouva.

2. Při nákupu v online-shopu podává zákazník závaznou objednávku prostřednictvím stanoveného objednacího systému výběrem způsobu a množství zde uvedeného zboží a služeb. Objednávka představuje nabídku směrem k prodávající k uzavření kupní smlouvy. Popisy a cenové záznamy v online-shopu ze strany prodávající nepředstavují ještě žádnou nabídku v právním smyslu. Pokud zákazník podá objednávku v online-shopu, obdrží e-mail, dopis nebo fax, které potvrzuje přijetí jeho objednávky a uvede její podrobnosti.(potvrzení zakázky). Potvrzením zakázky je realizována smlouva. Do textu smlouvy není jinak možné po objednání již nahlížet. Žádáme proto zákazníka, aby si text smlouvy uložil do paměti.


§ 2 Ceny, náklady na zaslání, daň z přidané hodnoty a platba

1. Ceny prodávající se rozumějí, pokud není dohodnuto jinak, ze závodu, s připočtením zákonné daně z přidané hodnoty, kromě nákladů na obal a kromě cla, ostatních vedlejších nákladů nebo odvodů jakéhokoli druhu. Razítka na nákladních listech, poplatky za železniční vlečky a vlečné jdou na vrub zákazníka. V případě zvýšení nákladů na mzdy, materiál nebo suroviny, výrobních nebo přepravních nákladů atd. je prodávající oprávněna účtovat ceny platné v den dodání. Toto neplatí, pokud se dohodnuté dodávky a výkony musí realizovat do 4 měsíců po uzavření smlouvy.

2. Ceny se rozumějí s připočtením nákladů na zaslání a obaly.

3. Zásobování zákazníků prodávající se realizuje podle přání zákazníka proti následujícím způsobům placení: Platba předem (převodem), na fakturu, na dobírku nebo úvěrovou kartou. Pokud si zákazník vybere platbu předem převodem, musí být platba provedena nejpozději 14 kalendářních dnů po potvrzení zakázky. V případě dodávky na fakturu je platba splatná nejpozději 8 kalendářních dnů po vystavení faktury. Pokud se platba provádí na dobírku, je kupní cena s připočtením nákladů na zaslání a poplatků za dobírku splatná při dodání a předložení dobírkové stvrzenky pověřenou přepravní společností.

4. U smluv, které se realizují prostřednictvím online-shopu prodávající, platí přednostně následující pravidla: Platba se provádí podle podmínek obsažených v objednávce. Ceny uvedené v online-shopu se vztahují v ostatním na příslušné obalové jednotky/délky pásky. V případě náběhů rolí se účtují náklady na řezání, které prodávající sdělí zákazníkovi zvlášť.

5. Prodávající vystavuje zákazníkovi vždy fakturu, která mu je předána při dodání zboží nebo která je mu jinak doručena ve formě textu.

6. Pokud se zákazník dostane se svými platebními závazky do prodlení, může prodávající požadovat náhradu škody podle zákonných ustanovení a/nebo od smlouvy odstoupit. Zákazník musí v každém případě zaplatit úroky z prodlení ve výši 8 procent nad příslušnou základní úrokovou sazbou. V ostatním zůstává vyhrazeno prodávající, aby předložením osvědčení banky prokázala a uplatnila vyšší úrokovou škodu. Dále se musí za každou upomínku vystavenou ze strany prodávající zaplatit paušální náhrada škody ve výši 5,00 EUR, pokud zákazník neprokáže nižší škodu.

7. Pokud prodávající přijímá směnky nebo šeky, jsou tyto přijaty pouze kvůli splnění. Směnky musí být diskontovatelné. Diskontní výdaje a všechny ostatní náklady jdou zcela na vrub zákazníka a musí být zaplaceny do 8 dnů.

8. Při likvidaci prostřednictvím směnek může prodávající požadovat okamžité zaplacení všech otevřených - i ještě nesplatných - jinak nenamítaných dodavatelských pohledávek, pokud nejsou fakturované diskontní výdaje zaplaceny do 8 dnů, pokud nejsou obdržené směnky diskontovány bankou, pokud jsou diskontované směnky zpětně zatíženy nebo pokud směnka není vyplacena. Totéž platí tehdy, pokud není vyplacen některý šek zákazníka nebo pokud se zákazník v případě dohodnutého placení ve splátkách dostane s některou splátkou do prodlení.

9. Pokud u zákazníka dojde po uzavření smlouvy k podstatnému zhoršení jeho majetkové situace nebo pokud dojde ke směnečným nebo k šekovým protestům, může prodávající požadovat pro všechny dodávky, které mají být ještě provedeny, ze smluv z téhož právního vztahu (§ 273 občanského zákoníku) platby předem nebo složení záruky. Pokud zákazník tomuto požadavku nevyhoví, může prodávající od těchto zmíněných smluv odstoupit a po stanovení lhůty v trvání 14 dnů požadovat náhradu škody kvůli porušení povinnosti, a to bez zvláštního prokázání ve výši 10 % z neprovedené částky zakázky, ledaže zákazník prokáže nižší škodu. V případě prodlení s platbou jsou splatné úroky z prodlení dohodnuté nahoře v odstavci 7.

10. Platby metodou šeku-směnky jsou považovány za konečně zaplacené až po vyplacení směnky nebo šeku. Rozšířená výhrada vlastnictví platí až do konečného vyplacení.


§ 3 Započtení, právo na zadržování

Zákazníkovi nepřísluší právo na zadržování. Práva podle § 320 občanského zákoníku ale zůstávají zachována, pokud a dokud prodávající nedostojí svým závazkům k nové dodávce nebo k opravě kvůli vadě.


§ 4 Obal

1. Druh obalu je na uvážení prodávající. Obaly se účtují za režijní náklady.

2. Obalové materiály jsou přijímány zpět pouze tehdy, pokud je toto výslovně dohodnuto. Jinak je zpětvzetí vyloučeno, pokud prodávající podle nařízení o obalech v jeho aktuálně platném znění zapojí do likvidace vlastní podnik provádějící likvidaci obalů. Zákazník je v takovém případě povinen obalový materiál připravit a předat ho podniku provádějícímu likvidaci obalů. Pokud je ujednáno, že zákazník proti poskytnutí paušálu na náklady na likvidaci upustí od svého práva na vrácení, je povinen předat použité obaly registrovanému podniku provádějícímu likvidaci obalů, který zaručí řádnou likvidaci podle předpisů nařízení o obalech.

3. Vratné obaly poskytuje prodávající k dispozici pouze formou zápůjčky. Vrácení obalové jednotky musí zákazník prodávající oznámit do 14 dnů písemně a musí obal připravit. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněna požadovat od 3. týdne za každý týden 20 % z pořizovací ceny (maximálně ale celou pořizovací cenu) po upomenutí jako poplatek za půjčení nebo hodnotu obalu hned vyfakturovat ve faktuře, která bude splatná ihned po obdržení. Vůči obchodníkům, právnickým osobám veřejného práva a veřejně-právním zvláštním majetkům platí v ostatním následující: Obalové materiály, které jsou ve vlastnictví třetích osob, jsou dodávány jménem a z pověření těchto vlastníků. Upozorňujeme na to, že dodavatelé obalových materiálů mohou v případě nevrácení včas účtovat nájemné, které musí uhradit zákazník, pokud na něj připadne.


§ 5 Odběr

1. Zákazník si musí zásadně hotové zboží, pokud není ujednáno výslovně jinak, odvézt (odběrný dluh). Pokud se tak nestane během přiměřené lhůty nebo pokud si zákazník přeje podle své objednávky zaslání, je prodávající oprávněna provést zaslání na náklady zákazníka. Zboží je považováno za dodané dle podmínek v momentu opuštění společnosti prodávající (zásilkový nákup).

2. Odběr zboží je považován za provedený v momentu odvozu, v případě jeho zaslání v momentu odeslání.

3. Prodávající je oprávněna k dílčím dodávkám, ledaže toto není pro zákazníka únosné. Dílčí dodávky neopravňují k tomu, aby byly zadržovány platby za dodané zboží.


§ 6 Expedice

1. Nebezpečí přechází na zákazníka předáním speditérovi nebo dopravci, nejpozději ale opuštěním společnosti prodávající.

2. Přepravní prostředky a dopravní trasa jsou z důvodu absence zvláštního pokynu s vyloučením jakéhokoli ručení přenechány na vůli prodávající. V ostatním platí B.§ 12. Zboží připravené k odeslání musí být ihned odvoláno, jinak je prodávající oprávněna je uskladnit podle vlastního uvážení na náklady a nebezpečí zákazníka a považovat je za dodané ze závodu.


§ 7 Pojištění

Proti škodám způsobeným při přepravě a škodám způsobeným rozbitím je zboží pojištěno pouze na přání zákazníka. V tomto případě prodávající účtuje jí vzniklé náklady, nepřebírá ale žádnou odpovědnost za provedení zásilky. V ostatním platí B.§ 6. Zákazník na sebe převezme, že dodávku při popř. ihned po jejím příjezdu do místa určení pojistí na vlastní náklady proti škodám způsobeným požárem a proti nebezpečí výbuchu. Přitom nese riziko sám, jako i ohledně případů škody jiného druhu, pokud není ujednáno jinak.


§ 8 Dodací lhůta

1. Dodací termíny nebo lhůty, které nebyly výslovně dohodnuty jako závazné, jsou výlučně nezávaznými údaji. Toto platí i pro dodací termíny, které jsou uvedeny v online-shopu jako údaje na potvrzeních zakázky nebo které jsou uvedeny v informacích o dodacích termínech (obzvláště e-mailem nebo faxem). Dodací lhůta uvedená ze strany prodávající začíná až tehdy, když jsou vyjasněny veškeré podrobnosti obchodu a technické otázky a když se obě strany shodují na veškerých podmínkách obchodu. Zákazník musí rovněž řádně a včas splnit všechny závazky, které mu náležejí.

2. Pokud se u smlouvy, která je základem, jedná o fixní obchod ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 občanského zákoníku nebo § 376 obchodního zákoníku, ručí prodávající podle zákonných ustanovení. Totéž platí, pokud je zákazník v důsledku prodlení s dodáním, které zavinila prodávající, oprávněn uplatňovat odpadnutí svého zájmu o další plnění smlouvy. V těchto případech je ručení prodávající omezeno na předvídatelnou, typicky vznikající škodu, pokud se prodlení s dodáním nezakládá na úmyslném porušení smlouvy, které zavinila prodávající, přičemž je jí možné připočítat zavinění našich zástupců nebo pomocníků při plnění. Prodávající rovněž ručí zákazníkovi v případě prodlení s dodáním podle zákonných ustanovení, pokud se toto prodlení zakládá na úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení smlouvy, které zavinila prodávající, přičemž je jí možné připočítat zavinění jejích zástupců nebo pomocníků při plnění. Její ručení je omezeno na předvídatelnou, typicky vznikající škodu na předvídatelnou škodu, pokud se prodlení s dodáním nezakládá na úmyslném porušení smlouvy, které zavinila prodávající.

3. Pro případ, že se prodlení s dodáním, které zavinila prodávající, zakládá na zaviněném porušení některé podstatné smluvní povinnosti, přičemž je jí možné připočítat zavinění jejích zástupců nebo pomocníků při plnění, ručí podle zákonných ustanovení s tím, že v tomto případě je ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelnou, typicky vznikající škodu.

4. Jinak může zákazník uplatňovat v případě prodlení s dodáním, které zavinila prodávající, za každý celý týden prodlení paušální odškodnění ve výši 2 % z hodnoty dodávky, maximálně ale ne více než 10 % z hodnoty dodávky.

5. Další ručení za prodlení s dodáním, které zavinila prodávající, je vyloučeno. Další zákonné nároky a práva zákazníka, které mu příslušejí vedle nároku na náhradu škody kvůli prodlení s dodáním, které zavinila prodávající, zůstávají nedotčeny.

6. Pokud se zákazník dostane do prodlení s přijetím, je prodávající oprávněna požadovat náhradu vzniklé škody a eventuálních zvýšených nákladů. Totéž platí, pokud zákazník zaviněně poruší povinnosti k součinnosti. Vznikem prodlení s přijetím popř. prodlení dlužníka přechází na zákazníka riziko náhodného zhoršení a náhodné zkázy.

7. Pokud prodávající z důvodů, které nezavinila, neobdrží dodávku nebo výkony svých subdodavatelů, pokud je neobdrží správně nebo včas nebo pokud vzniknou události vyšší moci, bude zákazníka včas informovat. V tomto případě je oprávněna posunout dodávku o dobu trvání překážky nebo od smlouvy kvůli ještě nesplněné části zcela nebo částečně odstoupit, pokud dostála své shora uvedené povinnosti k podávání informací a pokud výslovně nepřevzala riziko pořizování. Vyšší moc je rovna stávce, výluce, úředním zásahům, nedostatku energií a surovin, nezaviněným nedostatkům v dopravě, nezaviněným provozním překážkám například kvůli ohni, vodě a poškozením strojů a všem ostatním překážkám, které při objektivním pozorování nezavinila prodávající.


§ 9 Výhrada vlastnictví

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví dodávaného zboží až do úplné úhrady všech pohledávek, které jí příslušejí z obchodního vztahu, bez ohledu na jejich právním důvodu. Rozšířená výhrada vlastnictví platí až do zaplacení veškerých pohledávek z obchodního vztahu se zákazníkem až do osvobození od eventuálních závazků, které na sebe vzala prodávající v zájmu zákazníka. Prodávající je oprávněna požadovat zpět své vyhrazené zboží v případě důležitého důvodu, obzvláště v případě prodlení s platbou po upomenutí proti započtení výnosu ze zhodnocení, aniž by toto mělo platnost odstoupení od smlouvy. V tomto případě je zákazník povinen k vydání. V případě přístupů třetích osob k dodanému zboží je zákazník povinen upozornit na vlastnictví prodávající a tuto ihned informovat, a to s předáním všech podkladů potřebných pro námitku.

2. Pokud zákazník vyhrazené zboží zpracuje v novou movitou věc, provádí se další zpracování pro prodávající, aniž by z toho byla povinna; nová věc se stává jejím vlastnictvím. Při zpracování společně se zbožím nepatřícím prodávající nabývá spoluvlastnictví na nové věci podle poměru hodnoty vyhrazeného zboží k ostatnímu zboží v době zpracování. Pokud je vyhrazené zboží podle §§ 947, 948 občanského zákoníku spojeno, smícháno nebo smíšeno se zbožím nepatřícím prodávající, stává se prodávající spoluvlastníkem podle zákonných ustanovení. Pokud zákazník spojením, smícháním nebo smíšením nabude výlučného vlastnictví, převádí již nyní na prodávající spoluvlastnictví podle poměru hodnoty vyhrazeného zboží k jinému zboží v době spojení, smíchání nebo smíšení. Zákazník musí v těchto případech bezplatně uchovávat věc, která je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví a která je rovněž považována za vyhrazené zboží ve smyslu shora uvedených podmínek.

3. Pokud je vyhrazené zboží prodáváno samostatně nebo společně se zbožím, které nepatří prodávající, postupuje zákazník již nyní, tzn. v době uzavření smlouvy, pohledávky vznikající z dalšího prodeje ve výši hodnoty vyhrazeného zboží se všemi vedlejšími právy a přednostně před ostatním; prodávající postoupení přijímá. Hodnota vyhrazeného zboží je částka faktury prodávající, která ale zůstane nepoužita, pokud je v rozporu s právy třetích osob. Pokud je dále prodávané vyhrazené zboží ve spoluvlastnictví prodávající, vztahuje se postoupení pohledávek na částku, která odpovídá hodnotě jejího podílu na vlastnictví.

4. Pokud je vyhrazené zboží prodávající zabudováno jako podstatná součást do pozemku, lodi, lodní konstrukce nebo letadla třetí osoby, postupuje zákazník již nyní prodávající postupitelné pohledávky, které vzniknou za třetí osobou nebo za tím, koho to týká, na úhradu ve výši hodnoty vyhrazeného zboží se všemi vedlejšími právy včetně práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky přednostně před ostatním; prodávající postoupení přijímá. Odstavce 3, věty 2 a 3 platí adekvátně.

5. Zákazník je oprávněn a zmocněn k dalšímu prodeji, k používání nebo k zabudování vyhrazeného zboží pouze v běžné řádné obchodní činnosti a pouze s tím, že pohledávky ve smyslu odstavců 3 a 4 přejdou skutečně na prodávající. K jiným dispozicím ohledně vyhrazeného zboží, obzvláště k zastavování nebo k poskytnutí zajištění není zákazník oprávněn. Postoupení cestou skutečného faktoringu je zákazníkovi dovoleno pouze za předpokladu, že nám je toto oznámeno s uvedením faktoringové banky a tam vedených účtů zákazníka a že výnos z faktoringu překračuje hodnotu naší zajištěné pohledávky. Dobropisem výnosu z faktoringu je okamžitě splatná pohledávka prodávající.

6. Zákazník zmocňuje prodávající s výhradou odvolání k zabrání pohledávek postoupených podle odstavců 3 až 5. Prodávající nepoužije vlastní oprávnění k zabrání, pokud zákazník dostojí svým platebním závazkům, i vůči třetím osobám. Na požádání prodávající musí zákazník jmenovat dlužníky postoupených pohledávek a oznámit jim postoupení; prodávající je zmocněna oznámit dlužníkům postoupení i sama.

7. Zastavením plateb a/nebo návrhem na zahájení insolvenčního řízení na majetek zákazníka zaniká právo na další prodej, na používání nebo zabudování vyhrazeného zboží nebo zmocnění k vymáhání postoupených pohledávek; zmocnění k vymáhání zaniká rovněž v případě šekového nebo směnečného protestu. Toto neplatí pro práva insolvenčního správce.

8. Pokud hodnota poskytnutých zajištění přesáhne pohledávky (popř. snížené o zálohy a dílčí platby) o více než 20 %, je zákazník v tomto smyslu zavázán ke zpětnému převedení nebo k uvolnění dle své volby. Uhrazením všech pohledávek prodávající z obchodního vztahu přechází vlastnictví vyhrazeného zboží a postoupené pohledávky na zákazníka.


§ 10 Nepřípustné další dodání

Vývoz předmětů dodaných prodávající v nezměněném stavu zákazníkem nebo jeho odběrateli je, pokud prodávající s vývozem výslovně nesouhlasila, nepřípustný a opravňuje k nároku na náhradu škody. Předměty, které byly objednány na vývoz, nesmějí být dodávány dalšímu tuzemskému odběrateli ani v nezměněném, ani ve změněném stavu, dále nesmějí být dodávány zahraničnímu odběrateli než v zemi určení uvedené v objednávce.


§ 11 Reklamace vad, ručení za vady věci

1. Prodávající ručí za vady pouze následujícím způsobem: Zákazník musí přijaté zboží neprodleně zkontrolovat na množství a vlastnosti. Viditelné vady musí být reklamovány do 14 dnů prostřednictvím písemného oznámení. U oboustranných právních úkonů mezi obchodníky platí § 377 obchodního zákoníku bez dotčení. Vady patrné při dodání musí být navíc reklamovány vůči přepravní společnosti a tento musí iniciovat záznam vad. Reklamace vad musí obsahovat co možná nejpodrobnější popis vady. Pokud byly odchylky v počtu kusů a v hmotnosti podle shora uvedených povinností ke kontrole patrné již při dodání, musí zákazník tyto vady reklamovat vůči přepravní společnosti při přijetí zboží a musí si nechat reklamaci potvrdit.

2. Pokud zákazník zjistí vady na zboží, nesmí s ním disponovat, tzn. nesmí je dělit, prodávat dál popř. dále zpracovávat, dokud nebude dosaženo dohody o vyřízení reklamace, popř. dokud nebude provedeno řízení pro zajištění důkazů znalcem pověřeným průmyslovou a obchodní komorou dle našeho sídla.

3. Zákazník se zavazuje, že prodávající poskytne k dispozici reklamované zboží nebo jeho vzorky za účelem kontroly reklamace. V případě zaviněného odepření záruka odpadá.

4. V případě oprávněných reklamací je prodávající oprávněna stanovit způsob dodatečného plnění (náhradní dodávka, oprava) při zohlednění druhu vady a oprávněných zájmů zákazníka. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, pokud není možné nebo pokud je pro zákazníka nepřijatelné, může zákazník snížit kupní cenu nebo od smlouvy odstoupit.

5. O případu ručení za věcné vady, který vznikne u zákazníka, musí zákazník neprodleně informovat kupující.

6. Nároky z vad neexistují v případě pouze nepatrné odchylky od dohodnutých vlastností, v případě pouze nepatrného omezení použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo obroušení, jako v případě škod, které vzniknou po přechodu nebezpečí v důsledku vadného nebo nedbalého ošetřování, nadměrného namáhání, nevhodných provozních prostředků, vadných stavebních prací, nevhodného stavebního podkladu nebo z důvodu zvláštních vnějších vlivů, které nejsou podle smlouvy předpokládány. Pokud zákazník nebo třetí osoby provedou práce na údržbě nebo změny neodborně, neexistují pro ně a pro následky, které z tohoto vzniknou, rovněž žádné nároky z vad.

7. Nároky zákazníka kvůli výdajům požadovaným za účelem dodatečného plnění, obzvláště náklady na přepravu, cesty, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se výdaje zvýší proto, protože dodané zboží bylo dodatečně dodáno do jiného místa než do pobočky zákazníka, ledaže přeprava odpovídá používání podle svého určení.

8. Nároky zákazníka na regres vůči prodávající existují pouze natolik, jak zákazník se svým odběratelem neučinil žádná ujednání přesahující zákonem nutné nároky z vad. Pro rozsah nároku zákazníka na regres vůči dodavateli platí dále adekvátně odstavec 6.

9. Prodávající je podle zákonných předpisů povinna ke zpětvzetí nového zboží popř. ke snížení (srážce) kupní ceny i bez jinak požadovaného stanovení lhůty, pokud odběratel zákazníka jako spotřebitel prodané nové movité věci (koupě spotřebního zboží) mohl kvůli vadě této věci požadovat vůči zákazníkovi zpětvzetí zboží nebo snížení (srážku) kupní ceny nebo pokud je zákazníkovi namítán právě takový vyplývající nárok na regres. Prodávající je navíc povinna nahradit výdaje zákazníka, obzvláště náklady na přepravu, cesty, práci a materiál, které tento měl nést ve vztahu ke konečnému spotřebiteli v rámci dodatečného plnění z důvodu vady zboží, která existovala při přechodu nebezpečí. Nárok je vyloučen, pokud zákazník jako obchodník řádně nedostál svým povinnostem kontroly a reklamace, ke který je zavázán podle § 377 obchodního zákoníku.

10. Závazek podle B.§ 11 odstavec 8 je vyloučen, pokud se jedná o vadu z důvodu výpovědí reklamy nebo ostatních smluvních dohod, které nepocházejí od prodávající, nebo pokud zákazník vůči koncovému spotřebiteli poskytl zvláštní záruku. Závazek je rovněž vyloučen, pokud zákazník sám nebyl na základě zákonných úprav povinen k výkonu nároků z ručení za vady věci vůči koncovému spotřebiteli nebo pokud tuto reklamaci nerealizoval vůči nároku, který na něm byl uplatněn. Toto platí i tehdy, pokud zákazník převzal vůči koncovému spotřebiteli záruky, které překračují zákonnou míru. Pro rozsah nároku zákazníka na regres platí dále adekvátně B.§ 11 odstavec 4.

11. Uznání vad a jejich reklamace vyžadují písemnou formu.

12. Nároky z vad věci se promlčují za 12 měsíců. Toto neplatí, pokud zákon podle §§ 438 odst. 1 č. 2 (stavby a věci pro stavby), § 479 odst. 1 (nárok na regres) a § 634a odst. 1 č. 2 (vady stavby), § 202 odst. 1 občanského zákoníku (ručení za úmysl) předepisuje delší lhůty.

13. Pro nároky na náhradu škody platí v ostatním B.§ 12.


§ 12 Všeobecné omezení ručení

1. Prodávající ručí nezávisle na následujících omezeních ručení podle zákonných ustanovení za újmy na životě, na těle a zdraví, které se zakládají na nedbalostním nebo úmyslném porušení povinností ze strany jejích orgánů a řídících pracovníků nebo jejich pomocníků při plnění, jakož i za škody, které jsou zahrnuty v ručení podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků. Za škody, které nejsou zachyceny v B.§ 11 odstavec 1 a které se zakládají na úmyslných nebo hrubě nedbalostních porušeních smlouvy, jakož i na lstivosti jejích orgánů a řídících pracovníků nebo jejích pomocníků při plnění, ručí podle zákonných ustanovení. V tomto případě je ale ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelnou, typicky vznikající škodu, pokud její orgány, řídící pracovníci nebo její pomocníci při plnění nejednali úmyslně. V rozsahu, v němž podala záruku za jakost a/nebo za životnost ohledně zboží nebo jeho částí, ručí také v rámci této záruky. Za škody, které se zakládají na absenci garantované jakosti nebo trvanlivosti, které ale nenastanou bezprostředně na zboží, ručí ovšem pouze tehdy, pokud je riziko takové škody zjevně podchyceno v záruce za jakost a trvanlivost.

2. Prodávající ručí také za škody, které způsobí prostým nedbalostním porušením takových smluvních závazků, jejichž splnění teprve umožní řádné provedení smlouvy vůbec a na jejichž dodržení se zákazník normálně spoléhá a smí spoléhat. Prodávající ale ručí pouze tehdy, pokud jsou škody spojeny typickým způsobem se smlouvou a pokud jsou předvídatelné.

3. Další ručení je bez ohledu na právní charakter uplatňovaného nároku vyloučeno, toto platí obzvláště také pro deliktní nároky nebo nároky na náhradu marných výdajů místo plnění, jakož i za veškeré následné škody, jako jsou například škody způsobené výpadkem ve výrobě, náklady na odvolání a ušlý zisk, tímto nedotčeno ale zůstává ručení podle B.§ 8 odstavce 2 až 5. Pokud je její ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení jejích pracovníků, zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocníků při plnění.

4. Ostatní nároky zákazníka na náhradu škody se promlčují jeden rok od dodání zboží. Toto neplatí v případě újmy na životě, těle nebo zdraví, kterou zaviní prodávající, její orgány, řídící pracovníci nebo jejich pomocníci při plnění, nebo pokud její orgány nebo řídící pracovníci jednali úmyslně nebo hrubě nedbale, nebo pokud její prostí pomocníci při plnění jednali úmyslně.


§ 13 Ostatní práva na odstoupení, smluvní pokutu a náhradu škody

1. Prodávající si vyhrazuje, že písemným prohlášením odstoupí od smlouvy tehdy, pokud zákazník uvedl nesprávné údaje o své osobě, o podnikatelské činnosti nebo o skutečnosti týkající se jeho bonity, nebo pokud zastaví své platby, pokud je požádáno o insolvenční řízení na jeho majetek nebo pokud je toto insolvenční řízení zahájeno. Pokud prodávající využije smluvní nebo zákonné právo na odstoupení, které jí přísluší, je vedle uplatnění náhrady škody oprávněna fakturovat zákazníkovi své výdaje, mezitím vzniklé snížení hodnoty, úhrady za přenechání k používání, jakož i náhradu všech škod, které byly způsobeny používáním zboží v rozporu se smlouvu, s paušálem ve výši 25 % hodnoty zakázky; v případě zvláštních zhotovení může fakturovat plnou cenu.

2. Pokud prodávající může od zákazníka požadovat náhradu škody kvůli porušení povinnosti nebo kvůli anulaci kupní smlouvy, je - pokud není výslovně nebo v těchto podmínkách ujednáno nic jiného - dohodnut paušál pro případ škody ve výši minimálně 25 % z částky zakázky. Bez ohledu na uvedené paušální sazby si prodávající vyhrazuje konkrétní vyúčtování škody. Zákazníkovi zůstává vyhrazeno, aby prokázal nižší škodu.


§ 14 Ochrana dat

1. Údaje požadované pro realizaci smlouvy jsou pro rychlé a bezchybné zpracování uloženy v elektronickém zpracovávání dat prodávající. Nakládání s přenechanými daty se provádí v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně dat, jakož i zákona o telekomunikačních službách.

2. Za účelem kontroly úvěru a sledování bonity provádí prodávající výměnu dat s ostatními společnostmi poskytujícími úvěrové služby, jako je např. Schufa.

3. Prodávající si vyhrazuje přenechávat data zákazníka přípustným způsobem dalším podnikům za účelem zasílání informačního materiálu a vyhrazuje si je využívat i pro vlastní propagační účely. Pokud s tím zákazník nesouhlasí, zašle prodávající jednoduše stručné neformální sdělení: Firma Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Strasse 1, 34123 Kassel-Industriepark, nebo faxem na číslo +49 (0) 561/95885-20.

4. Prodávající nebude údaje zákazníka zhodnocovat nebo předávat dále nad rozsah upravený v odstavcích 1 až 3.


§ 15 Závěrečná doložka

Eventuální neúčinnost některé ze shora uvedených podmínek neomezuje platnost všech ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení musí být nahrazeno takovým ustanovením, které bude vyplývat ze smyslu ostatních ustanovení.

Možnosti zaplacení:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Vyskytla se chyba!

Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.

  • {{ $t(error) }}