Ochrana osobních údajů

Pokyny k zpracování osobních údajů (pokyny k ochraně údajů)

Srdečně vítejte v oblasti ochrany údajů společnosti Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH. Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Na základě těchto pokynů o ochraně údajů vás chceme podrobně informovat o tom, že kdy získáme které údaje a jak je zpracujeme.


Odpovědná osoba

Odpovědný podle čl. 4 ods. 7 Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:
Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH
Marc Landefeld
Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel
Telefon: 0561-95885-9
Email: info@landefeld.com


Osobu pověřenou ochranou údajů

Naše osoby odpovědné za ochranu údajů zastihnete na:
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Telefon: +49 561 78968-93
Fax: +49 561 78968-61
Email: datenschutz@gfp24.de


Všeobecné informace k shromažďování osobních údajů

Pomocí následujících pokynů vás transparentně informujeme o druhu a rozsahu zpracování osobních údajů,

.

Zákonným základem pro naši ochranu údajů tvoří hlavně údaje uvedené v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a také v doplňkových předpisech Spolkového zákona o ochraně údajů BDSG (nový).


Účel/Právní základ zpracování

V těchto případech, ve kterých musíme pro procesy zpracování osobních údajů získat váš souhlas, složí jako právní základ čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Při zpracování osobních údajů, které je potřebné k plnění smlouvy, uzavřené mezi vámi a námi, slouží jako právní základ čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Platí to také pro procesy zpracování, které jsou potřebné k provedení předběžných smluvních opatření.

Pro případ, že je potřebné zpracování osobních údajů k plnění povinnosti, které podléháme, slouží jako právní základ čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

Pro případ, že životně důležité zájmy příslušné osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, je právním základem čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

Pro případ, že je potřebné zpracování osobních údajů k zachování oprávněného zájmu naší firmy nebo třetích osob a jejich zájmy, základní práva a základní svobody nepřevažují nad výše jmenovaným zájmem, pak je pro zpracování právním základem čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.


Odevzdání osobních údajů

Pokud v rámci našeho zpracování přeneseme vaše osobní údaje na jiná místa nebo jim je sdělíme, provede se to výlučně na základě jednoho ze zmíněných právních základů. K příjemcům těchto údajů můžou patřit např. poskytovatelé plateb v rámci plnění smlouvy. V těchto případech, ve kterých jsme ze zákona nebo rozhodnutím soudu k tomu zavázáni, musíme vaše údaje předat orgánům oprávněným přijímat informace.

Pokud nás budou podporovat při zpracovávání vašich údajů externí poskytovatelé služeb (např. Analýza údajů, zasílání letáků s novinkami), provádí se to v rámci zpracování zakázky podle čl. 28 DSGVO. Přitom uzavíráme příslušné smlouvy pouze s poskytovateli služeb, kteří nabízí dostatečné záruky za to, že zaručí vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů.


Odevzdání údajů do třetích států

Přenos údajů do třetích států (mimo Evropské unie nebo Evropský hospodářský prostor) se provede pouze tehdy, když je to v souladu se zákonnými požadavky. S výhradou výslovného souhlasu nebo smluvně, případně zákonného požadovaného přenosu zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznanou úrovní ochrany údajů nebo podle čl 44 GDPR na základě zvláštních záruk, jako např. smluvní povinnost prostřednictvím takzvaných standardních ochranných klauzulí Evropské komise (informační stránka Evropské komise: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).


Uložení údajů

Pokud zanikne příslušný účel pro uložení údajů, vymažou se nebo zablokují vaše osobní údaje. Uložení vašich osobních údajů se musí mimo to provést pouze tehdy, když nepovolují speciální zákonné lhůty archivování (hlavně obchodně-právní a daňově-právní povinnosti archivace) vymazání na národní nebo evropské úrovni.


Definice pojmů

Naše pokyny o ochraně údajů se zakládají na pojmech, které se používají v GDPR a jsou zde definovány. Aby se zaručilo, že naše ustanovení o ochraně údajů budou snadno čitelné a pochopitelné, chtěli bychom vysvětlit předem nejdůležitější pojmy.


Osobní údaje

„Osobní data“ jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou osobu (dále „příslušná osoba“). Za identifikovatelnou lze považovat fyzickou osobu, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména pomocí přiřazení k identifikátoru jako jméno, identifikační číslo, data o poloze, online identifikaci, případně jeden nebo více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.


Zpracování

„Zpracování“ je každý proces, který se provádí s pomocí nebo bez pomoci automatického procesu nebo každá série procesů v souvislosti s osobními daty jako shromažďování, zaznamenávání, organizace, uspořádání, uložení, přizpůsobené nebo změna, načtení, testování, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, kompenzace nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.


Odpovědná osoba

„Odpovědná osoba“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která rozhoduje sama nebo s jinými osobami o účelech a prostředcích zpracování osobních dat. Pokud jsou stanovené účely a prostředky tohoto zpracování právem Unie nebo právem členských států, pak může kompetentní osoba nebo případně se můžou naplánovat jistá kriteria jeho pojmenování podle práva Unie nebo práva členských států.


Pseudonymizace

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních dat takovým způsobem, kdy není více možné osobní údaje přiřadit specificky příslušné osobě bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uloženy separátně a když podléhají technickým a organizačním opatřením které zaručují, aby nebyly osobní údaje přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.


Zpracovatel zakázky

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.


Přijímač

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, které jsou zpřístupněny osobní údaje, nezávisle od toho, zda se u ní jedná o třetí osobu nebo ne. Orgány, které mohou v rámci jistého vyšetřování obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo členských států, nejsou ale považovány za příjemce.


Třetí osoba

„Třetí osoba“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, mimo příslušné osoby, zodpovědné osoby, zpracovatele objednávky a osob, které jsou oprávněné pod bezprostřední odpovědností kompetentní osoby nebo zpracovatele objednávky zpracovávat osobní údaje.


Povolení

„Souhlas“ je každé dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení o vůli příslušné osoby pro určitý případ ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačně potvrzeného jednání, pomocí kterého příslušná osoba oznamuje, že souhlasí se zpracováváním její osobních údajů.


Profilování

„Profilování“ je každý druh automatického zpracování osobních údajů, který spočívá v tom, aby se tyto osobní údaje použili na hodnocení jistých osobních aspektů, které se týkají fyzické osoby, zejména aby se analyzovali a předpověděli aspekty s ohledem na pracovní výkon, ekonomickou situaci, zdraví, osobní záliby, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo změny bydliště této fyzické osoby.


Práva příslušných osob

Zpracováním vašich osobních dat vznikají pro vás jako fyzickou osobu práva, která můžete kdykoli aplikovat proti nám. Tyto se musí:


Právo na informace

Máte právo dozvědět se od nás, zda a - pokud ano - které vaše osobní údaje zpracujeme a zda budeme také vyžadovat kopie vašich osobních dat. Respektujte, že vaše právo na informace může být za jistých okolností omezeno podle zákonných předpisů.


Právo na informace

Pokud nejsou informace, které se vás týkají, (více) správné, máte právo okamžitě požadovat korekturu příslušných nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a příp. požadovat doplnění neúplných osobních údajů.


Právo na smazání

V souladu se zákonnými požadavky máte právo požadovat okamžité smazání příslušných údajů, které se vás týkají, např. když nejsou údaje více potřebné pro sledované účely a zákonné předpisy o ukládání a archivaci nezabrání jejich smazání.


Právo na omezení zpracování

V rámci ustanovení čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování po dobu zkoumání, zda může být přijata tato námitka.


Právo na přenosnost údajů

Máte právo, aby byly údaje, které jste nám připravili, předány vám nebo třetím osobám v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat na jinou kompetentní osobu, provede se to pouze tehdy, když je to technicky možné.


Právo na odvolání prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

Pokud se zakládá zpracování vašich osobních dat na souhlasu, který jste nám udělili, máte kdykoli právo odvolat tento souhlas. Zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Váš odpor můžete adresovat neformálně na adresu: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, email: info@landefeld.com. Chtěli bychom vás upozornit na to, že váš odpor se může podat také při dalším procesu, nebo se musí provést jako technicky podmíněný. Další informace k tomu naleznete vždy v popsaných službách.


Právo odporu proti zpracování

Za předpokladů čl. 21 ods. 1 GDPR může dojít k podání odporu proti zpracování údajů na základě čl. 6 ods. 1 písm. e nebo f GDPR z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace. Platí to také pro profilování, které se opírá o tyto ustanovení. Pokud využijete svoje právo na odpor, přestanou se dále zpracovávat vaše příslušné osobní údaje, zpracovávat se budou pouze tehdy, když předložíme nevyhnutné důvody ochrany pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo když slouží zpracování uplatnění, realizování nebo obraně právních nároků.

Váš odpor můžete adresovat neformálně na adresu: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, email: info@landefeld.com. Chtěli bychom vás upozornit na to, že váš odpor se může podat také při dalším procesu, nebo se musí provést jako technicky podmíněný. Další informace k tomu naleznete vždy v popsaných službách.


Právo na stížnost u dozorního úřadu pro údaje

Podle čl. 77 GDPR máte právo, stěžovat si u dozorního úřadu, pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů nebylo zákonně provedené. Adresa odpovědného kompetentního dozorního úřadu za naši firmu zní:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +496111408-119
Fax: +49 611 1408-919
Email: Poststelle@datenschutz.hessen.de


Automatické rozhodování v individuálním případě včetně profilování

Máte právo nepodrobit se rozhodnutí založenému výlučně na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má pro vás právní účinky, nebo které se vás obdobným způsobem výrazně dotýká.


Používání online nabídek

V následující části vás budeme informovat, kdy a v jaké souvislosti se budou zpracovávat data při používání našich online-nabídek.


Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

Při výlučně informačním používání webové stránky, tedy když se nezaregistrujete nebo nám nepřenesete informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které odevzdá váš prohlížeč našemu serveru. Pokud si budete prohlížet naši webovou stránku, shromáždíme níže uvedené údaje. Tyto jsou technicky potřebné, aby se vám zobrazila naše webová stránka a zaručila stabilita a bezpečnost zobrazování (právní základ je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR):

Tyto údaje se ukládají na dobu maximálně 90 dnů dočasně v přihlašovacích datech našeho systému. Ukládání nad rámec je možné, v tomto případě jsou adresy IP ale částečně odstraněny nebo odcizeny, takže již není možné přiřazení vyvolaného klienta.


Používání cookies

Mimo to se ukládají k předem jmenovaným údajům při vašem používání naší webové stránky cookiees na váš koncový přístroj (např. PC, notebook, smartfon). U cookies se jedná o malé textové soubory, které se uloží na vašem koncovém přístroji a vámi používaném prohlížeči, a pomocí kterých na místo, které používá cookies (zde prostřednictvím nás) přitékají jisté informace. Cookies nedokáží provádět programy nebo přenášet škodlivé programy na vaše koncové přístroje. Slouží k tomu, aby se udělala online nabídka celkově uživatelsky výhodnější a efektivnější.

Tato webová stránka používá následující druhy cookies, kterých obsah a způsob funkce bude vysvětlen v následující části:


Dočasné cookies

Dočasné cookies se automaticky vymažou, když uzavřete prohlížeč. Patří k tomu hlavně cookies relací. Tyto uloží takzvané ID relace, s kterým lze přiřadit různé dotazy vašeho prohlížeče společnému sezení. Tak dokáže váš počítač opět poznat, že jste se vrátili na naší webovou stránku. Cookies relací se vymažou, když se odhlásíte nebo uzavřete prohlížeč.


Perzistentní cookies

Perzistentní cookies sa automaticky vymažou po předem zadané době, která se může odlišovat vždy podle cookie. Cookies můžete kdykoli smazat v bezpečnostních nastaveních vašeho prohlížeče.

Na naší webové stránce používáme cookies, které jsou generované námi jako provozovatelem webové stránky, a která jsou potřebná pro kompletní funkci a zobrazování naší nabídky na webové stránce. Tyto cookies používáme z důvodu oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR pro zajištění naší online nabídky.

Mimo cookies používaných námi jako kompetentní osobou se používají také cookies, které jsou nabízené jinými poskytovateli. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR nebo našich oprávněných zájmů podle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Další informace o používání a také o spolupráci s externími poskytovateli služeb naleznete v rámci informací o ochraně údajů příslušné online nabídky.

Můžete si nakonfigurovat nastavení vašeho prohlížeče podle vašich přání a např. odmítnout používání cookies externích poskytovatelů nebo také všech cookies. Upozorňujeme vás ale na to, že tak nebudete eventuálně moci používat všechny funkce této webové stránky. Souhlasili jste s používáním cookies a chcete je zrušit do budoucnosti, můžete vymazat uložené cookies v nastaveních vašeho používaného prohlížeče.


Nastavení cookies ve webových prohlížečích

Webový prohlížeč lze nastavit tak, aby vás informovali při použití cookies nebo úplně nebo částečně odmítli nebo deaktivovali cookies. Deaktivací a smazáním všech cookies můžete odvolat také předtím udělený souhlas. Pokud deaktivujte nebo omezíte cookies pomocí vašeho prohlížeče, nemůžou být případně nabízené pro vás různé služby na naší webové stránce. Uložené cookies můžete kdykoli smazat pomocí vašeho webového prohlížeče, také automatizovaně.

Přes následující odkazy se můžete informovat o této možnosti pro většinu používaných prohlížečů:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Apple Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Opera: https://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Pokud nebyla provedena žádná omezení nastavení cookies, zůstávají cookies, které mají umožnit a zajistit požadované technické funkce, až do uzavření prohlížeče na vašem koncovém přístroji, jiné cookies můžou zůstat déle na vašem koncovém přístroji.


SSL- BZW. Kódování TLS

Naše webová stránka používá pro bezpečnost a na ochranu při přenosu důvěrných obsahů kódování TLS (bývalé SSL). Objednávky nebo kontaktní dotazy, které nám zasíláte, se tak realizují přes kódování transportu. Poznáte to podle typu prohlížeče, a to buď podle symbolu zámku a/nebo protokolu https v řádku adresy.


Navázání kontaktu


Kontaktní formulář

Při navázání kontaktu s námi přes kontaktní formulář uložíme vámi sdělené údaje (vaše emailová adresa, příp. vaše jméno, vaše adresa a vaše číslo telefonu), abychom vyhověli vaší žádosti. Zpracování dat uvedených v kontaktním formuláři se tak provádí na základě Vašeho povolení podle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Když souvisí váš požadavek na kontakt s plněním smlouvy nebo provedením předběžných smluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Data použitá v této souvislosti smažeme potom, co není více potřebné jejich uložení, nebo omezíme jejich zpracování, pokud vzniknou zákonné povinnosti jejich uchování. Toto povolení můžete kdykoli odvolat. Právoplatnost procesů zpracování údajů až do odvolání zůstává nedotčena tímto odvoláním.


Poptávka přes email, telefon, telefax

Při navázání kontaktu s námi přes email, telefon nebo telefax uložíme vámi sdělené osobní údaje (vaše emailová adresa, příp. vaše jméno, vaše adresa a vaše číslo telefonu), aby byly zpracované vaše záležitosti. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů se provádí na základě čl 6 ods. 1 písm. b GDPR, pokus bude souviset vaše žádost s plněním smlouvy nebo bude potřebná k provedení předběžných smluvních opatření. Ve všech zbylých případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a/nebo našich oprávněných zájmů podle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá hlavně v efektivním zpracování vašich záležitostí.

Údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte vaše povolení k uložení, nebo dokud nezanikne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování vaší záležitosti). Nevyhnutná zákonná ustanovení - hlavně zákonné doby uskladnění - zůstávají nedotčeny.


Poptávky přes chat


Userlike

K efektivnímu zpracování vašich žádostí používáme na naší webové stránce živý chat „Userlike“. Poskytovatelem je Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln. Userlike využívá cookies, abychom vám umožnili osobní komunikaci s námi ve formě chatu v reálném čase. Uživatelé se nemusí přihlásit svým jménem, aby využili funkci, ale můžou anonymně vést diskusi na chatu. Při používání Userlike využíváme takzvaný režim ochrany údajů, to značí, že vaše IP adresa se uloží v anonymní formě v cookies a nepoužije k tomu, aby se identifikovala vaše osoba.

Zpracování vašich osobních údajů se přitom provádí na základě článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, protože máme oprávněný zájem na úsporném provozu, optimální komunikační schopnosti s uživateli a také bezpečnosti našich informačních technických systémů.

Pokud zveřejníte během anonymního chatu další osobní údaje o obě, provede se to dobrovolné. Právním základem pro zpracování údajů je souhlas na základě čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Průběh živých chatů se udržuje po dobu 90 dnů na účely zajištění kvality nebo pro zpětné dotazy k žádostem (živé chaty). Pokud si to nepřejete, můžete podat námitku proti ukládání. Uložené chaty pak bezodkladně vymažeme.

Informace o používání a s nimi související údaje živého chatu se shromažďují, ukládají a zpracovávají na serverech Userlike v Německu.

Zpracování dat shromážděných přes Userlike se provádí na naši objednávku a na základě smlouvy k zpracování objednávky.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů od Userlike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.


Online obchod

Pro zakoupení našich produktů vám nabízíme online obchod. V této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Potřebné povinné údaje pro realizaci smluv jsou označené zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Mezi údaje potřebné pro uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy patří:

Jméno, příjmení
Fakturační a dodací adresa
emailová adresa
Fakturační a platební údaje

Pokud použijeme vaše údaje na jiné než reklamní účely, uložíme získané údaje pro realizaci smlouvy až do uplynutí zákonných požadavků. Doby archivace vyplývající z obchodního a daňového práva nás zavazují, abychom archivovali potřebné informace po dobu deseti let (po ukončení smlouvy).

V rámci vyřizování objednávky přeneseme vaše potřebné údaje (titul, jméno a příjmení, adresa a emailová adresa) za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR), případně následujícím třetím osobám, které použijí tyto údaje k realizaci a doručení objednávky. U uvedených třetích stran se jedná o poskytovatele logistických služeb, služby sledování zásilek, zpracování reklamací, reklamační služby atd.


Zákaznický účet/Registrace

Můžete si dobrovolně založit zákaznický účet, prostřednictvím kterého si můžeme uložit vaše údaje pro pozdější další nákupy. Při založení účtu se uloží s možností zrušení vámi uvedené údaje. Současně pak uložíme IP adresu a také datum a čas ve vaší registraci. Odevzdání těchto údajů třetím osobám se neprovádí.

Právním základem pro zpracování údajů je při předložení vašeho souhlasu čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Slouží k registraci plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo k provedení předběžných smluvních opatření, tak je dodatečný právní základ pro zpracování údajů čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Dodatečně k údajům testovaným při objednávce se musí zadat pro zřízení zákaznického účtu samostatně zvolené heslo. Slouží spolu s vaší emailovou adresou pro přístup do vašeho zákaznického účtu. Vaše osobní přístupové údaje musíte spravovat důvěrně, a nemůžete je zpřístupnit žádné neoprávněné třetí osobě.

Vaše údaje se používají tak dlouho, dokud je to potřebné pro existující zákaznický vztah. Mimo to můžete kdykoli nahlédnout nebo změnit údaje uložené ve vašem zákaznickém účtu. Máte možnost kdykoli vypovědět váš uživatelský účet. V tomto případě se vymažou vaše údaje s výjimkou toho, když jsme povinni na základě obchodního nebo daňově-právního předpisu povinni k archivování údajů.


Platební systémy/Kontrola bonity/Prevence před podvody

V našem online obchodě si můžete zvolit mezi dvěma rozdílnými způsoby platby. K tomu shromažďujeme příslušné důležité údaje o platbě, abyste dokázali realizovat svoji objednávku a také platbu. Mimo to se zpracovává z důvodu technické potřeby také k právnímu zajištění vaší IP adresy.

Jisté osobní údaje (povinné údaje), bez kterých nelze realizovat smlouvu, jsou vždy podle zvoleného způsobu platby předané k realizaci platby našemu poskytovateli plateb.

Námi používaný platební systém používá kódování TLS k chráněnému přenosu vašich údajů.


Platba kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou se odevzdají vaše údaje, potřebné k platbě, jako jméno, adresa, jakož i údaje o zakoupení příslušné společnosti, která vydala kreditní kartu.

Jak je při platbách kreditními kartami běžné, zkontrolují se údaje o kreditní kartě a také autorizace prostřednictvím Mollie.com.


Zálohová platba

V případě zálohové platby obdržte předem fakturu. Pokud dojde z vaší strany k převodu na uvedený bankovní účet a tam byla zaúčtována fakturovaná částka, dodáme ihned objednané zboží.


PayPal

PayPal je podnikem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Pokud zvolíte během procesu objednávání v našem online obchodě jako platební možnost „PayPal“, odevzdají se automaticky vaše údaje PayPal. Volbou těchto platebních možností souhlasíte s přenesením osobních údajů, které jsou potřebné pro realizaci platby. U osobních údajů předaných PayPal se jedná zpravidla o: jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, které jsou potřebné k realizaci platby. Tyto osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou, jsou potřebné také k realizaci kupní smlouvy.

Platné směrnice o ochraně údajů od PayPal můžete vyvolat na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Okamžitý převod

Na naší webové stránce nabízíme m.j. platbu pomocí „okamžitého převodu“. Poskytovatelem této platební služby je společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Pomocí procesu "Okamžitý převod" obdržíme v reálném čase potvrzení platby od společnosti Sofort GmbH a můžeme bezodkladně začít s plněním našich závazků.

Pokud jste se rozhodli při způsob platby „Okamžitý převod“, předejte PIN a platné TAN společnosti Sofort GmbH, kterým jste se přihlásili do vašeho účtu Online-Banking. Společnost Sofort GmbH zkontroluje po přihlášení automaticky stav vašeho účtu a provede převod na nás pomocí vámi předaného TAN. Pak nám předá poskytovatel služeb bezodkladně potvrzení o transakci. Po přihlášení se mimo to automaticky zkontrolují vaše tržby, kreditní meze kontokorentu a existence dalších účtů a jejich stavů.

Mimo PIN a TAN budou přenesené také vámi zadané údaje o platbě a vaše osobní údaje společnosti Sofort GmbH. Při údajích o vaší osobě se jedná o: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo(a), emailová adresa, IP adresa a příp. další údaje potřebné k realizaci platby. Přenesení těchto údajů je potřebné, aby se zjistila vaše identita a preventivně zamezilo pokusům o podvod.

Předání vašich dat společnosti Sofort GmbH se provádí na základě čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (plnění smlouvy). Máte možnost kdykoli zrušit váš souhlas k zpracování dat kdykoli do budoucnosti. Toto odvolání nemá žádný vliv na účinnost na proces zpracování údajů, který se nachází v minulosti.

Podrobnosti k ochraně údajů v případě platby okamžitým převodem naleznete pod následujícím odkazem: https://www.sofort.de/datenschutz.html. .


Kontrola bonity

Pokud vůči vám přistoupíme v rámci naší nabídky zboží nebo služeb k zálohovým platbám (např. otevřít základní možnost platby fakturou), vyhrazujeme si právo na ochrnu našich oprávněných zájmů nebo informace o bonitě na základě matematických a statistických procesů u následující firmy:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin,

www.creditsafe.com

K tomu přenášíme osobní údaje, potřebné na kontrolu bonity, a používáme obsažené informace o statistické pravděpodobnosti výpadku platby. Informace o bonitě může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které se počítají na základě vědecky uznávaných matematických a statistických metod. Přitom se používá k určení budoucího rizika výpadků plateb zákazníka velké množství charakteristik, jako je například příjem, údaje o adrese, povolání, rodinný stav a dosavadní historie plateb. Výsledek se vyjádří ve formě platební hodnoty (tzv. skóre). Tímto způsobem získané informace jsou základem našeho rozhodování o odůvodnění, provádění nebo ukončení smluvního poměru. Možnost volby jednoho z nabízených způsobů platby není však závislá od těchto informací.


Zpracování údajů na reklamní účely


Přímé ucházení se o práci

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají za účelem přímé reklamy, pak máte právo podle čl. 21 odst. 2 GDPR kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud podáte odpor, nebudou pak vaše osobní údaje dále používané na účely přímé reklamy.


Doporučení produktu emailem

S vaším souhlasem si můžete předplatit naše letáky s novinkami, prostřednictvím kterých vás informujeme o aktuálních zajímavých nabídkách. Pravidelně informujeme o nabídkách produktů z našeho sortimentu, akcích/veletrzích, mimořádných prodejních akcích, tipech k naším oblastem s produkty, nabídkách našich kooperačních partnerů.

Pro přihlášení k odběru našeho letáku s novinkami používáme tzv. proces Dou.ble-Opt-in. Značí to, že vám zašleme po vašem přihlášení email na uvedenou emailovou adresu, ve kterém vás poprosíme o potvrzení, že si přejete zasílání letáku s novinkami. Pokud nepotvrdíte své přihlášení v průběhu 24 hodin, zablokují se vaše informace a po prvním měsíci automaticky vymažou. Mimo to ukládám vždy vaše používané IP adresy a okamžiky přihlášení a potvrzení. Účelem procesu je prokázat přihlášení a příp. dokázat objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Povinným údajem pro zasílání letáku s novinkami je pouze vaše emailová adresa. Uvedení dalších, zvlášť vyznačených údajů je dobrovolné a používá se, abychom vás dokázali osobně oslovit. Po vašem potvrzení uložíme vaši emailovou adresu za účelem zasílání letáku s novinkami. Právním základem je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (souhlas).


Leták s novinkami

S vaším souhlasem si můžete předplatit naše letáky s novinkami, prostřednictvím kterých vás informujeme o aktuálních zajímavých nabídkách. Pravidelně informujeme o nabídkách produktů z našeho sortimentu, akcích/veletrzích, mimořádných prodejních akcích, tipech k naším oblastem s produkty, nabídkách našich kooperačních partnerů.

Pro přihlášení k odběru našeho letáku s novinkami používáme tzv. proces Dou.ble-Opt-in. Značí to, že vám zašleme po vašem přihlášení email na uvedenou emailovou adresu, ve kterém vás poprosíme o potvrzení, že si přejete zasílání letáku s novinkami. Pokud nepotvrdíte své přihlášení v průběhu 24 hodin, zablokují se vaše informace a po prvním měsíci automaticky vymažou. Mimo to ukládám vždy vaše používané IP adresy a okamžiky přihlášení a potvrzení. Účelem procesu je prokázat přihlášení a příp. dokázat objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Povinným údajem pro zasílání letáku s novinkami je pouze vaše emailová adresa. Uvedení dalších, zvlášť vyznačených údajů je dobrovolné a používá se, abychom vás dokázali osobně oslovit. Po vašem potvrzení uložíme vaši emailovou adresu za účelem zasílání letáku s novinkami. Právním základem je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (souhlas).

Váš souhlas se zasíláním letáku s novinkami můžete kdykoli odvolat a zrušit zasílání letáku s novinkami. Zrušení můžete realizovat kliknutím na odkaz uvedený v každém emailu s letákem s novinkami (odhlásit se) nebo zavoláním na číslo 0561-95885-9

Spolupracujeme s následujícími poskytovateli emailového marketinku:

CleverReach GmbH & Co. KG, //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo

Pokyny k ochraně údajů: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/


Ukončení smlouvy pomocí zpracování údajů objednávky

S CleverReach jme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů objednávky. V ní se zavazuje CleverReach, že bude chránit údaje našich zákazníků a nepředá je třetím osobám.

Upozorňujeme na to, že při zasílání letáku s novinkami vyhodnocujeme vaše chování uživatele. Pro toto hodnocení obsahují odeslané emaily takzvané webové majáky nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem, které jsou uloženy na naší webové stránce. Pro vyhodnocení spojíme údaje a webové majáky s vaší emailovou adresou a individuálním ID. Toto ID obsahují také odkazy, obsažené v letáku s novinkami.

Údaje jsou shromažďovány pouze s použitím pseudonymů, ID tedy nejsou spojené s vašimi dalšími osobními údaji, přímý vztah k osobám je vyloučen.

Proti tomuto sledování můžete kdykoli podat odpor tak, že kliknete na zvláštní odkaz (odhlásit), který se nachází v každém emailu. Informace zůstávají uložené tak dlouho, dokud máte předplacený leták s novinkami. Po odhlášení se údaje čistě statisticky a anonymně uloží.

Takové sledování není mimo to možné, pokud jste ve svém emailovém programu standardně deaktivovali zobrazování obrázků. V tomto případě se vám leták s novinkami neukáže kompletně a případně nebudete moci používat všechny funkce. Pokud si necháte zobrazit obrázky manuálně, provede se výše uvedené sledování.


Nástroje pro analýzu


Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jsou to textové soubory, které se uloží na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookies o vašem používání této webové stránky sa zpravidla přenesou na server Google v USA a tam uloží. Když se na této webové stránce aktivuje anonymizace IP (AnonymizeIP), bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenese celá IP adresa do serveru Google v USA a tam zkrátí. V pověření provozovatele této webové stránky bude používat Google tyto informace, aby vyhodnotilo vaše používání webové stránky, aby se vytvořili zprávy o aktivitách na webové stránce, a aby byly poskytovány služby spojené s používáním webové stránky a internetu vůči provozovateli webové stránky.

IP adresa předaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem se nemůže spojit s jinými daty od Google.

Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „Anonymize IP“. Tak se dále zpracovávají zkrácené IP adresy, odkaz na osoby lze téměř úplně vyloučit. Pokud dojde přes vámi získané údaje odkaz na osoby, údaje se bezodkladně smažou.

Používáme Google Analytics, abychom analyzovali používání naší webové stránky a mohli jí pravidelně vylepšovat. Pomocí získaných statistik můžeme vylepšit naši nabídku a upravit ji ještě jako zajímavější pro vás jako uživatele. Právní základ pro používání Google Analytics spočívá v našem oprávněném zájmu k vylepšení produktů podle čl. 6 oss. 1 písm. f GDPR.

Mimo to používáme Google Analytics pro analýzu proudů návštěvníků nad rámec přístroje, které se provádí přes uživatelské ID. Analýzu vašeho používání nad rámec přístrojů můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu pod „Moje údaje“, „Osobní údaje“.

Uložení cookies můžete zamezit pomocí příslušného nastavení vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme vás ale na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Mimo to můžete zamezit zaznamenávání údajů, vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) prostřednictvím Google a také zpracován údajů přes Google tak, že si stáhnete a nainstalujete pod následujícím odkazem dostupný modul prohlížeče Plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informace třetího poskytovatele služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled k ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a také prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. .


Marketinkové nástroje


Google Ads

Na této webové stránce se používá "Google Ads" (dříve Google AdWords), služba Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (následně označované jako "Google"). Google Ads nabízí možnost, upozornit pomocí reklamních prostředků na externích webových stránkách na atraktivní nabídky již navštívené webové stránky. Zjistí se tím, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tyto reklamní prostředky se dodávají přes Google prostřednictvím „AdServer“. K tomu se používají takzvané cookies AdServer, pomocí kterých lze změřit jisté parametry k měření úspěšnosti, jako zvýraznění zobrazení nebo kliknutí uživatelem. Pokud se dostane zobrazení Google na naší webovou stránku, uloží Google Ads cookie na váš koncový přístroj. Tyto cookies ztrácí zpravidla po 30 dnech svoji platnost. Cookies neslouží k vaší osobní identifikaci. Pomocí cookies se zpravidla ukládají následující informace jako hodnoty analýzy: Unique-Cookie-ID, počet Ad Impressions na umístění (frekvence), poslední imprese (důležité pro Post-View-Conversions), informace Opt-out (označení, že uživatel nechtěl být více osloven). Tyto cookies umožňují Google opětovnou identifikace vašeho prohlížeče. Pokud navštíví uživatel pouze jisté obsahy nebo stránky webové stránky zákazníka Google Ads a cookie uložené na jeho počítači ještě neuplynulo, může Google a zákazník identifikovat, že uživatel klikl na zobrazení a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Google Ads se přiřadí jiné cookie. Cookies tak nelze sledovat přes webovou stránku zákazníka Google Ads. My sami neshromažďujeme a nezpracováváme v jmenovaných reklamních opatřeních žádné osobní údaje. Od Google dostáváme pouze anonymní, statistická hodnocení. Na základě těchto hodnocení můžeme identifikovat efektivitu používaných reklamních opatření. Obsáhlé údaje z používání reklamních prostředků neobdržíme, hlavně nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací. Na základě použitých marketinkových nástrojů vytvoří váš prohlížeč automaticky spojení se servery Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které jsme získali používáním Google Ads přes Google. Podle stavu našich znalostí obdrží Google informaci, že jste vyvolali příslušnou část naší stránky nebo klikli na obrázek od nás. Pokud disponujete uživatelským účtem u Google a jste registrování, může přiřadit Google návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Pokud nejste registrováni nebo přihlášeni u Google, existuje možnost, že si Google zapamatuje vaši IP adresu, uloží ji a použije k jiným účelům.

Google Ads používáme na marketinkové a optimalizační účely, abychom vám mohli prezentovat důležité a zajímavé inzeráty, zlepšit hodnocení výkonnosti kampaně a dosáhnout spravedlivé vypočtení reklamních nákladů. V tom spočívá také oprávněný zájem o zpracování předložených údajů třetím poskytovatelem služeb. Právním základem je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Funkci cookies můžete zamezit tak, že vymažete existující cookies a deaktivujete ukládání nových cookies do nastavení vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme na to, že v tomto případě nebude možné používání všech funkcí naší webové stránky v plném rozsahu. Zamezení uložení cookies je možné také tím, že nastavíte svůj webový prohlížeč přes https://www.google.de/settings/ads tak, že se cookies zablokují pomocí domény www.googleadservices.com. Upozorňujeme na to, že se toto nastavení smaže, když smažete své cookies. Mimo to můžete deaktivovat inzeráty ohledně zájmů přes odkaz https://optout.aboutads.info. Upozorňujeme na to, že se toto nastavení smaže, když smažete své cookies ve svém webovém prohlížeči.

Informace třetího poskytovatele služeb: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Další informace o používání údajů přes Google, k možnostem nastavení a podání odporu a také k ochraně údajů můžete najít na následujících stránkách Google:

Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Statistiky webové stránky Google: https://services.google.com/sitestats/de.html


Připojené obsahy třetích osob


Google Maps

Na této webové stránce používáme nabídku od Google Maps. Můžeme tak zobrazovat interaktivní karty na webové stránce a umožníme vám komfortní používání funkce karet.

Návštěvou na webové stránce získá Googlee informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky. Mimo to se přenáší meta data poskytovateli služeb, která můžou případně obsahovat osobní údaje. Google získá také vaši IP adresu. Provádí se to nezávisle od toho, za připravilo Google uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda neexistuje uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni u Google, přiřadí se vaše údaje přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení se svým profilem v Google, musíte se před aktivací funkce odhlásit. Informace zaznamenané prostřednictvím Google se odešlo také do serveru Google (Google Inc.) do USA. Google uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použijí se na reklamní účely, průzkum trhu a/nebo úpravu své webové stránky podle potřeby. Toto hodnocení se provádí hlavně hlavně (také pro nepřihlášené uživatele) k poskytování reklamy dle potřeby a aby byli informování ostatní uživatelé sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů můžete podat námitku, přičemž byste měli k aplikaci přednostně kontaktovat Google.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO (oprávněný zájem). Naše oprávněné zájmy se nachází v zobrazení našich online nabídek a snadné možnosti nalezení míst, které jsme uvedli na webové stránce.

Informace třetího poskytovatele služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovateli Plug-in získáte v prohlášeních poskytovatele o ochraně údajů. Obdržíte tam také další informace o příslušných právech a možnostech nastavení na ochranu své privátní sféry: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


YouTube

Do naší online nabídky jsme připojili videa z YouTube-Videos, která jsou uložena na https://www.youtube.com/ a které lze přehrát přímo z naší stránky. Tato jsou všechna připojená v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, to značí, že se přes vás jako uživatele nepřenáší žádné údaje do YouTube, když si neprohráváte videa. Až když si přehrajete videa, dojde podle YouTube k přenosu údajů. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Návštěvou na webové stránce získá YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky. Mimo to se přenáší meta data poskytovateli služeb, která můžou případně obsahovat osobní údaje. Provádí se to nezávisle od toho, za připravilo YouTube uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda neexistuje uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni u Google, přiřadí se vaše údaje přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení se svým profilem u YouTube, musíte se před aktivací funkce odhlásit. YouTube uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použijí se na reklamní účely, průzkum trhu a/nebo úpravu své webové stránky podle potřeby. Toto hodnocení se provádí hlavně hlavně (také pro nepřihlášené uživatele) k poskytování reklamy dle potřeby a aby byli informování ostatní uživatelé sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů můžete podat námitku, přičemž byste měli k aplikaci přednostně YouTube.

Používání YouTube se provádí v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Informace třetího poskytovatele služeb: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko.

Další informace k ochraně údajů naleznete na následující webové stránce Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Fonts

Na naší webové stránce používáme "Google Fonts", službu Google Ireland Limited, (následně označenou jako "Google"). Služba nám poskytuje možnost externích druhů písma, tzv. Google Fonts. K tomu se při návštěvě naší webové stránky načte z vašeho prohlížeče požadované písmo Google Font do mezipaměti prohlížeče. Je to potřebné, aby mohl váš prohlížeč zobrazovat opticky vylepšené zobrazování našich textů. Pokud váš prohlížeč nepodporuje tuto funkci, použije se pro zobrazení standardní písmo vašeho počítače. Integrace těchto webových druhů písma se provádí prostřednictvím vyvolání serveru, obvykle na serveru Google v USA. Tím se přenese na server, kterou z našich internetových stránek jste navštívili. Uloží se také IP adresa prohlížeče vašeho koncového přístroje od Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů, které jsme získali a zpracovali používáním Google Web Fonts prostřednictvím Google.

Používáme Google Web Fonts k optimalizačním účelům, hlavně pro vylepšení používání naší webové stránky pro vás, a abychom udělali jejich uspořádání výhodnější pro uživatele. V tom spočívá také oprávněný zájem o zpracování předložených údajů třetím poskytovatelem služeb. Právním základem je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Informace třetího poskytovatele služeb: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Další informace k ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Obsáhlé informace o Google Web Fonts naleznete na https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1/ a https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about.


Google ReCAPTCHA

Tato webová stránka používá službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, k určení, zda určité zadání provádějí lidé nebo počítače (tzv. boti). Za tímto účelem se analyzuje konání uživatelů webu (např. pohyby myši nebo dotazy). Google rozpozná typ zadání na základě IP adresy použitého koncového přístroje, webové stránky navštívené pomocí funkce CAPTCHA, data a doby trvání návštěvy a údajů o použitém prohlížeči a operačním systému. Zpracování dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ochranu svých webových stránek před zneužitím automatizovaného špehování a před spamem. V rámci používání Google reCAPTCHA mohou být osobní údaje také přenášeny na servery Google LLC. do USA. Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních dat společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html


Sociální media


Informace k sociálním mediím

Provozujeme veřejně přístupné profily v sociálních sítích, abychom upozornili na naše služby a produkty. Chceme tam s vámi navázat kontakt jako s návštěvníkem a uživatelem těchto stránek a také naší webové stránky.

Přitom se můžou zpracovávat uživatelské údaje mimo území Evropské unie. Vznikají tak případná rizika pro vás jako uživatele, příp. může být stížené prosazování vašich práv. Při volbě námi používaných platforem sociálních medií dáváme pozor, aby se zavázali provozovatelé k tomu, že budou dodržovat standardy ochrany údajů EU.

Pokud chcete navštívit jednu z našich platforem sociálních medií (např. Facebook), jsme my, společnost Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, ve smyslu GDPR a také jiných ustanovení o ochraně práv společně s provozovatelem příslušné platformy sociálního media.


Zpracování údajů na platformách sociálních medií

Nemáme vliv na zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušného provozovatele platformy. Sociální sítě jako Facebook používají vaše údaje například za účelem výzkumu trhu a na reklamní účely. Mimo jiné lze analyzovat chování uživatelů a ze vzniklých zájmů uživatele lze vyhotovit uživatelský profil. Provozovatelé sociálních medií používají cookies k uložení a dalšímu zpracování těchto informací. Jedná se přitom o textové soubory, které jsou uložené na různých koncových přístrojích uživatele. Pokud máte profil na příslušné platformě sociálního media a jste v něm přihlášeni, provádí se ukládání a analýza dokonce nad rámec přístroje. Tímto způsobem vám lze zobrazit reklamu s ohledem na zájmy v rámci a mimo příslušné prezence sociálních médií. Zpracováním dat můžou být postižené také osoby, které nejsou registrované na příslušné sociální platformě jako uživatelé.

Přes platformy sociálních medií lze vyvolat statistické údaje různých kategorií. Tyto statistiky se generují a připravují přes provozovatele sociálních medií. Na generování a zobrazování nemáme jako provozovatelé stránky pro fanoušky žádný vliv. Používáme tyto údaje, které jsou k dispozici v souhrnné formě (celkový počet zobrazení stránky, „Líbí se mi“, aktivity na stránce, interakce příspěvků, dosah, zhlédnutí videí, dosah příspěvku, komentáře, sdílený obsah, odpovědi, podíl mužů a žen, původ s ohledem na zemi a město, jazyk, volání a klikání v obchodě, klikání na plánovač tras, klikání na telefonní čísla), aby byly naše příspěvky a aktivity na naší stránce pro fanoušky atraktivnější pro uživatele atraktivnější. Kvůli neustálému vývoji platforem sociálních médií se mění dostupnost a úprava údajů, takže odkazujeme pro další podrobnosti na prohlášení platforem o ochraně dat.


Právní základ

Provozování těchto stránek pro fanoušky s přihlédnutím na zpracování osobních údajů uživatelů se provádí na základě našich oprávněných zájmů o časově přiměřenou a podporovanou možností informací a interakcí pro a s našimi uživateli a návštěvníky pod. čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Za jistých okolností můžete také dát provozovateli platformy svůj souhlas se zpracováním údajů, v tomto případě je právním základem čl. 6 ods. 1 písm. GDPR.

Pro obsáhlé zobrazení příslušného zpracování údajů a možností odporu (Opt-Out) odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů a údaje příslušného provozovatele platformy.


Doba uložení

Údaje, shromážděné přímo námi přes platformy sociálních médií se odstraní z našich systémů, jakmile přestane platit účel jejich uložení, můžete nás požádat o jejich odstranění nebo zrušení vašeho souhlasu s ukládáním. Uložené cookies zůstávají na vašem koncovém přístroji, dokud se z něj nevymažou. Nevyhnutná zákonná ustanovení - hlavně doby archivování - zůstávají nedotčeny.

Údaje, shromážděné přímo námi přes platformy sociálních médií se odstraní z našich systémů, jakmile přestane platit účel jejich uložení, můžete nás požádat o jejich odstranění nebo zrušení vašeho souhlasu s ukládáním. Uložené cookies zůstávají na vašem koncovém přístroji, dokud se z něj nevymažou. Nevyhnutná zákonná ustanovení - hlavně doby archivování - zůstávají nedotčeny.


Uplatňování prav

Své práva (informace, zprávy, smazání, omezení zpracování, přenos údajů a stížnosti) si můžete uplatnit všeobecně proti nám a také proti provozovatelům příslušného portálu (např. Facebook).

I přes společnou odpovědnost upozorňujeme, že nemáme úplný přístup k vašim osobním údajům. Z tohoto důvodu byste se měli obrátit při požadování informací a uplatnění práv postižených přímo na poskytovatele platforem sociálních sítí. Protože pouze poskytovatelé mají vždy přístup k uživatelským datům a můžou přímo provádět opatření a poskytovat informace. Pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se na nás: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Str.1, 34123 Kassel, Email: info@landefeld.com.


Naše sociální sítě


Facebook:

Poskytovatel: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendu

Prohlášení o ochraně údajů: https://www.facebook.com/about/privacy

Možnost podání odporu (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads


Instagram:

Poskytovatel: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko Prohlášení o ochraně údajů: http://instagram.com/about/legal/privacy

Možnost podání odporu (Opt-Out): http://instagram.com/about/legal/privacy


Xing:

Poskytovatel: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo

Prohlášení o ochraně údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Možnost podání odporu (Opt-Out): https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


YouTube:

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy

Možnost podání odporu (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated


Ochrana údajů při ucházení se o práci

Nabízíme vám možnost, ucházet se u nás o zaměstnání emailem nebo poštou. V následující části vás budeme informovat o rozsahu, účelu a používání vašich osobních údajů získaných v rámci procesu ucházení o zaměstnání.


Objem a účel shromažďování údajů

Abychom mohli zohlednit při procesu ucházení se o zaměstnání, jsou potřebné běžné dopravní a smysluplné přihlašovací dokumenty, pomocí kterých nás můžete informovat o svém osobnostním profilu a vašich kvalifikacích.

K osobním údajům, které uvádíte v rámci vašeho ucházení se o zaměstnání a předáte nám, patří zpravidla:

Průvodní dopis, životopis s obvyklými osobními údaji (jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, fotografie) a také důkazy a vysvědčení.

Zásadně používáme pouze vaše podklady k ucházení se o zaměstnání pro rozhodnutí o obsazení pracovního místa, o které jste se výslovně ucházeli. Osobní data, které jste nám předali, zpracováváme pouze tehdy, pokud je to potřebné za účelem rozhodnutí o odůvodnění zaměstnaneckého poměru. Právním základem je přitom čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, čl. 88 GDPR v spojení s § 26 ods. 1 věta 1 BDSG (nové), pokud se jedná o informace, které od vás obdržíme v rámci procesu ucházení se o zaměstnání (jméno, kontaktní údaje, datum narození, údaje k vaší profesní kvalifikaci a školnímu vzdělání nebo údaje k dalšímu profesnímu vzdělávání). Pokud nám dobrovolně poskytnete k dispozici další informace, zpracujeme tyto na základě vašeho souhlasu podle čl 6 ods. 1 písm. a DSGVO. V průběhu procesu ucházení se o zaměstnání lze získat k tomuto informačnímu účelu další osobní data od vás osobně nebo ze všeobecně přístupných zdrojů. Vaše osobní údaje se odevzdávají v rámci naší společnosti výlučně osobám, které se účastní zpracování vašeho ucházení se o zaměstnání.

Pokud máme zpracovat vaše osobní údaje k odvrácení vašich uplatněných právních nároků vůči nám z procesu ucházení se o zaměstnání, obracíme se přitom jako na právní základ na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem je například povinnost dokazování v řízeních podle Všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).


Kategorie příjemců osobních údajů

Předání vašich osobních údajů třetím osobám se provádí výlučně pro níže uvedené účely. Vaše osobní údaje, které jsme obdrželi v rámci procesu ucházení se o práci, odevzdáme dále třetím osobám pouze tehdy, když:

Mimo to se předají vaše údaje na základě čl. 28 GDPR poskytovateli technických služeb, kteří použijí vaše údaje v naší objednávce a nepoužijí je v žádném případě k vlastním obchodním účelům.

Předání vašich údajů do třetích zemí mimo EU nebo evropského hospodářského prostoru není naplánováno.


Doba uchovávání údajů

Pokud vám nedokážeme nabídnout pracovní místo, pokud vy odmítnete nabídku práce, stáhnete své ucházení se o zaměstnání, zrušíte své povolení k zpracování údajů nebo nás vyzvete k smazání údajů, uloží se nebo archivují (archivační lhůta) vámi odevzdané údaje včetně zbylých fyzických podkladů k ucházení se o zaměstnání pro maximálně 6 měsíců po ukončení procesu ucházení se o zaměstnání, aby bylo možno dokončit podrobnosti procesu ucházení se o práci v případě nejasností (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Máte možnost povolit při používání vašich podkladů k ucházení se o zaměstnání také k obsazení jiných pracovních míst. K tomu postačí jednoduché upozornění ve vaší písemné žádosti o zaměstnání. Pokud zvolíte tuto možnost, zařadíme vás podle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR do naší databáze zájemců. Vaše ucházení se o zaměstnání se pak u nás uloží až do odvolání na maximálně 12 měsíců. Svůj souhlas můžete zrušit kdykoli s platností do budoucnosti. Oprávněné zrušení nemá vliv na již provedené procesy zpracování dat.

Pokud povede proces ucházení se o zaměstnání k pracovnímu místu, budou vaše podklady o ucházení se o zaměstnání zahrnuty na základě čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, § 26 ods. 1 BDSG nově do vaší osobní složky za účelem zdůvodnění zaměstnaneckého poměru a také pro vámi popsaný profil osobnosti a vámi uvedené kvalifikace jako základem zaměstnání.


Příprava údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů k dispozici není v počáteční fázi zaměstnaneckého poměru zákonně předepsané. Je však potřebná příprava osobních údajů pro uzavření smlouvy o zaměstnaneckém poměru s naší firmou. Značí to, že pokud nám neposkytnete při ucházení se o zaměstnání k dispozici žádné osobní údaje, nemůžeme uzavřít a neuzavřeme s vámi zaměstnanecký poměr.


Automatizované hledání rozhodnutí

V individuálním případě se neprovede automatizované rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR. Značí to, že osobně vyhodnotím vaše ucházení se o zaměstnání, a rozhodnutí o vašem ucházení se o zaměstnání se nezakládá výlučně na automatizovaném zpracování.


Stacionární obchodní prostory


Bezpečnostní kamery

Za účelem odhalování trestních činů a ochranu majetku před vandalismem, jakož i pro prevenci před nimi používáme v našich pobočkách video kontrolu. Zvuková nahrávka se neprovádí. Právním základem je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Používání video kontroly se označuje jasně viditelným piktogramem v pobočkách. Vzniklý obrazový materiál bezpečnostní kamery vymažeme zásadně 72 hodin po nahrání. V případě trestního činu si vyhrazujeme právo, uložit obrazový materiál až do zániku účelu podání žaloby. Nahrávky se nepředávají třetím stranám, výjimkou z toho jsou vyšetřovací orgány, které si nahrávky v případě trestného činu vyžádají. Na instalaci a údržbu mají námi pověřené údržbářské firmy příp. přístup k uloženým údajům.


Realizace bezhotovostní platby

Při platbě vaší EC kartou, kreditní kartou nebo použití bezkontaktního platebního procesu (NFC)získáme jako obchodníci osobní údaje s platebním terminálem. Shromážděné údaje pak přeneseme na provozovatele sítě. Provozovatel sítě a příslušný poskytovatel služeb zpracovávají pro přijetí a zúčtování platebních procesů (nabyvatel), dále údaje, hlavně k realizaci plateb, k zamezení zneužití karet, k omezení rizika výpadků plateb a na zákonně stanovené účely, jako např. pro boj proti praní špinavých peněz a trestní stíhání. K těmto účelům se vaše údaje také odevzdávají dalším odpovědným osobám, jako např. bance, která vydala vaše karty.


Odpovědná osoba

My jako odborníci a provozovatelé sítě nebo nabývatelé jsme zodpovědní za zpracování dat.

Jako příjemci plateb jsme zodpovědní za provoz platebního terminálu u pokladny a pťíp. za naši interní síť až po bezpečný přenos přes internet nebo telefonní linku k provozovateli sítě. Provozovatelé sítě a nabyvatelé jsou zodpovědní za další zpracování údajů, hlavně k realizaci a zúčtování platebních postupů.

Při používání elektronických platebních procesů se přenesou údaje na PaySquare SE, Hahnstraße 25, 60528 Frankfurt am Main, email: info@de.paysquare.eu

jako takzvaného provozovatele sítě.

Informace o zpracování údajů přes PaySquare SE naleznete v ustanoveních o ochraně údajů na https://epayment.de.worldline.com/de/home/privacy.html


Druh a objem

Zpracujeme údaje vaší karty (IBAN nebo číslo účtu a BIC, datum ukončení platnosti karty) a další platební údaje (suma, datum, čas, identifikace terminálu, místo, firma a pobočka, ve které platíte, váš podpis).

Pokud se neuplatní debetní převodní příkaz (např. při odvolání), shromažďujeme údaje pro zpětný debetní převodní příkaz a také údaje, které jsou spojené s nevyřízenou pohledávkou (jméno a příjmení, adresa, doklad o nákupu, vzniklé bankovní poplatky, poplatky za upomínky a důvod pro zpětný debetní převodní příkaz).

Většina přednostně uvedených dat je uložena na vaší kartě. Tyto údaje obdržíme při načtení karty na platebním terminálu. Obdržíme od vás PIN nebo podpis. V případě zpětného vrubopisu obdržíme příp. údaje od vašeho kreditního institutu nebo vaší banky.


Účel/Právní základ

Vaše údaje zpracováváme hlavně pro realizaci kupní smlouvy (právní základ čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), k plnění zákonných povinností (právní základ čl. 6 písm. c GDPR) a objasnění podvodu a jiných trestních činů (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) a pro náš oprávněný zájem, chránit náš majetek a zamezit výpadku plateb.

PaySquare SE zpracovává údaje hlavně k průběhu platby (právní základ: čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), k zamezení zneužití karty, k omezení rizika výpadek plateb (právní základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, realizace oprávněného zájmu ochrany majetku) a k zákonně stanoveným účelům, jako např. k boji proti praní špinavých peněz a trestnímu stíhání (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR). Bližší informace k tomu obdržíte u poskytovatele platebního styku nebo vaší banky.


Odevzdávání třetím osobám

Vaše výše uvedené údaje přeneseme za účelem realizace platby na PaySquare SE. PaySquare SE přenese opět tyto údaje na příslušnou banku nebo institut, který vydal kreditní kartu. Pokud je to potřebné pro realizaci platby, může dojít v rámci realizace této platby k přenosu dat na další zúčastněné poskytovatele služeb.


Přenos do třetích států

Vaše platební údaje nepředáváme do třetích zemí nebo organizacím mimo EU. K takovému přenosu může dojít pouze tehdy, když jste platili kreditní kartou a instituce, která vydala kreditní kartu, má své sídlo mimo EU.


Příprava údajů

Příprava vašich údajů se provádí na dobrovolní bázi. Nejste ani zákonně, ani smluvně zavázáni, abyste nám připravili svoje údaje. Platba kartou bez údajů ale není možná.


Obchodní vztahy

Následující informace vám ukazují, jak máme zacházet s vašimi údaji, když nás budete kontaktovat, když se s námi provádí smluvní jednání a/nebo s námi vznikají smluvní dohody.


Účely zpracování a právní základy

Zpracování dat se provádí za účelem realizace smlouvy. Zpracování vašich údajů je potřebné podle čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR k iniciování a plnění smluv.

Mimo to může být potřebné zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR k zachování našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy spočívají v zamezení hospodářským nevýhodám prostřednictvím kontrol bonity, pozvánkami na akce, uplatnění právních nároků a zamezením právních nevýhod (např. při insolvenci), odvrácení nebezpečí a nárocích na záruku a zamezení právním rizikům, emailům, zamezení trestním činům.


Kategorie údajů a původ údajů

Zpracováváme následující kategorie dat:

Kmenová a kontaktní data: Titul, jméno (příjmení a jméno), oddělení a funkce v podniku, adresa, email, telefon, fax, datum narození, historie nákupů, smluvní data, zúčtovací data.

Údaje z uvedených kategorií dat jsme předali přímo našim zákazníkům a zájemcům.


Přijímač

Vaše osobní údaje neodevzdáme třetím osobám. Výjimkou z toho jsou naší partneři při poskytování služeb, pokud je to potřebné k plnění smlouvy, jako dodavatelé balíků a dopisů, banky pro provádění inkasa, finanční úřady, příp. další výčet, jako jsou zpravodajské agentury atd.


Doba uložení

Údaje, uložené k vaší osobě, se vymažou po splnění smlouvy, pokud nevzniknou žádné další zákonné povinnosti uchovávání údajů. Jsou to případně obchodně-právní a finančně-právní údaje. Tyto se podle právních předpisů vymažou po deseti letech, pokud nejsou předepsané delší doby uchovávání údajů nebo potřebné z oprávněných důvodů. Pokud zrušíte souhlas s používáním vašich údajů, tyto se bezodkladně vymažou, pokud tomu neodporují výše uvedené důvody.


Právo na odpor

Máte právo podání odporu proti zpracování. Používání vašich údajů můžete kdykoli zrušit s platností do budoucnosti.


Příprava údajů

Příprava osobních údajů je smluvně předepsaná nebo potřebná k uzavření smlouvy. Pokud se nepřipraví požadované osobní údaje, má to za následek, že nebudeme schopni, vstoupit s vámi do obchodního vztahu.

Možnosti zaplacení:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Vyskytla se chyba!

Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.

  • {{ $t(error) }}