Algemene voorwaarden

AGB voor consumenten

AGB voor zakelijke klanten

Algemeen

1. De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle contracten, leveringen en overige dienstverlening van Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel (hierna "Verkoper" ) betreffende wettelijke transacties met consumenten via de onlineshop van de verkoper (hierna "A" ), alsmede betreffende wettelijke transacties met handelaren in de zin van het HGB en bedrijven in de zin van § 14 BGB (zakelijke klanten) in elke vorm (hierna "B" ), met name ook via de onlineshop met het daarin afzonderlijk aangehouden aanbod voor "zakelijke klanten" . Afwijkende instructies van de klanten gelden niet, tenzij de verkoper dit schriftelijk heeft bevestigd. Individuele afspraken tussen de verkoper en de klant hebben altijd voorrang.

2. De zakelijke relaties tussen de verkoper en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de geboden bescherming niet door dwingende bepalingen wordt ontleend aan het recht van het land waar de consument zijn normale woonplaats heeft. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten.

3. De taal van het contract is Duits.

4. Zetel van de bevoegde rechtbank is Kassel, voor zover de klant handelaar of een rechtspersoon naar publiekrecht of publiekrechtelijk vermogen is. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemene zetel van bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of wanneer zijn domicilie of normale woonplaats ten tijde van het rechtsgeding niet bekend zijn.


AGB voor consumenten

§ 1 Inhoud en afsluiten contract

1. De verkoper biedt de klant in de onlineshop nieuwe en gebruikte goederen, met name pneumatische producten, aan.

2. Bij aankoop in de onlineshop komt een koopcontract tot stand door acceptatie van de bestelling van de klant door de verkoper. De bestelling vertegenwoordigt een voorstel aan de verkoper voor het afsluiten van een koopcontract. Prijsaanduidingen in de onlineshop vertegenwoordigen geen voorstel in wettelijke zin. Wanneer de klant een bestelling in de onlineshop plaatst, ontvangt hij een e-mail die de ontvangst van zijn bestelling bevestigt en de details ervan vermeldt (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vertegenwoordigt geen acceptatie van zijn voorstel, maar informeert de klant slechts dat er een bestelling met een bepaalde inhoud is ontvangen. Een koopcontract komt pas dan tot stand wanneer het bestelde product aan de klant wordt verstuurd en de verzending met een tweede e-mail aan de klant (verzendbevestiging) wordt bevestigd. De klant heeft bovendien de mogelijkheid telefonisch, per e-mail fax of brief bij de verkoper een bepaald artikel aan te vragen. Na ontvangst van een dergelijke aanvraag doet de verkoper de klant een overeenkomstig niet-bindend voorstel per e-mail, brief, telefoon of fax. De klant heeft dan de mogelijkheid een bindende bestelling te plaatsen. Vervolgens ontvangt de klant een mededeling die de ontvangst van zijn bestelling bevestigt en de details ervan vermeldt (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vertegenwoordigt geen acceptatie van zijn voorstel, maar informeert de klant slechts dat er een bestelling met een bepaalde inhoud is ontvangen. Het contract komt pas door acceptatie van dit voorstel door de verkoper tot stand, en wel door het versturen van het goed en het toesturen van een verzendbevestiging.

3. De contracttekst kan na de bestelling niet meer worden ingezien. Wij verzoeken de klant derhalve de contracttekst op te slaan.


§ 2 Prijzen, verzendkosten, omzetbelasting en betaling

1. Bij bestellingen via de onlineshop gelden de daar aangegeven prijzen. Alle prijzen bevatten de wettelijke omzetbelasting.

2. De prijzen zijn excl. verzend- en verpakkingskosten, die voor aflevering van de bestelling aan de klant worden meegedeeld.

3. De levering aan de klant door de verkoper geschiedt naar wens tegen de volgende betalingsmethoden: Vooruitbetaling (door overschrijving), op rekening, onder rembours of per creditcard. Als de klant vooruitbetaling per overschrijving kiest, dient hij de betaling uiterlijk 14 dagen na de bestelbevestiging te voldoen. Bij levering op rekening dient de betaling uiterlijk 8 kalenderdagen na facturering te geschieden. Als de betaling onder rembours geschiedt, moet de aankoopprijs excl. verzendkosten en rembourskosten bij levering en overlegging van het remboursdocument door het gemachtigde transportbedrijf worden voldaan.

4. Als de klant met zijn betalingsverplichtingen in verzuim komt, kan de verkoper schadevergoeding conform de wettelijke bepalingen eisen en/of het contract annuleren.

5. De verkoper maakt altijd een factuur voor de klant, die bij levering van de goederen aan hem wordt overhandigd of anders in tekstvorm wordt toegestuurd.


§ 3 Levering en risico-overdracht

1. De bestelde waren worden, indien contractueel niet afwijkend overeengekomen, naar het door de klant aangegeven adres geleverd. De levering gebeurt vanuit het magazijn van de verkoper.

2. De beschikbaarheid van de waren is in de artikelbeschrijvingen aangegeven. In het magazijn beschikbare waren verzendt de verkoper, indien niet uitdrukkelijk afwijkend overeengekomen, binnen 2 werkdagen na verzending van de bestellingsbevestiging (bij voorafkassa door giro: binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling). Is bij een verkoop via de online-shop de waar als niet op voorraad gekenmerkt, dan zorgt de verkoper voor een zo snel mogelijke levering. Gegevens van de verkoper over de levertermijn zijn vrijblijvend, indien de levertermijn niet bij wijze van uitzondering bindend toegezegd werd.

3. De verkoper behoudt zich het recht voor een deellevering uit te voeren indien dit voor een snelle afwikkeling nuttig is en de deellevering voor de klant bij wijze van uitzondering niet onredelijk is. Door deelleveringen veroorzaakte meerkosten worden aan de klant gefactureerd. De klant kan deelleveringen door selectie van de besteloptie “Bestelling alleen compleet verzenden“ uitsluiten.

4. De verkoper behoudt zich het recht voor zich van de verplichting tot vervulling van het contract te ontdoen, wanneer de waar door een leverancier op de dag van uitlevering geleverd moet worden en de levering volledig of gedeeltelijk niet plaatsvindt. Deze zelfbevoorradingsclausule is alleen van toepassing wanneer de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering van de dienst wanneer tijdig met de toeleverancier een zogenaamde congruente afdekking voor de vervulling van de contractuele verplichtingen werd afgesloten. Wordt de waar niet geleverd, dan zal de verkoper de klant hierover onmiddellijk informeren en een reeds betaalde koopprijs en verzendingskosten terugbetalen. Het gevaar van de toevallige omstandigheden en de toevallige verslechtering van de waar gaat met de overhandiging op de klant over.


§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot de nakoming van alle aanspraken uit het contract in eigendom van de verkoper; in het geval dat de klant een rechtspersoon naar publiekrecht of publiekrechtelijk vermogen is daarenboven ook uit de lopende zakenrelatie tot aan de vergoeding van alle aanspraken die de verkoper in samenhang met het contract toekomen.


§ 5 Schuldvergelijking, recht van retentie

1. Het recht op schuldvergelijking komt de klant alleen toe, wanneer zijn tegenaanspraken door de verkoper erkend of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

2. Voor het uitoefenen van een recht van retentie is de klant alleen in zoverre bevoegd, wanneer zijn tegenaanspraak dezelfde contractrelatie berust.


§ 6 Aansprakelijkheid voor zaak- en rechtsgebreken

1. Voor zover er gebreken zijn, komen de klant in overeenstemming met de volgende bepalingen de wettelijke vrijwaringsrechten toe. Als aan het contract alleen handelaren deelnemen, dan geldt aanvullend §§ 377 ff. HGB.

2. Schade die door ondeskundige handelingen van de klant bij opstelling, aansluiting, bediening of opslag van het goed wordt veroorzaakt, is geen reden voor aanspraak op vrijwaring jegens de verkoper. Instructies voor een juiste behandeling kan de klant aan de beschrijvingen van de fabrikant ontlenen.

3. Gebreken moeten door de klant binnen een vrijwaringstermijn van twee jaar bij nieuwe zaken resp. van één jaar bij gebruikte zaken tegenover de verkoper worden gemeld. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover de verkoper een gebrek met boze opzet verzwijgt of een garantie voor de kwaliteit van het goed heeft aanvaard. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook niet voor aanspraken op schadevergoeding van de klant, die op vergoeding van een lichamelijke of gezondheidsschade vanwege een aan de verkoper toe te schrijven gebrek gericht is of die op opzettelijke of grof nalatige schuld van de verkoper of zijn hulppersonen berust. De voorgaande beperkingen gelden niet voor gebreken van een bouwwerk, of een zaak die overeenkomstig zijn gangbare aanwending voor een bouwwerk werd gebruikt en de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt. De voorgaande beperkingen gelden ook niet voor zover de verkoper een gebrek met boze opzet heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aanvaard, en niet voor schadevergoedingsaanspraken van de klant die op vergoeding van een lichamelijke of gezondheidsschade vanwege een aan de verkoper toe te schrijven gebrek gericht is of die op opzettelijke of grof nalatige schuld van de verkoper of zijn hulppersonen berust.

4. Als er gebreken zijn en deze tijdig kenbaar werden gemaakt, is de verkoper tot nakoming gerechtigd. Als de nakoming mislukt, is de klant gerechtigd de koopprijs te verminderen of het contract te annuleren. Overigens gelden de wettelijke bepalingen.


§ 7 Informatieplicht bij transportschade

Als goederen met zichtbare schade aan de verpakking of inhoud worden geleverd, moet de klant deze onverlet zijn vrijwaringsrechten (A. § 6) direct bij de expediteur/vrachtdienst reclameren en onmiddellijk door een e-mail of op andere wijze (fax/post) contact opnemen met de verkoper, zodat deze eventuele rechten tegenover de expediteur/vrachtdienst kan handhaven.


§ 8 Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Buiten de aansprakelijkheid voor zaak- en rechtsgebreken is de verkoper onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust. Hij is ook aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke plichten (plichten waarvan schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt) alsmede voor de schending van fundamentele plichten (plichten waarvan naleving de reglementaire uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt), doch telkens alleen voor de voorzienbare, voor het contract gangbare schade. Voor de licht nalatige schending van andere dan de voorgaande plichten is de verkoper niet aansprakelijk.

2. De aansprakelijkheidsbeperkingen van de voorgaande alinea gelden niet bij de schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na aanvaarding van een garantie voor de kwaliteit van het product en bij met boze opzet verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens het productaansprakelijkheidsrecht blijft van kracht.

3. Als de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, dan geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen, vertegenwoordigers en hulppersonen.


§ 9 Gegevensbescherming

1. De klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de bestelling uit te voeren, door de verkoper worden opgeslagen op gegevensdragers. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn persoonsgegevens. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden door de verkoper uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonlijke gegevens van de klant vindt plaats in overeenstemming met de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telemedia-wetten (TMG).

2. De klant heeft het recht om zijn toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang in te trekken. In dit geval is de verkoper verplicht om de persoonlijke gegevens van de klant onmiddellijk te verwijderen. In het geval van lopende bestelprocessen vindt de verwijdering plaats nadat het bestelproces is voltooid.


Informatie over het herroepingsrecht bij afstandsverkoopcontracten

1.Herroepingsrecht: U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: sales@landefeld.com, faxnummer: +49 (0) 561 / 95885-20) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor de in onze Algemene voorwaarden (AV) op www.landefeld.de gelinkte Modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet vereist is. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving verzendt dat u uw recht op annulering uitoefent voordat de annuleringstermijn is verstreken.

2. Gevolgen van de herroeping: Als u zich dit contract annuleert, hebben wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De termijn is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen, als dit waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

3. Uitsluiting herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten: a) voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, b) voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden, c) voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als hun verzegeling na levering is verwijderd, d) voor de levering van goederen, indien deze waren door hun aard onlosmakelijk vermengd met andere goederen na levering, e) voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering werd verwijderd.


Einde van de informatie over herroepingAGB voor zakelijke klanten

§ 1 Inhoud en afsluiten contract

1. De klant heeft de mogelijkheid telefonisch, per e-mail fax of brief bij de verkoper een bepaald artikel aan te vragen. Na ontvangst van een dergelijke aanvraag doet de verkoper de klant een overeenkomstig niet-bindend voorstel per e-mail, brief, telefoon of fax. De klant heeft dan de mogelijkheid een bindende bestelling te plaatsen. Vervolgens ontvangt de klant per e-mail, brief of telefax een orderbevestiging die de ontvangst van zijn bestelling bevestigt en de details ervan vermeldt. Deze orderbevestiging vormt de acceptatie van het voorstel door de verkoper, zodat door de orderbevestiging het contract tot stand komt.

2. Bij aanschaf in de onlineshop plaatst de klant een bindende bestelling via het beoogde bestelsysteem door de selectie van soort en hoeveelheid van de daarin vermelde goederen en diensten. De bestelling vertegenwoordigt een voorstel aan de verkoper voor het afsluiten van een koopcontract. Afbeeldingen en prijsaanduidingen in de onlineshop door de verkoper vormen nog geen voorstel in rechtelijke zin. Wanneer de klant een bestelling in de onlineshop plaatst, ontvangt hij een e-mail, een brief of een telefax die de ontvangst van zijn bestelling bevestigt en de details ervan vermeldt (orderbevestiging). Door de orderbevestiging komt het koopcontract tot stand. De contracttekst kan overigens na de bestelling niet meer worden ingezien. Wij verzoeken de klant derhalve de contracttekst op te slaan.


§ 2 Prijzen, verzendkosten, omzetbelasting en betaling

1. De prijzen van de verkoper zijn, indien niet anders overeengekomen, af fabriek, exclusief de wettelijke btw, verpakkingskosten en invoerrecht, overige bijkomende kosten of heffingen van welke aard ook, vrachtbriefstempels, spoortarieven en vrachtkosten komen ten laste van de klant. Bij stijging van de loon-, materiaal- of grondstofkosten, de productie- of transportkosten enz. is de verkoper gerechtigd de op de dag van levering geldende prijzen te berekenen. Dit geldt niet wanneer de overeengekomen leveringen en prestaties binnen 4 maanden na afsluiten van het contract moeten worden geleverd.

2. De prijzen zijn excl. verzend- en verpakkingskosten.

3. De levering aan de klant door de verkoper geschiedt naar wens tegen de volgende betalingsmethoden: Vooruitbetaling (door overschrijving), op rekening, onder rembours of per creditcard. Als de klant vooruitbetaling per overschrijving kiest, dient hij de betaling uiterlijk 14 dagen na de orderbevestiging te voldoen. Bij levering op rekening dient de betaling uiterlijk 8 kalenderdagen na facturering te geschieden. Als de betaling onder rembours geschiedt, moet de aankoopprijs excl. verzendkosten en rembourskosten bij levering en overlegging van het remboursdocument door het gemachtigde transportbedrijf worden voldaan.

4. Bij contracten die via de onlineshop van de verkoper tot stand zijn gekomen, gelden met name de volgende regelingen: De betaling geschiedt conform de voorwaarden in de bestelling. De in de onlineshop vermelde prijzen hebben overigens betrekking op de respectievelijke pakketeenheden/rollengtes. Bij aansnijden van rollen worden snijkosten berekend die de verkoper afzonderlijk aan de klant zal meedelen.

5. De verkoper maakt altijd een factuur voor de klant, die bij levering van de goederen aan hem wordt overhandigd of anders in tekstvorm wordt toegestuurd.

6. Als de klant met zijn betalingsverplichtingen in verzuim komt, kan de verkoper schadevergoeding conform de wettelijke bepalingen eisen en/of het contract annuleren. In elk geval moet de klant verzuimrente ter hoogte van 8 procentpunten boven het geldende rentetarief betalen. Overigens blijft het de verkoper voorbehouden een hogere renteschade door overlegging van een bankcertificaat aan te tonen en te gelde te maken. Verder moet voor elke door de verkoper uitgesproken aanmaning een vaste schadevergoeding ter hoogte van 5,00 euro worden betaald, voor zover de klant geen lagere schade aantoont.

7. Voor zover de verkoper wissels of cheques aanneemt, worden deze slechts voor schulddelging aangenomen. De wissels moeten verdisconteerbaar zijn. Discontokosten en alle overige kosten komen volledig ten laste van de klant en moeten binnen 8 dagen worden betaald.

8. Bij regulering door middel van wissels kan de verkoper de onmiddellijke betaling van alle open - ook nog niet vervallen - overigens onbetwiste vorderingen uit levering eisen, wanneer in rekening gebrachte discontokosten niet binnen 8 dagen betaald zijn, ontvangen wissels door een bank niet gedisconteerd worden, gedisconteerde wissels teruggevorderd worden of een wissel niet ingelost wordt. Hetzelfde geldt wanneer een cheque van de klant niet verzilverd of de klant bij overeengekomen termijnbetalingen met een termijn in verzuim raakt.

9. Als bij de klant na sluiten van het contract een wezenlijke verslechtering in zijn vermogenspositie optreedt of wissels of cheques niet meer verzilverd kunnen worden, dan kan de verkoper voor alle nog uit te voeren leveringen uit contracten uit dezelfde rechtsverhouding (§ 273 BGB) vooruitbetalingen of zekerheidsstellingen eisen. Als de klant niet aan deze eis tegemoetkomt, kan de verkoper deze genoemde contracten annuleren en na het stellen van een termijn van 14 dagen schadevergoeding wegens plichtsverzuim eisen en wel zonder bijzonder bewijs ter hoogte van 10% van het niet uitgevoerde contractbedrag, tenzij de klant een lagere schade aantoont. In geval van betalingsverzuim worden de boven in lid 7 overeengekomen verzuimrentes betaalbaar.

10. Betalingen in de cheque-wisselprocedure gelden pas na verzilvering van de wissel of cheque als definitieve betaling. Het uitgebreide eigendomsvoorbehoud blijft tot de definitieve verzilvering bestaan.


§ 3 Schuldvergelijking, recht van retentie

De klant heeft geen recht van retentie. De rechten conform § 320 BGB blijven echter behouden zolang en voor zover de verkoper zijn verplichtingen tot nieuwe levering of nakoming vanwege een gebrek niet is nagekomen.


§ 4 Verpakking

1. De aard van de verpakking is naar goeddunken van de verkoper. Verpakkingen worden tegen kostprijs berekend.

2. Verpakkingsmaterialen worden alleen teruggenomen wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen is. Overigens is de terugname uitgesloten. voor zover door de verkoper conform de verpakkingsverordening in zijn dan geldende versie bij de afvalverwerking een geschikt afvalverwerkingsbedrijf wordt ingeschakeld. De klant is in dat geval verplicht het verpakkingsmateriaal gereed te houden en aan het afvalverwerkingsbedrijf te overhandigen. Voor zover is overeengekomen dat de klant tegen de verlening van een vast kostentarief voor afvalverwerking afziet van zijn teruggaverecht, is deze verplicht de gebruikte verpakkingen aan een erkend afvalverwerkingsbedrijf te overhandigen, dat een ordelijke afvalverwerking conform de voorschriften van de verpakkingsverordening waarborgt.

3. Verpakkingen voor meermalig gebruik worden door de verkoper slechts in bruikleen ter beschikking gesteld. De klant moet de verkoper binnen 14 dagen schriftelijk over de teruggave van de verpakkingseenheid informeren en de verpakking beschikbaar stellen. Als dit niet gebeurt, is de verkoper gerechtigd vanaf de 3de week voor elke week 20% van de aanschafprijs (edoch maximaal de volledige aanschafprijs) na maning als uitleentarief te eisen of de waarde van de verpakking direct in rekening te brengen, welke onmiddellijk na ontvangst betaalbaar wordt. Tegenover handelaren, rechtspersonen naar publiekrecht en publiekrechtelijk vermogen geldt overigens het volgende: Verpakkingsmaterialen die het eigendom van derden zijn, worden in naam en in opdracht van deze eigenaren geleverd. Opgemerkt zij dat de leveranciers van verpakkingsmaterialen bij niet-tijdige teruggave huurkosten kunnen berekenen die de klant, voor zover ze aan hem toevallen, dient over te nemen.


§ 5 Afname

1. In principe moet de klant het eindproduct, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, afhalen (haalschuld). Als dit niet binnen een redelijke termijn gebeurt, of als de klant conform zijn bestelling de verzending wenst, is de verkoper gerechtigd de verzending op kosten van de klant uit te voeren. Met het verlaten van het gebouw van de verkoper, geldt dat het goed conform de voorwaarden is geleverd (verzendingskoop).

2. In geval van verzending geldt met de verzending van het goed dat de afname van het goed met afhaling heeft plaatsgevonden.

3. De verkoper is tot deelleveringen gerechtigd, tenzij dit voor de klant onredelijk is. Deelleveringen geven niet het recht om de betalingen voor het geleverde goed op te houden.


§ 6 Verzending

1. Met de afgifte aan het expeditiebedrijf of de vrachtvervoerder, uiterlijk echter met verlaten van het gebouw van de verkoper, gaat het risico op de klant over.

2. Transportmiddel en transportweg zijn bij gebrek aan bijzondere instructies onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid de keuze van de verkoper. Overigens geldt B.§ 12. Verzendklare goederen moeten direct worden afgehaald, anders is de verkoper gerechtigd deze voor kosten en risico van de klant naar eigen goeddunken op te slaan en als af fabriek geleverd te beschouwen.


§ 7 Verzekering

Tegen transportschade en breukschade worden de goederen alleen op wens van de klant verzekerd. In dit geval berekent de verkoper de door hem gemaakte kosten, maar hij neemt niet de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verzending op zich. Overigens geldt B.§ 6. De klant neemt het op zich de levering bij resp. direct na aankomst op de plaats van bestemming op zijn kosten tegen brandschade en ontploffingsgevaar te verzekeren. Hij draagt hierbij het risico alleen,. als ook in geval van schade van overige aard, voor zover niet anders overeengekomen.


§ 8 Levertijd

1. Leveringstermijnen die niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, zijn uitsluitend niet-bindende opgaven. Dit geldt ook voor levertijden die in de onlineshop en op orderbevestigingen worden vermeld, of in informatie over leveringstermijnen, (met name per e-mail of fax) worden bekendgemaakt. De door de verkoper aangegeven levertijd begint pas wanneer alle details van de transactie en technische vragen zijn opgehelderd en beide partijen het over alle voorwaarden van de transactie eens zijn. Evenzo dient de klant al zijn verplichtingen conform de voorschriften en tijdig na te komen.

2. Indien het bij het voorliggende contact een verkoop op levering betreft conform § 286 lid 2 nr. 4 BGB of § 376 HGB, is de verkoper aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt wanneer de klant als gevolg van een leveringsverzuim aan zijde van de verkoper, gerechtigd is de verdere nakoming van zijn belang in het contract te realiseren. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper voor de voorzienbare, gewoonlijk optredende schade beperkt, wanneer het leveringsverzuim niet op een aan de verkoper toe te schrijven opzettelijke schending van het contract berust, waarbij de oorzaak is toe te rekenen aan zijn vertegenwoordigers of hulppersonen. Evenzo is de verkoper jegens de klant bij leveringsverzuim aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, wanneer deze op een aan hem toe te schrijven opzettelijke of grof nalatige schending van het contract berust, waarbij de oorzaak is toe te rekenen aan zijn vertegenwoordigers of hulppersonen. Zijn aansprakelijkheid is tot de voorzienbare, gewoonlijk optredende schade beperkt, wanneer het leveringsverzuim niet op een aan hem toe te schrijven opzettelijke schending van het contract berust.

3. Voor het geval dat een aan de verkoper toe te schrijven leveringsverzuim op de nalatige schending van een wezenlijke contractuele plicht berust, waarbij de oorzaak is toe te rekenen aan zijn vertegenwoordigers of hulppersonen, is hij aansprakelijk conform de wettelijke bepaling met de richtlijn dat in dit geval de aansprakelijkheid voor de schadevergoeding tot de voorzienbare, gewoonlijk optredende schade beperkt is.

4. Overigens kan de klant in geval van een aan de verkoper toe te schrijven leveringsverzuim voor elke voltooide week van het verzuim een vaste schadevergoeding t.h.v. 2% van de leveringswaarde, maximaal echter niet meer dan 10% van de leveringswaarde, claimen.

5. Een verdergaande aansprakelijkheid voor een aan de verkoper toe te schrijven leveringsverzuim is uitgesloten. De verdere wettelijke aanspraken en rechten van de klant, die hem naast de aanspraak op schadevergoeding vanwege een aan de verkoper toe te schrijven leveringsverzuim toekomen, blijven van kracht.

6. Als de klant in gebreke van acceptatie blijft, is de verkoper gerechtigd vergoeding van de ontstane schade en eventuele extra kosten te eisen. Hetzelfde geldt wanneer de klant plichten tot medewerking op nalatige wijze schendt. Met intrede van het acceptatie-- resp. schuldenaarsverzuim gaat het risico van de toevallige verslechtering en de toevallige teloorgang op de klant over.

7. Als de verkoper om aan hem niet toe te schrijven redenen niet, niet juist of niet tijdig een levering of prestatie van zijn onderleveranciers ontvangt of als er gebeurtenissen buiten zijn macht optreden, dan wordt de klant tijdig geïnformeerd. In dit geval is hij gerechtigd de levering voor de duur van de belemmering vooruit te schuiven of vanwege het nog niet nagekomen deel het contract volledig of gedeeltelijk te annuleren, voor zover hij zijn informatieplicht is nagekomen en niet uitdrukkelijk het risico van bezorging op zich heeft genomen. Onder overmacht vallen staking, uitsluiting, ingrepen door autoriteiten, energie- en grondstofschaarste, externe transportknelpunten, operationele belemmeringen van buitenaf, bijvoorbeeld door brand, water en machineschade en alle overige belemmeringen die bij objectieve beschouwing niet door de schuld van de verkoper zijn veroorzaakt.


§ 9 Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper behoudt het eigendom van de geleverde goederen tot aan de volledige delging van alle hem uit de zakenrelatie toekomende vorderingen, ongeacht uit welke rechtsgrond. Het uitgebreide eigendomsvoorbehoud geldt tot aan de betaling van alle vorderingen uit de zakenrelatie met de klant tot aan de vrijstelling uit eventuele verplichtingen die de verkoper in het belang van de klant is aangegaan. De verkoper is gerechtigd zijn voorbehoudsgoederen bij gewichtige reden, met name bij betalingsverzuim na maning, tegen toerekening van de gebruiksopbrengsten op te eisen, zonder dat dit als annulering van het contract geldt. In dit geval is de klant tot teruggave verplicht. Bij toegang van derden tot geleverde goederen is de klant verplicht op het eigendom van de verkoper te wijzen en deze direct te informeren en wel onder afgifte van alle voor de tegenspraak noodzakelijke documenten.

2. Als de voorbehoudsgoederen door de klant tot een nieuwe roerende zaak worden verwerkt, dan geschiedt deze verwerking voor de verkoper zonder dat deze hierdoor plichtig wordt; de nieuwe zaak zijn eigendom. Bij verwerking samen met niet aan de verkoper toebehorende goederen, verwerft hij mede-eigendom in de nieuwe zaak naar verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere goederen ten tijde van de verwerking. Als het voorbehoudsgoed met niet aan de verkoper toebehorende goederen conform §§ 947, 948 BGB wordt verbonden of vermengd, dan wordt de verkoper mede-eigenaar conform de wettelijke bepalingen. Als de klant door verbinding of vermenging enige eigenaar wordt, dan draagt hij reeds nu het mede-eigendom over aan de verkoper, conform de verhouding van de waarde van het voorbehoudsgoed tot de andere goederen ten tijde van de verbinding of vermenging. De klant moet in dit geval de in eigendom of mede-eigendom staande zaak, die eveneens als voorbehoudsgoed in de zin van de voorgaande voorwaarden geldt, kosteloos bewaren.

3. Als het voorbehoudsgoed alleen of samen met het niet aan de verkoper toebehorende goederen verkocht wordt, dan draagt de klant reeds nu, d.w.z. ten tijde van afsluiten van het contract, de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ter hoogte van de waarde van het voorbehoudsgoed met alle bijkomende rechten en rang voor de rest over; de verkoper neemt de overdracht aan. Waarde van het voorbehoudsgoed is het factuurbedrag van de verkoper, dat echter buiten berekening blijft voor zover rechten van derden hiermee in tegenspraak zijn. Als het doorverkochte voorbehoudsgoed in mede-eigendom van de verkoper staat, dan heeft de overdracht van de vorderingen betrekking op het bedrag dat overeenkomt met de aandeelwaarde in het mede-eigendom.

4. Als het voorbehoudsgoed van de verkoper als wezenlijk bestanddeel in het perceel, schip, scheepsbouwwerk of luchtvaartuig van een derde wordt ingebouwd, dan draagt de klant reeds nu de tegen deze derde, of hem die het aangaat, ontstane overdraagbare aanspraken op vergoeding ter hoogte van de waarde van het voorbehoudsgoed met alle bijkomende rechten inclusief het recht op concessie van een krediethypotheek, met rang voor de rest aan de verkoper over; deze neemt de overdracht aan. Lid 3, lid 2 en 3 gelden overeenkomstig.

5. De klant is tot doorverkoop, tot verwerking of tot inbouw van het voorbehoudsgoed alleen in de normale reglementaire gang van zaken en alleen met de richtlijn gerechtigd en gemachtigd, dat de aanspraken in de zin van lid 3 en 4 daadwerkelijk op de verkoper overgaan. Tot andere beschikking over het voorbehoudsgoed, met name verpanding of hypothekering, is de klant niet gerechtigd. Een overdracht op de manier van echte factoring is de klant alleen toegestaan onder de voorwaarde dat wij hiervan onder bekendmaking van de factoringbank en de daar aangehouden rekeningen van de klant in kennis worden gesteld en de factoringopbrengst de waarde van onze gewaarborgde vordering overtreft. Met de bijboeking van de factoringopbrengst wordt de vordering van de verkoper direct betaalbaar.

6. De klant machtigt de verkoper onder voorbehoud van herroeping tot intrekking de conform de leden 3 tot 5 overgedragen vorderingen. De verkoper zal van de eigen intrekkingsbevoegdheid geen gebruikmaken, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen, ook tegenover derden, nakomt. Op verzoek van de verkoper moet de klant aan de schuldenaar de overgedragen vorderingen benoemen en deze informeren over de overdracht; de verkoper is gemachtigd de schuldenaars ook zelf over de overdracht te informeren.

7. Met stoppen van de betaling en/of verzoek tot aanvang van de insolventieprocedure over het vermogen van de klant, vervalt het recht op doorverkoop, op verwerking of op inbouw van het voorbehoudsgoed of de machtiging tot inning van de overgedragen aanspraken; als een cheque of wissel niet kan worden verzilverd, vervalt de machtiging tot inning eveneens. Dit geldt niet voor de rechten van de Insolventiebewindvoerder.

8. Als de waarde van de verleende zekerheden de aanspraken (evt. verminderd met aan- en deelbetalingen) met meer dan 20% overtreft, dan is de klant in zoverre tot teruggave of vrijgave naar zijn keuze verplicht. Met delging van alle vorderingen van de verkoper uit de zakenrelatie gaan het eigendom van het voorbehoudsgoed en de overgedragen vorderingen over op de klant.


§ 10 Ontoelaatbare doorlevering

De export van de door de verkoper geleverde producten in ongewijzigde toestand door de klant of zijn afnemer is, indien de verkoper niet uitdrukkelijk heeft verklaard in te stemmen met de export, niet toegestaan en een gerechtigde reden voor een aanspraak op schadevergoeding. Producten die voor de export werden besteld, mogen niet in ongewijzigde noch in gewijzigde toestand aan een binnenlandse afnemer worden doorgeleverd, verder niet aan een buitenlandse afnemer anders dan het in de bestelling genoemde land van bestemming.


§ 11 Melding gebrek, aansprakelijkheid gebrekkige zaak

1. Voor gebreken is de verkoper slechts als volgt aansprakelijk: De klant moet de ontvangen goederen onverwijld op hoeveelheid en toestand onderzoeken. Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen door schriftelijke kennisgeving worden gemeld. Bij wederzijdse handelszaken onder handelaren blijft § 377 HGB van kracht. Zichtbare gebreken bij de levering moeten bovendien bij het transportbedrijf worden gemeld en deze laatste moet de gebreken documenteren. Meldingen van gebreken moeten een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het gebrek bevatten. Voor zover afwijkingen in aantal en gewicht na de hiervoor genoemde onderzoeksplichten al bij levering waarneembaar waren, moet de klant deze gebreken bij ontvangst van de goederen tegenover het transportbedrijf kenbaar maken en het bezwaar schriftelijk laten vastleggen.

2. Indien de klant gebreken aan de goederen vaststelt, mag hij er niet over beschikken, d.w.z. ze mogen niet gedeeld, doorverkocht resp. nader verwerkt worden, tot over de afwikkeling van het bezwaar overeenstemming is bereikt, resp. een bewijsvoeringsprocedure door een door de Kamer van Koophandel en Industrie van onze woonplaats aangestelde deskundige heeft plaatsgevonden.

3. De klant is verplicht om de verkoper de betwiste goederen of voorbeelden daarvan ten behoeve van onderzoek van het bezwaar ter beschikking te stellen. Bij opzettelijke weigering vervalt de aansprakelijkheid.

4. Bij gerechtigde bezwaren is de verkoper gerechtigd, met inachtneming van de aard van het gebrek en het gerechtvaardigde belang van de klant, de aard van de nakoming (vervangende levering, verbetering achteraf) vast te leggen. Indien de nakoming mislukt, niet mogelijk of voor de klant onredelijk is, kan de klant de aankoopprijs verlagen of het contract annuleren.

5. Over een bij een klant optredende aansprakelijkheid gebrekkige zaak, moet de klant de verkoper onverwijld informeren.

6. Aanspraken uit gebreken ontstaan niet bij onbeduidende afwijking van de overeengekomen toestand, bij onbeduidende beïnvloeding van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage, alsook bij schade die na de risico-overdracht als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden ontstaat, of als gevolg van bijzondere invloeden van buitenaf die na het contract niet verondersteld zijn. Indien door de klant of derden ondeskundige onderhoudswerkzaamheden of wijzigingen zijn uitgevoerd, bestaat er voor deze en de daaruit voortkomende gevolgen ook geen aansprakelijkheid voor gebreken.

7. Aanspraken van de klant vanwege de ten behoeve van de nakoming vereiste inspanningen, met name transport-, tol-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de inspanningen groter worden omdat het geleverde goed naderhand naar een andere plaats als de vestiging van de klant is overgebracht, tenzij de overbrenging conform het beoogde gebruik is.

8. Regresaanspraken van de klant jegens de verkoper bestaan alleen voor zover de klant met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die de wettelijk dwingende aanspraken vanwege gebrek overtreffen. Voor de omvang van de regresaanspraak van de klant jegens de leverancier geldt verder lid 6 conform.

9. De verkoper is conform de wettelijke bepalingen tot terugname van het nieuwe goed resp. tot verlaging (mindering) van de aankoopprijs ook zonder de anders vereiste vervanging verplicht, wanneer de afnemer van de klant als consument van de verkochte nieuwe roerende zaak (verkoop consumentengoed) vanwege het gebrek van dit goed tegenover de klant de terugname van het goed of de verlaging (mindering) van de aankoopprijs zou kunnen eisen of de klant een soortgelijk daaruit voortkomende regresaanspraak zal voorhouden. De verkoper is daarenboven verplicht om inspanningen van de klant, met name transport-, tol-, arbeids- en materiaalkosten te vergoeden, die deze in relatie tot de eindverbruiker in het kader van de nakoming als gevolg van een bij risico-overdracht bestaand gebrek van het goed zou moeten dragen. De aanspraak is uitgesloten wanneer de klant als handelaar zijn conform § 377 HGB verschuldigde onderzoeks- en meldingsplicht niet conform de voorschriften is nagekomen.

10. De verplichting conform B.§ 11 lid 8 is uitgesloten voor zover het een gebrek als gevolg van reclame-uitingen of overige afspraken uit hoofde van het contract betreft, die niet van de verkoper afkomstig zijn, of wanneer de klant tegenover de eindverbruiker een bijzondere garantie heeft afgegeven. De verplichting is eveneens uitgesloten wanneer de klant zelf niet op grond van de wettelijke regelingen tot uitoefening van aanspraken vanwege gebreken tegenover de eindverbruiker verplicht was of dit bezwaar tegenover een hem gestelde aanspraak niet heeft uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer de klant tegenover de eindverbruiker garanties heeft afgegeven die de wettelijke omvang overtreffen. Voor de omvang van de regresaanspraak van de klant geldt verder B.§ 11 lid 4 conform.

11. Het erkennen van gebreken en de melding daarvan, dienen schriftelijk plaats te vinden.

12. Aanspraken vanwege gebrekkige zaken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet conform §§ 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en goederen voor bouwwerken), § 479 lid 1 (regresaanspraak) en § 634a lid 1 nr. 2 (bouwgebreken), § 202 lid 1 BGB (aansprakelijkheid voor opzet) langere termijnen voorschrijft.

13. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt overigens B.§ 12.


§ 12 Algemene aansprakelijkheidsbeperking

1. De verkoper is, onafhankelijk van de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen, conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die op een nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door zijn organen en leidinggevende functionarissen of zijn hulppersonen berust, alsmede voor schade die onder de aansprakelijkheid volgens het productaansprakelijkheidsrecht valt. Voor schade die niet onder B.§ 11 lid 1 valt en die op opzettelijke of grove nalatige contractbreuk alsmede kwaadwilligheid door zijn organen en leidinggevende functionarissen of zijn hulppersonen berust, is hij aansprakelijk conform wettelijke bepalingen. In dit geval is de aansprakelijkheid voor de schadevergoeding echter tot de voorzienbare, gewoonlijk optredende schade beperkt, voor zover zijn organen en leidinggevende functionarissen of zijn hulppersonen niet opzettelijk hebben gehandeld. In de mate waarin hij aangaande de goederen of delen daarvan een kwaliteits- en/of houdbaarheidsgarantie heeft afgegeven, is hij ook aansprakelijk in het kader van deze garantie. Voor schade die op het ontbreken van de gegarandeerde kwaliteit of houdbaarheid berust, maar niet direct op het goed intreedt, is hij echter alleen dan aansprakelijk wanneer het risico van een dergelijke schade onder de kwaliteits- en houdbaarheidsgarantie valt.

2. De verkoper is ook aansprakelijk voor schade die hij door eenvoudig nalatige schending van zulke contractuele verplichtingen veroorzaakt, waarvan de nakoming de voorgeschreven uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwd en mag vertrouwen. De verkoper is echter alleen aansprakelijk voor zover de schade gewoonlijk met het contract verbonden en te voorzien is.

3. Een verdergaande aansprakelijkheid is zonder inachtneming van de juridische aard van de ingediende aanspraak uitgesloten, dit geldt met name ook voor strafbare aanspraken of aanspraken op vergoeding van vergeefse inspanningen in plaats van de prestatie, alsmede voor alle gevolgschade, zoals bijvoorbeeld schade door productuitval, terugroepkosten alsmede gederfde winsten; wel van kracht blijft de aansprakelijkheid conform B.§ 8 lid 2 tot 5. Voor zover zijn aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

4. Overige aanspraken op schadevergoeding van de klant verjaren één jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet in geval van de door de verkoper, zijn organen, leidinggevende functionarissen of zijn hulppersonen veroorzaakte verwondingen van leven, lichaam of gezondheid, of wanneer zijn organen en leidinggevende functionarissen opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld, of wanneer zijn eenvoudige hulppersonen opzettelijk hebben gehandeld.


§ 13 Overige rechten op annulering, contractuele boetes en schadevergoeding

1. De verkoper behoudt zich voor om met een schriftelijke verklaring afstand van het contract te doen, wanneer de klant onjuiste informatie over zijn persoon, het bedrijf of zijn kredietwaardigheid heeft verstrekt, of zijn betalingen stopzet, over zijn vermogen een insolventieprocedure is aangevraagd of geopend. Indien de verkoper van een hem toekomend contractueel of wettelijk afstandsrecht gebruikmaakt is hij, naast de indiening van schadevergoeding, gerechtigd voor zijn inspanningen, intussen opgetreden waardeverminderingen, vergoedingen voor ingebruikgave alsmede vergoeding van alle schade die door het niet-contractconforme gebruik van de goederen werd veroorzaakt, de klant een vast bedrag van 25% van de orderwaarde in rekening te brengen; bij op maat gemaakte producten kan hij de volledige prijs in rekening brengen.

2. Indien de verkoper van de klant schadevergoeding vanwege een plichtsverzuim of annulering van het koopcontract kan eisen, is - voor zover niet uitdrukkelijk of in deze voorwaarden iets anders overeengekomen is - een vast schadebedrag van minstens 25% van het orderbedrag overeengekomen. Ongeacht de genoemde vaste bedragen behoudt de verkoper zich een concrete schadeberekening voor. De klant moet aantonen dat de schade lager is.


§ 14 Gegevensbescherming

1. De voor de contractafwikkeling vereiste gegevens worden voor een snelle en foutloze verwerking in het EDV van de verkoper opgeslagen. De behandeling van de verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet gegevensbescherming alsmede de gegevenswet telediensten.

2. Ten behoeve van de kredietbeoordeling en de kredietwaardigheidsbewaking wisselt de verkoper gegevens uit met andere kredietdienstverleners, zoals bijvoorbeeld de Schufa (BKR).

3. De verkoper behoudt zich voor andere bedrijven op toelaatbare wijze de gegevens van de klant voor de verzending van informatiemateriaal toe te vertrouwen en behoudt zich voor deze ook voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken. Indien de klant daarmee niet akkoord is, kan hij dit de verkoper via een korte mededeling laten weten: Fa. Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel-Industriepark, of per fax naar nummer +49 (0) 561/95885-20.

4. De verkoper zal de klantgegevens niet boven de in lid 1 tot 3 geregelde omvang gebruiken of doorgeven.


§ 15 Slotclausule

De eventuele nietigheid van een van de voorgaande voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van alle andere bepalingen. Een nietige bepaling moet worden vervangen door een bepaling die uit de zin van de andere bepalingen voortvloeit.

Betalingsmogelijkheden:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Er is een fout opgetreden!

Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.

  • {{ $t(error) }}