Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag


Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die onder deze tekst is opgenomen.


Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de eigenaar van de website. De contactgegevens van de eigenaar vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. welke internetbrowser u gebruikt, welk besturingssysteem er op uw computer wordt uitgevoerd of op welk tijdstip de webpagina is geopend). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te kunnen garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, de gebruikers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens te laten rectificeren, afschermen of verwijderen. Vragen hierover of over andere aspecten die samenhangen met gegevensbescherming, kunt u altijd aan ons stellen via het in het colofon vermelde adres. Verder hebt u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.


Analysetools en tools van derden

Bij het bezoeken van onze website kan uw browsegedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw browsegedrag verloopt doorgaans anoniem; het browsegedrag kan niet tot u terug worden herleid. U kunt deze analyse weigeren of verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover vindt u in onze privacyverklaring onder het kopje "Modules van derden en analysetools”.
U kunt deze analyse weigeren. Meer informatie over de weigeringsmogelijkheden vindt u in deze privacyverklaring.2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie


Gegevensbescherming

De eigenaren van deze webpagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk, volgens de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring verduidelijkt welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. In de privacyverklaring wordt eveneens uitgelegd met welk doel dit gebeurt.
We willen u erop attent maken dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij e-mailcommunicatie) veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Een waterdichte bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
34123 Kassel-Industriepark
Telefoon: +49 (0) 561 95885-9
E-mail: sales@landefeld.com
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).


Herroeping van uw toestemming voor het verwerken van gegevens

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe hoeft u ons slechts een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking wordt door de herroeping geenszins aangetast.


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schending van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming heeft de gedupeerde het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake regelgeving op het gebied van gegevensbescherming is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf zijn zetel heeft. Een overzicht van de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is beschikbaar via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overdragen in een gangbare, machinaal leesbare indeling. Indien u de gegevens direct aan een andere verantwoordelijke wilt laten overdragen, wordt dit alleen gedaan als het technisch haalbaar is.


SSL- of TLS-versleuteling

Deze webpagina maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als eigenaar van de webpagina stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat in de adresbalk van de browser geen "http://” maar "https://” wordt weergeven. Ook ziet u in de browserbalk een symbool in de vorm van een slot.
Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.


Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als er na het afsluiten van een contract met betalingsverplichting een verplichting bestaat om uw betaalgegevens (bijv. uw rekeningnummer bij een incassomachtiging) aan ons door te geven, zijn deze gegevens nodig om de betaling te kunnen afwikkelen.
Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding plaats. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat in de adresbalk van de browser geen "http://" maar "https://" wordt weergeven. Ook ziet u in de browserbalk een symbool in de vorm van een slot.
Bij versleutelde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.


Toegang, afscherming, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers van die gegevens, het doel van de gegevensverwerking en het recht op rectificatie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Vragen hierover of over andere aspecten die samenhangen met persoonsgegevens, kunt u altijd aan ons stellen via het in het colofon vermelde adres.


Niet toestaan van reclame-e-mails

Het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens ter toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal is niet toegestaan. De eigenaren van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van toezending van ongewenste reclame-uitingen, bijvoorbeeld spam-e-mails.3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Tel: +49(0)561 7896891, E-Mail: info@gfp24.de


4. Gegevensverzameling op onze website


Cookies

Onze webpagina's maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies brengen geen schade aan uw computer toe en bevatten geen virussen. Cookies hebben ten doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en in uw browser worden geïnstalleerd.
Bij de meeste door ons gebruikte cookies gaat het om zogenoemde "sessiecookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en deze afzonderlijk moet toestaan, dat u cookies in bepaalde gevallen of helemaal uitsluit, of dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Als cookies zijn gedeactiveerd, is de functionaliteit van deze website mogelijk beperkt.
Cookies die voor het doorvoeren van elektronische communicatieprocessen of voor het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung; de Duitse basisverordening inzake gegevensbescherming) opgeslagen. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten foutloos en geoptimaliseerd aan te kunnen bieden. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw browsegedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.


Serverlogbestanden

De provider van de webpagina's verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenoemde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

Deze gegevens worden niet met andere gegevens samengevoegd.
Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt.


Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt derhalve uitsluitend plaats met uw goedkeuring (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Daartoe hoeft u ons slechts een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen wordt door de herroeping geenszins aangetast.
De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven behouden tot u ons tot verwijdering maant, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgeronde verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.


Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te kunnen gebruiken. De in het kader hiervan ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen om u in staat te stellen gebruik te maken van het aanbod of de dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders wordt uw registratie geweigerd.
Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij aanpassing van de mogelijkheden, of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.
De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens vindt plaats met uw goedkeuring (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt de door u verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe hoeft u ons slechts een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking wordt door de herroeping geenszins aangetast.
De in het registratieproces verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent. Na beëindiging van uw registratie worden uw gegevens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.


Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor het aangaan, de inhoudelijke invulling of wijziging van de rechtsbetrekking (stamgegevens). Dit geschiedt op basis van art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt. Persoonsgebonden gegevens over het gebruik van onze webpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of hiervoor te betalen.
De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of na beëindiging van de handelsrelatie verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.


Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor onlinewinkels, handelaren en goederenverzending

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dit in het kader van de afhandeling van een contract nodig is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van de goederen of aan de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling. Uitgebreide gegevensoverdracht vindt hierbij niet plaats of alleen dan wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens, bijv. voor reclamedoeleinden, niet aan derden doorgegeven.
Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt.


Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dit in het kader van de afhandeling van een contract nodig is, bijvoorbeeld aan de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling.
Uitgebreide gegevensoverdracht vindt hierbij niet plaats of alleen dan wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens, bijv. voor reclamedoeleinden, niet aan derden doorgegeven.
Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele handelingen mogelijk maakt.5. Sociale media


Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud op onze webpagina's kan conform de vereisten inzake gegevensbescherming op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ worden gedeeld. Deze webpagina gebruikt daartoe https://www.e-recht24.de/erecht24-safe-sharing.html. Deze tool brengt het directe contact tussen netwerken en gebruikers pas tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.
Automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de eigenaren van deze platforms vindt met deze tool niet plaats. Als de gebruiker bij een van de sociale netwerken is aangemeld, wordt bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster weergegeven waarin de gebruiker de tekst voor verzending kan bevestigen.
Gebruikers kunnen de inhoud van deze webpagina conform de eisen inzake gegevensbescherming op sociale netwerken delen zonder dat er complete browseprofielen worden opgesteld door de eigenaren van de netwerken.


Facebook-plug-ins (Like- en Share-knop)

Op onze webpagina's zijn plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of aan de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze webpagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze webpagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook weet daardoor dat u met uw IP-adres onze webpagina hebt bezocht. Als u op de "Like-knop" van Facebook klikt terwijl u bij uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Zo kan Facebook een verband leggen tussen uw bezoek aan onze webpagina's en uw gebruikersaccount. We maken u erop attent dat wij als aanbieder van de webpagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens en over het gebruik hiervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze webpagina's aan uw Facebook-account kan koppelen, logt u bij uw Facebook-account uit.


Twitter-plug-in

Op onze webpagina's zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en van de functie "Re-tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. We maken u erop attent dat wij als aanbieder van de webpagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens en over het gebruik hiervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.
Uw gegevensbeschermingsinstellingen bij Twitter kunt u in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings wijzigen.


Google+ plug-in

Onze webpagina's maken gebruik van functies van de dienst Google+. Deze wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Verzamelen en doorgeven van informatie: Met behulp van de Google+ knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google+ knop ontvangt u samen met andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel informatie op over inhoud die u met +1 hebt beoordeeld als informatie over de webpagina die u bij het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1's kunnen, samen met uw profielnaam en uw foto, als suggesties worden getoond in Google-diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, maar ook op andere websites en bij advertenties op internet.
Google slaat de informatie over uw +1-activiteiten op om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van de Google+ knop, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minstens de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. Vaak kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van de inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of die over andere identificerende informatie over u beschikken.
Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de hierboven verduidelijkte toepassingen wordt de door u beschikbaar gestelde informatie volgens de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers of partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.


Instagram-plug-in

Op onze webpagina's zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.
Als u bij uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van onze webpagina's aan uw Instagram-profiel koppelen. Zo kan Instagram een verband leggen tussen uw bezoek aan onze webpagina's en uw gebruikersaccount. We maken u erop attent dat wij als aanbieder van de webpagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens en over het gebruik hiervan door Instagram.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Tumblr-plug-in

Onze webpagina's maken gebruik van knoppen van de dienst Tumblr. Deze wordt aangeboden door Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.
Deze knoppen stellen u in staat een bijdrage of een pagina bij Tumblr te delen of de aanbieder bij Tumblr te volgen. Als u een van onze websites met de Tumblr-knop opent, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr met behulp van deze plug-in verzamelt en doorgeeft. Momenteel worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de desbetreffende website doorgegeven.
Meer informatie hierover staat in de privacyverklaring van Tumblr op: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.


LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Dit wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.
Bij elke opvraag van een van onze webpagina's die functies van LinkedIn bevat, wordt verbinding met de servers van LinkedIn gemaakt. LinkedIn wordt op de hoogte gebracht dat u onze webpagina's met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Recommend-knop" van LinkedIn klikt en bij uw LinkedIn-account bent ingelogd, is LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze webpagina aan u en uw account te koppelen. We maken u erop attent dat wij als aanbieder van de webpagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens en over het gebruik hiervan door LinkedIn.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Dit wordt aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elke opvraag van een van onze webpagina's die functies van XING bevat, wordt verbinding met de servers van XING gemaakt. Voor zover wij weten, worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Met name worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag niet geanalyseerd.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid en de Share-knop van XING vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Pinterest-plug-in

Op onze webpagina maken wij gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt aangeboden door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").
Als u een webpagina opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft daarbij geprotocolleerde gegevens aan de server van Pinterest in de VS door. Deze geprotocolleerde gegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, het type browser en de browserinstellingen, de datum en het tijdstip van de aanvraag, en de wijze waarop u Pinterest en cookies gebruikt.
Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw hiermee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analysetools en reclame


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en uw gebruik van de website analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Het opslaan van Google Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel het webaanbod als zijn reclame-uitingen te optimaliseren.


IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verstuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan de website-exploitant aan te bieden. Het als onderdeel van Google Analytics vanaf uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.


Browserplug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de verzameling en verzending naar Google van gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en door de cookie zijn gegenereerd, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Niet toestaan van gegevensverzameling

U kunt verhinderen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een afmeldingscookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van opdrachtgegevens

We hebben met Google een overeenkomst over opdrachtgegevensverwerking afgesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.


7. Nieuwsbrief


Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u inderdaad de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend ter verzending van de opgevraagde informatie en geven wij niet aan derden door.
De verwerking van de gegevens die in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevuld, vindt uitsluitend plaats met uw goedkeuring (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt de verleende toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen via de "afmeldlink" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen wordt door de herroeping geenszins aangetast.
De door u aan ons verstrekte gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief. Na uw afmelding worden uw gegevens verwijderd. Dit heeft geen betrekking op gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor toegang tot het besloten gedeelte van de site).


8. Plug-ins en tools


YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde webpagina YouTube. Eigenaar van de webpagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste webpagina's bezoekt, wordt verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht.
Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw browsegedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt ten behoeve van een aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de videoportal Vimeo. Deze wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.
Wanneer u een van onze met een Vimeo-plug-in uitgeruste webpagina's bezoekt, wordt verbinding met de servers van Vimeo gemaakt. Daarbij wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt aan de Vimeo-server in de VS doorgegeven.
Als u bij uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw browsegedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.


Google Maps

Deze webpagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Deze wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om van de functies van Google Maps gebruik te kunnen maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze webpagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Doel van het gebruik van Google Maps is het op aansprekende wijze presenteren van ons online aanbod en het gemakkelijk vindbaar maken van de op onze website aangegeven plaatsen. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Betalingsmogelijkheden:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Er is een fout opgetreden!

Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.

  • {{ $t(error) }}