Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja za potrošnike

Splošni pogoji poslovanja za poslovne stranke

Splošno

1. Naslednji pogoji veljajo za vse pogodbe, dobave in druge storitve podjetja Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel (v nadaljevanju "Prodajalec" v zvezi s pravnimi posli s potrošniki prek spletne trgovine prodajalca (v nadaljnjem besedilu: "A"), kot tudi na posle s trgovci v smislu nemškega trgovinskega zakonika in podjetniki je v smislu § 14 BGB (poslovne stranke), v kakršni koli obliki (v nadaljnjem besedilu "B"), še posebej preko spletne trgovine z ločeno ponudbo za "poslovne stranke". Odstopajoči predpisi stranke ne veljajo, razen če prodajalec to pisno potrdi. Individualne pogodbe med prodajalcem in kupcem imajo vedno prednost.

2. Za poslovni odnos med prodajalcem in stranko velja pravo Zvezne republike Nemčije. Za potrošnike velja to pravo le v toliki meri, kot je odvzeta dodeljena zaščita z obveznimi določili prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče. Veljavnost UN nakupnega prava je izključena.

3. Pogodbeni jezik je nemščina.

4. Pristojno sodišče je sodišče v Kassel, v kolikor je kupec trgovec ali pravna oseba javnega prava ali javnega posebnega sklada. Enako velja, če kupec nima splošnega pristojnega sodišča v Nemčiji, ali stalno ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe niso znane.


Splošni pogoji poslovanja za potrošnike

§ 1 Vsebina in veljavnost pogodbe

1. Prodajalec nudi kupcu v spletni trgovini nove in rabljene izdelke, predvsem pnevmatske izdelke.

2. Pri nakupih v spletni trgovini, je pogodba o nakupu sklenjena s sprejemom naročila stranke s strani prodajalca. Naročilo predstavlja prodajalcu ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe. Oznake cene v spletni trgovini ne predstavlja ponudbe v pravnem smislu. Ko kupec odda naročilo v spletni trgovini, prejme e-poštno sporočilo, ki potrjuje prejem naročila in njegove podrobnosti (potrditev naročila). Ta potrditev naročila ne pomeni sprejetje ponudbe, temveč obvesti stranko le o prejemu naročila z določeno vsebino. Pogodba o nakupu je sklenjena šele, ko je naročen izdelek poslan stranki in je dostava blaga kupcu z potrjena z drugo e-pošto (potrditev odpreme). Stranka ima tudi možnost, da preko telefona, e- pošte, faksa ali pisma sproži povpraševanje povezano z določenim izdelkom. Po prejemu takšnega povpraševanja predloži prodajalec kupcu ustrezno neobvezujočo ponudbo po elektronski pošti, pošti, telefonu ali faksu. Stranka ima nato možnost oddaje zavezujočega naročila. Kupec prejme sporočilo, ki vključuje potrjuje prejem naročila in navaja podrobnostih (potrditev naročila). Ta potrditev naročila ne pomeni sprejetje ponudbe, temveč obvesti stranko le o prejemu naročila z določeno vsebino. Pogodba je sprejeta šele s sprejemom ponudbe s strani prodajalca, in sicer s pošiljanjem blaga ali posredovanjem potrdila o dostavi blaga.

3. Po naročilu ogled besedila pogodbe več ni možen. Zaradi tega stranko prosimo, da besedilo pogodbe shrani.


§ 2 Cene, stroški dostave blaga, DDV in plačilo

1. Za naročila preko spletne trgovine veljajo tam navedene cene. Vse cene vključujejo zakonsko določen prometni davek.

2. Cene so brez stroškov dostave blaga in manipulativnih stroškov, ki jih stranka prejme pred oddajo naročila.

3. Dostave kupcem s strani prodajalca se na željo stranke izvedejo z naslednjimi načini plačila: Plačilo (z bančnim nakazilom), na račun, plačilo po povzetju ali s kreditno kartico. Če kupec izbere predplačilo preko bančnega nakazila mora plačilo opraviti najkasneje 14 koledarskih dni po potrditvi naročila. Pri dostavi na račun zapade plačilo najkasneje 8 koledarskih dni po izdaji računa. V primeru plačila po povzetju zapade nakupna cena s stroški dostave blaga in pristojbino za plačilo po povzetju pri dostavi in predložitvi povzetnice s strani pooblaščenega prevoznega podjetja.

4. Če stranka zamuja s plačilnimi obveznostmi, lahko prodajalec zahteva odškodnino v skladu z zakonskimi določbami in/ali odstopi od pogodbe.

5. Prodajalec kupcu vedno izstavi račun, ki ga izroči ob dobavi blaga ali ga priloži v besedilni obliki.


§ 3 Dostava in prenos odgovornosti

1. Če s pogodbo ni drugače določeno bo naročeno blago dobavljeno na naslov, katerega navede stranka. Dobava poteka iz skladišča prodajalca.

2. Razpoložljivost posameznega blaga je navedena v opisih artiklov. Če s pogodbo ni drugače določeno pošlje prodajalec blago v roku 2 delovnih dni po pošiljanju potrdila o naročilu (pri plačilu v naprej z nakazilom: v roku 2 delovnih dni po prejemu plačila). Če je blago v spletni trgovini označeno kot blago, ki ni na zalogi, se bo prodajalec potrudil za čimprejšnjo dobavo. Podatki prodajalca o dobavnem roku so neobvezujoči, če izjemoma prodajalec ni potrdil dobavnega roka obvezujoče.

3. Prodajalec si pridržuje pravico do delne dobave, če predstavlja to prednost za hitro dobavo in je delna dobava za stranko izjemoma nesprejemljiva. Zaradi delnih dobav nastale dodatne stroške plača stranka. Stranka lahko delne dobave izključi z izbiro možnosti naročila „Poslati samo popolna naročila.“.

4. Prodajalec si pridržuje pravico do izključitve dolžnosti izpolnitve pogodbe, če bi moral dobavitelj blago dostaviti na določen dan, vendar dostava v celoti ali delno ni izvršena. Ta pridržek glede izpolnitve dobave velja samo takrat, kadar prodajalec ni kriv, da dobava ni bila izvršena. Prodajalec ne odgovarja za neopravljeno storitev, če je z dobaviteljem pravočasno sklenil tako imenovan kritni posel za izpolnitev pogodbeni dolžnosti. Če blago ne bo dobavljeno, potem mora prodajalec stranko nemudoma obvestiti o tej okoliščini in povrniti že plačano nabavno ceno in stroške pošiljanja. Tveganje naključnega uničenja in poslabšanja blaga preide s predajo na stranko.


§ 4 Lastninski pridržek

Dobavljeno blago je do izpolnitve vseh terjatev, ki izhajajo iz pogodbe, v lasti prodajalca; v primeru, da je stranka pravna oseba javnega prava ali javno-pravno posebno sredstvo, ki presega trenutni poslovni odnos do reševanja vseh zahtevkov, ki jih ima prodajalec v zvezi s pogodbo.


§ 5 Poračun, pridržana pravica

1. Pravico do nadomestila pripada stranki le, če so njegovi nasprotni zahtevki s strani prodajalca priznani ali zakonsko določeni

2. Do uveljavljanja zadržne pravice je kupec upravičen le, v kolikor njegovi nasprotni zahtevki temeljijo na isti pogodbi.


§ 6 Jamstvo za stvarne in pravne napake

1. Če so prisotne napake, je kupec v skladu z naslednjimi določbami upravičen do zakonskih pravic garancije. Če so pri pogodbi udeleženi le trgovci velja dodatno §§ 377 ff. HGB.

2. Škoda, ki se pojavi zaradi neustreznega ravnanja s strani kupca pri namestitvi, povezovanju, upravljanju ali skladiščenju blaga, ne upravičujejo garancijskega zahtevka zoper prodajalca. Navodila za pravilno uporabo lahko stranka najde v opisu proizvajalca.

3. Napake mora kupec javiti v garancijskem roku dveh let pri novih predmetih ali eno leto pri rabljeni opremi. Zgoraj navedene omejitve ne veljajo, če je prodajalec na nepošten način prikril napako, ali je prevzel jamstvo za kakovost blaga. Omejitve zgornje odgovornosti tudi ne veljajo za odškodninske zahtevke s strani kupca, ki želi odškodnino za telesno ali zdravstveno škodo zaradi razloga, za katerega je kriva napaka prodajalca ali ki temelji na naklepni ali hudi malomarnosti prodajalca ali njegovih zastopnikov. Zgoraj navedene omejitve ne veljajo za pomanjkljivosti zgradbe ali stvari, ki je bila uporabljen v skladu s svojim običajnim namenom in je povzročila pomanjkljivost. Zgornje omejitve ne veljajo, v kolikor prodajalec na nepošten način prekrije napako, ali prevzame jamstvo za kakovost blaga, in ne odškodninskih zahtevkov s strani kupca, ki želi odškodnino za telesno ali zdravstveno škodo, ki nastane zaradi razlogov, za katere je kriva napaka prodajalca ali ki temelji na naklepni ali hudi malomarnosti prodajalca ali njegovih zastopnikov.

4. Če obstajajo pomanjkljivosti in so te pravočasno sporočene, ima prodajalec pravico do kasnejše izvedbe. V kolikor naknadna izpolnitev ne uspe, je stranka upravičena do znižane kupnine ali odstopa od pogodbe. V nasprotnem primeru veljajo zakonska določila.


§ 7 Obveznosti informiranja v primeru poškodb med prevozom

Če je blago dobavljeno z očitnim poškodbami embalaže ali vsebine, mora stranka ne glede na garancijsko pravico (A. § 6) takoj vložiti reklamacijo pri špediterju/paketni službi in neposredno po e-pošti ali kako drugače (faks/pošta) stopiti v stik s prodajalcem, tako da lahko ohranijo pravice zoper špediterja/paketno službo.


§ 8 Izključitev odgovornosti

1. Zunaj odgovornosti za stvarne in pravne napake ima prodajalec neomejeno odgovornost, če je bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti prodajalca. Prodajalec je prav tako odgovoren za malomarne kršitve bistvenih obveznosti (obveznosti, ki ogrožajo doseganje namena te pogodbe) in za kršenje glavnih obveznosti (obveznosti, katere omogočajo pravilno izvajanje te pogodbe in v katere izpolnjevanje zaupa kupec) vendar le za predvidljivo, pogodbeno tipično škodo. Prodajalec ne odgovarja za malomarne kršitve, razen zgoraj navedenih obveznosti.

2. Omejitve odgovornosti iz prejšnjega odstavka ne veljajo za poškodbe življenje, telesa ali zdravja, za pomanjkljivosti po prevzemu garancije za kakovost izdelka in goljufivo skritih napak. Odgovornost na podlagi zakona o odgovornosti za izdelek ostane nespremenjena.

3. Če je odgovornost prodajalca izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost njenih zaposlenih, predstavnikov in zastopnikov.


§ 9 Varovanje podatkov

1. Stranka je seznanjena in soglaša s tem, da se za namene izvedbe naročila shranjujejo potrebni osebni podatki prodajalke na podatkovnih nosilcih. Stranka izrecno soglaša z zbiranjem, obdelavo in uporabo njenih osebnih podatkov. Shranjene osebne podatke bo prodajalka seveda obravnavala zaupno. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov stranke poteka v skladu z Zveznim zakonom o varstvu podatkov (BDSG), Splošno uredbo o varstvu podatkov (DSGVO) in Zakonom o elektronskih medijih (TMG).

2. Stranka lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče z učinkom za prihodnost. V tem primeru mora prodajalka takoj izbrisati osebne podatke stranke. Pri naročilih v teku, se izbris izvede po zaključku postopka naročila.


Pouk o pravici do odstopa za pogodbe na daljavo

1.Pravica do odstopa: V roku štirinajst dni lahko brez navedbe razlogov prekličete to pogodbo. Pravica do preklica velja štirinajst dni od dneva, ko ste vi, vaša navedena tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzeli zadnje blago v last. Za uveljavljanje vaše pravice do preklica nam (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-pošta: sales@landefeld.com, številka faksa: +49 (0) 561/95885-20) morate s pomočjo jasne izjave (npr. po pošti, faksu ali e-pošti) obvestiti o vaši odločitvi do preklica te pogodbe. V ta namen lahko uporabite naš obrazec iz Splošnih pogojev poslovanja (AGB) na naslovu www.landefeld.de Vzorec obrazca za preklic , ki pa ni predpisan. Za zagotovitev pravice do preklica zadostuje, da pošljete obvestilo o izvajanju pravice do preklica pred potekom roka za preklic.

2. Posledice preklica: Ob preklicu te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da ste izbrali drug način dobave od našega ponujenega , ugodnejšega in standardnega), in sicer nemudoma in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko bomo prejeli obvestilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to vračilo uporabimo enaka plačilna sredstva, kakršna ste uporabili ob prvotni transakciji razen, če smo z vami izrecno dogovorili kaj drugega; v nobenem primeru vam zaradi tega plačila ne bomo zaračunali dodatna plačila. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj oz. dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, odvisno od tega, kaj nastopi prej. Blago morate nemudoma poslati ali predati nazaj k nam in v vsakem primeru najkasneje v roku štirinajst dni od dneva, ko ste nas obvestili o preklicu te pogodbe. Za upoštevanje roka velja, če ste blago odposlali pred potekom roka štirinajst dni. Prevzemate neposredne stroške vračila blaga. Morebitno izgubo vrednosti blaga morate samo takrat pokriti, če ta izhaja iz neustreznega ravnanja z blagom, kar se nanaša na preverjeno kakovost, lastnosti in način delovanja blaga.

3. Izključitev pravice do preklica: Pravica do preklica ne velja pri pogodbah: a) za dobavo blaga, ki ni vnaprej izdelano in za izdelavo katerega je merodajna individualna izbira ali določilo s strani porabnika ali, ki je prirejeno osebnim zahtevam potrošnika, b) za dobavo hitro pokvarljivega blaga ali, če je rok trajanja hitro presežen, c) za dobavo zapečatenega blaga, ki zaradi varstva zdravja ali iz higienskih razlogov ni primerno za vračilo, ko je bil pečat odstranjen po dobavi, d) za dobavo blaga, če je to po dobavi zaradi svoje kakovosti neločljivo premešano z drugim blagom, e) za dobavo tonskih in video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, če je bilo zapečatenje po dobavi odstranjeno.


Konec preklicaSplošni pogoji poslovanja za poslovne stranke

§ 1 Vsebina in veljavnost pogodbe

1. Stranka ima možnost, da za določen izdelek pokliče, se pozanima po e-pošti, faksu ali s pismom naslovljenem na prodajalca. Po prejemu takšnega povpraševanja predloži prodajalec kupcu ustrezno neobvezujočo ponudbo po elektronski pošti, pošti, telefonu ali faksu. Stranka ima nato možnost oddaje zavezujočega naročila. Nato prejme kupec preko e-pošte, pisma ali faksa potrditev naročila, ki potrjuje prejem njegovega naročila in navaja njegove podrobnosti. To potrdilo naročila predstavlja sprejem ponudbe s strani prodajalca, tako da je pogodba sklenjena s potrditvijo naročila.

2. Pri nakupih v spletni trgovini,kupec odda zavezujoče naročilo preko predvidenega sistema naročanja z izbiro vrste in količine navedenega blaga in storitev. Naročilo predstavlja prodajalcu ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe. Prikazi in navedbe cen v spletni trgovini ne predstavljajo ponudbe v pravnem smislu. Ko kupec odda naročilo v spletni trgovini, prejme e-poštno sporočilo, pismo ali faks, ki potrjuje prejem njegovega naročila in navaja podrobnosti le-tega (potrditev naročila). S potrditvijo naročila je pogodba o nakupu sklenjena. V nasprotnem primeru po naročilu ogled besedila pogodbe več ni možen. Zaradi tega stranko prosimo, da besedilo pogodbe shrani.


§ 2 Cene, stroški dostave blaga, DDV in plačilo

1. Cene prodajalca so, razen če ni drugače dogovorjeno, iz tovarne brez DDV, brez stroškov pakiranja in brez carine, druge dodatne stroške ali obdavčitve vseh vrst. Stroške žiga tovornega lista, dodatne stroške in prevoz krije kupec. V primeru povišanja stroškov za plače, material ali surovine, stroškov proizvodnje in prevoza itd, je prodajalec upravičen zaračunati cene, ki veljajo na dan dostave. To ne velja, če je dogovorjeni blago in storitve v treba zagotoviti 4 mesece po sklenitvi.

2. Cene so s stroškom dostave blaga in embalažo.

3. Dostave kupcem s strani prodajalca se na željo stranke izvedejo z naslednjimi načini plačila: Plačilo (z bančnim nakazilom), na račun, plačilo po povzetju ali s kreditno kartico. Če kupec izbere predplačilo preko bančnega nakazila mora plačilo opraviti najkasneje 14 koledarskih dni po potrditvi naročila. Pri dostavi na račun zapade plačilo najkasneje 8 koledarskih dni po izdaji računa. V primeru plačila po povzetju zapade nakupna cena s stroški dostave blaga in pristojbino za plačilo po povzetju pri dostavi in predložitvi povzetnice s strani pooblaščenega prevoznega podjetja.

4. Za pogodbe, ki so bile sklenjene preko spletne trgovine prodajalca, veljajo predvsem naslednja pravila: Plačilo se izvede v skladu s pogoji v naročilu. V spletni trgovini prikazane cene se nanašajo na zadevne enote embalaže/dolžine rol. V primeru rezanja zvitkov, vam zaračunamo stroške rezanja, ki jih prodajalec kupcu navedene ločeno.

5. Prodajalec kupcu vedno izstavi račun, ki ga izroči ob dobavi blaga ali ga priloži v besedilni obliki.

6. Če stranka zamuja s plačilnimi obveznostmi, lahko prodajalec zahteva odškodnino v skladu z zakonskimi določbami in/ali odstopi od pogodbe. V vsakem primeru mora kupec plačati zamudne obresti v višini 8 odstotkov nad temeljno obrestno mero. Razen tega si prodajalec pridrži pravico dokazati in uveljavljati višjo izgubo od obresti s predložitvijo bančnega potrdila. Prav tako je treba za vsak izdan opomin, ki ga izda prodajalec poravnati pavšalni znesek odškodnine v višini 5,00 €, v kolikor kupec ne dokaže nižje škode.

7. V kolikor prodajalec sprejema menice ali čeke, bodo ti sprejeti le zaradi izpolnitve. Menice morajo imeti možnost uporabe popusta. Stroške popust in vse ostale stroške krije kupec in jih je treba plačati v roku 8 dni.

8. Pri regulaciji z menicami lahko prodajalec zahteva takojšnje plačilo vseh postavk- tudi nezapadlih - drugače nespornih zahtev dostave, če fakturirani popust ni plačan v roku 8 dni, prejete menice ne prejmejo popusta banke, so diskontirane menice zaračunane nazaj ali menica ni unovčena. Enako velja, če ček stranke ni unovčen ali kupec pri dogovorjenem obročnem plačilu zamuja s plačilom enega obroka.

9. Če se pri kupcu po sklenitvi pogodbe pojavi znatno poslabšanje finančnega položaja, ali pride do zamenjave ali preklica čeka, lahko prodajalec zahteva (273 BGB §) predplačilo ali vrednostne papirje, za vse še neizvršene dostave iz pogodb istega pravnega razmerja. Če se stranka s to zahtevo ne strinja, lahko prodajalec prekine navedeno pogodbo in zahteva odškodnino za kršitve dolžnosti v roku 14 dni in brez posebnih dokazov v višini 10 % neizvedene pogodbene vrednosti, razen če stranka dokaže nižjo škodo. V primeru zamude plačila zapadejo zamudne obresti dogovorjene v točki 7.

10. Plačilo s čekom ali menico je veljavne šele po plačilu računa oziroma preverjanju končnega plačila. Lastninski pridržek ostane veljaven do dokončne unovčitve.


§ 3 Poračun, pridržana pravica

Kupec ni upravičen do pridržane pravice. Vendar se ohranijo pravice iz § 320 BGB, dokler in v kolikor prodajalec ne izpolni obveznosti zamenjave ali izboljšave zaradi pomanjkljivosti.


§ 4 Embalaža

1. Vrsta embalaže je po presoji prodajalca. Embalaža se zaračuna po lastni ceni.

2. Embalaža se lahko vrne le, če je to izrecno dogovorjeno. V nasprotnem primeru je vračilo izključeno, v kolikor s strani prodajalca v skladu z odlokom o embalaži v trenutno veljavni različici za odstranjevanje pooblasti primerno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Stranka je v tem primeru dolžna embalažo pripraviti in jo predati podjetju za odstranjevanje odpadkov. Razen če je dogovorjeno, da se kupec z dodelitvijo pavšala za odstranjevanje odpadkov odpove vračilu, se zavezuje, da bo odpadno embalažo posredoval odobrenim podjetjem za odstranjevanje odpadkov, ki zagotavljajo pravilno odlaganje v skladu z določbami Odloka.

3. Vračljivo embalažo bo prodajalec dal na razpolago le v obliki posojila. Vrnitev embalažne enote mora biti prodajalcu posredovana s strani kupca v roku 14 dni v pisni obliki. Če to ni mogoče, je prodajalec upravičen od 3. tedna vsak teden zahtevati 20 % kupnine po opominu (največja polna nabavna cena) kot najem ali takoj zaračunati vrednost embalaže, ki zapade takoj po prejemu plačila. Za trgovce, pravne osebe javnega prava in javno-pravno posebno premoženje velja med drugim sledeče: Embalažni materiali, ki so v lasti tretjih oseb, so na voljo v imenu in po naročilu lastnika. Opozoriti je treba, da lahko dobavitelji embalažnih materialov v primeru zamude pri vrnitvi izračuna pristojbine za najemnino, ki jih mora prevzeti stranka.


§ 5 Prevzem

1. Načeloma mora kupec prevzeti končni proizvod, razen če ni drugače izrecno dogovorjeno (tiskanina). V kolikor se to ne zgodi v dogovorjenem roku, ali želi stranka želi v skladu z naročilom dostavo blaga, je prodajalec upravičen do dostave na račun stranke. Za blago se šteje, da je ob zapustitvi objekta prodajalca dostavljeno (pošiljatveni kup).

2. Sprejem blaga velja s prevzemom, v primeru pošiljanja z odpremo.

3. Prodajalec ima pravico do delne dobave, razen če je to za stranko nesmiselno. Delne dobave ne dajejo pravice za zavrnitev plačila za dobavljeno blago.


§ 6 Dostava blaga

1. Z izročitvijo špediterju ali prevozniku, najkasneje takrat, ko jih zapusti hišo prodajalca, preide nevarnost na kupca.

2. Transportno sredstvo in transportna pot so ob pomanjkanju posebnih navodil ob izključitvi kakršne koli odgovornosti izbira prodajalca. B.§ 12 velja v nasprotnem primeru. Blago pripravljeno za dostavo mora biti takoj naročeno, sicer je prodajalec upravičen, da jih skladišči na stroške in tveganje kupca ter po lastni presoji in jih smatra kot poslane iz tovarne.


§ 7 Zavarovanje

Na željo stranke lahko blago zavarujemo pred transportnimi poškodbami in zlomi. V tem primeru prodajalec izračuna stroške, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo odpreme. B.§ 6 velja v nasprotnem primeru. Stranka takoj po dostavi ali takoj po prihodu v namembni kraj na lastne stroške prevzame zavarovanje pred požarom in eksplozijo. Tukaj stranka sama prevzame tveganje za kakršen koli zahtevek, razen če ni drugače dogovorjeno.


§ 8 Čas dobave

1. Dobavni roki ali obdobja, ki niso bili izrecno dogovorjeni kot zavezujoči, so izključno neobvezujoče. To velja tudi za dobavne roke, ki so navedeni na potrditvi naročila v spletni trgovini ali v informacijah dobave (zlasti po e-pošti ali faksu). S strani prodajalca naveden čas dostave se začne šele, ko so rešene vse podrobnosti o poslovnih in tehničnih vprašanjih in se obe stranki strinjata z vsemi pogoji dogovora. Prav tako mora stranka primerno in pravočasno izpolniti ¤vse svoje obveznosti.

2. Če gre pri navedeni pogodbi za fiksen posel v smislu § 286 odst. 2, št. 4 BGB ali § 376 HGB, je prodajalec odgovoren v skladu z zakonskimi določbami. Enako velja, če je stranka zaradi zamude dostave s strani prodajalca upravičena uveljavljati izpad interesov za nadaljnjo izpolnjevanje pogodbe. V teh primerih je odgovornost prodajalca omejena na predvidljive, običajne poškodbe, če zamuda dobave ni posledica namerne kršitve pogodbe prodajalca, pri čemer lahko krivdo pripišemo našim predstavnikom ali zastopnikom. Prav jamči prodajalec kupcu za zamude pri dobavi v skladu z zakonskimi določbami, če je to na podlagi namerne ali hude malomarnosti pogodbe, ki ga je mogoče pripisati krivdi njegovih zastopnikov ali pooblaščencev. Njihova odgovornost je omejena na predvidljivo, tipično običajno škodo, če zamuda dobave ni posledica namerne kršitve pogodbe.

3. V primeru, da je opravičljiva zamuda dobave iz razlogov, na katere prodajalec ni mogel vplivati kršitev temeljne pogodbene obveznosti, če se krivda pripiše predstavniku ali zastopniku, so le ti odgovorni v skladu z zakonskimi določbami pod pogojem, da je v tem primeru odgovornost za predvidljivo tipično škodo omejena.

4. V nasprotnem primeru lahko stranka v primeru zamude dostave iz razlogov na katere prodajalec ni mogel vplivati za vsak poln teden zamude zahteva fiksno nadomestilo v višini 2 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 10 %.

5. Vsaka nadaljnja odgovornost za zamudo dostave na katero prodajalec ni mogel vplivati je izključena. Vsi nadaljnji pravni zahtevki in pravice stranke, ki jih ima poleg odškodninskega zahtevka zaradi razlogov, na katere prodajalec ni mogel vplivati, ostanejo nespremenjene.

6. Če je kupec v zamudi s prevzemom, ima prodajalec pravico zahtevati odškodnino za nastalo škodo in morebitne dodatne stroške. Enako velja, če stranka krši obveznosti za sodelovanje. Ob pojavu zakasnitve prevzema ali dolžnikove zamude preide nevarnost nenamernega poslabšana in nenamerno izgube na kupca.

7. Če prodajalec ne prejme, ne prejme pravilno ali ne prejme pravočasno dostave ali storitev s strani pod-dobaviteljev iz razlogov, na katere ne more vplivati ali zaradi višje sile, bo o tem pravočasno obvestil stranko. V tem primeru ima pravico, da odloži izročitev za obdobje onemogočenosti ali v celoti ali delno razveljavi neizpolnjen del pogodbe, če je izpolnil svoje obveznosti zagotavljanja zgoraj navedenih podatkov in ni izrecno prevzel tveganje nabave. Višja sila so stavke, izprtje, uradne intervencije, pomanjkanje energije in surovin, prometni zastoji brez krivde, obratovalni zastoji, na primer zaradi požara, vode in škode na strojih in drugih ovir, ki jih z objektivnega vidika ni povzročil prodajalec.


§ 9 Lastninski pridržek

1. Prodajalec si pridrži lastninsko pravico do blaga, dobavljenega do popolnega plačila vseh terjatev, ki izhajajo iz zahtevkov poslovnega razmerja, ne glede na predhodni pravni razlog. Razširjen pridržek lastninske pravice velja do plačila vseh terjatev iz poslovnega odnosa s stranko do oprostitve iz pogojnih obveznosti, ki so bila sprejeta v interesu kupca. Prodajalec ima pravico zahtevati svoje pridržano blago zaradi pomembnih razlogov, zlasti v primeru zakasnelega plačila po opominu z vračunanjem dobička, ne da bi to veljajo kot odstop od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan do predaje Če tretje osebe zasežejo dobavljeno blago je stranka dolžna opozoriti na lastnino prodajalca in ga takoj obvestiti, in sicer z izročitvijo vseh dokumentov, ki so potrebni za ugovor.

2. Če je pridržano blago s strani naročnika obdelano v novo premični predmet, se izvede nadaljnja za prodajalca, brez kakršnih koli obveznosti; nova stvar je njihova last. Pri obdelavi stvari, ki ne pripada prodajalcu, pridobi le-ta solastništvo v skladu z razmerjem vrednosti pridržanega blaga glede na drugo blago v času obdelave. Če je pridržano blago povezano, premešano ali pomešano z blagom, ki pripada prodajalcu v skladu s §§ 947, 948 BGB, postane prodajalec solastnik v skladu z zakonskimi določbami. Če stranka s povezovanjem, mešanjem ali pomešanjem pridobi izključno lastništvo, tako že sedaj prenese prodajalcu solastništvo v sorazmerju z vrednostjo blaga na drugo blago v času združevanja, mešanja ali pomešanja. Stranka mora v tem primeru blago v lasti ali solasti, ki prav tako velja kot pridržano blago v smislu zgoraj navedenih pogojev, neodplačno obdržati.

3. Če je pridržano blago preneseno posamično ali v povezavi z blagom, ki ne pripada prodajalcu, bo kupec že zdaj, to pomeni v času, ko je bila sklenjena pogodba, rezultat od ponovne prodaje blaga do vrednosti pridržanega blaga z vsemi pomožnimi pravic in prednost pred ostalim;prodajalec prenos sprejme. Vrednost pridržanega blaga je znesek računa prodajalca, ki ostane izven zasnove, razen v kolikor so vključene pravice tretje stranke. Če je dalje posredovano pridržano blago v lasti prodajalca, sega odstop terjatev do zneska, ki ustreza vrednosti njihovih deležev v solastništvu.

4. Če je pridržano blago prodajalca kot sestavni del vgrajeno v zemljišče, ladjo, trup ladje ali zrakoplove tretjih strank, kupec prenese terjatve zoper tretjo osebo ali osebe, ki jih lahko zadevajo, izhajajoče, prenosljive terjatve do odškodnine v višini vrednosti blaga z vsemi pomožnimi pravicami, vključno s takšno določbo zagotavljanja hipoteke s prioriteto nad preostankom prodajalca; ta odstop sprejme. Ustrezno veljata 2. in 3. stavek 3. odstavka.

5. Kupec je upravičen in pooblaščen, k nadaljnjemu posredovanju, za uporabo ali vgradnjo pridržanega blaga samo v običajnem rednem poslovanju in le pod pogojem, da pride do dejanskega prehoda terjatev v smislu 3. in 4. odstavka na prodajalca. Do drugih tipov razpolaganja s pridržanim blagom, zlasti zastavitve ali prenos lastništva kupec ni upravičen. Odstop s pomočjo pristnega faktoring-a je stranki dovoljen le pod pogojem, da nam navedete faktoring banko in račune strank in tam navedenih računov stranke in dobiček iz Factoring-a presega naše zavarovane terjatve. Z dobropisom dobička od Factoring terjatev prodajalca nemudoma zapade.

6. Naročnik pooblašča prodajalca ob pridržku preklica za izterjavo v skladu z odstavki 3 do 5 odstopljene terjatve. Prodajalec ne bo uporabil lastnega pooblastila za izterjave, dokler bo stranka izpolnjevala plačilne svoje plačilne obveznosti, do tudi tretjih strank. Na zahtevo prodajalca mora stranka imenovati dolžnike odstopljenih terjatev in prikazati dolgovane zneske, prodajalec je upravičen dolžnike samostojno obvestiti o odstopu.

7. S prenehanjem plačil in/ali vlogo za uvedbo stečajnega postopka premoženja stranke, se izniči pravica do nadaljnje prodaje, uporabe ali vgradnje pridržanega blaga ali dovoljenje za zbiranje odstopljenih terjatev; pri protestu čeka ali menice se izniči tudi pooblastilo za direktno obremenitev. To ne velja za pravice stečajnega upravitelja.

8. Če vrednost vrednostnih papirjev presega terjatve 20 % dodeljene terjatve (po možnosti zmanjšano za vnaprejšnja in delna plačila), je kupec dolžan ponovni prenos ali sprostitev po lastni presoji. Ob plačilu vseh terjatev prodajalca iz poslovnega sodelovanja, preide lastništvo pridržanega blaga in odstopljenih terjatev na kupca.


§ 10 Nedopustno posredovana dostava

Izvoz dostavljenih predmetov s strani prodajalca v nespremenjeni obliki s strani stranke ali njegovih kupcev je, če se prodajalec z izvozom izrecno ne strinja, nedovoljen in prodajalec je upravičen zahtevati odškodnino. Predmeti, ki so bili naročeni za izvoz, ne smejo biti v nespremenjeni ali spremenjeni obliki biti posredovani domačemu kupcu, prav tako ne tujemu kupcu, kot kupcu iz države, kamor je (blago) namenjeno.


§ 11 Napake, garancija za stvarne napake

1. Za pomanjkljivosti jamči prodajalec kot sledi: Stranka mora pregledati blago takoj po prejemu pregledati za količino in kakovost. Očitne napake je treba javiti v roku 14 dni v pisni obliki. V vzajemnih trgovinskih poslih med trgovci ostaja § 377 HGB nespremenjena. Pri dostavi vidne pomanjkljivosti je le-te treba javiti tudi družbi prevoznika in le-ta mora evidentirati pomanjkljivosti. Pritožbe morajo vsebovati čimbolj podroben opis pomanjkljivosti. V kolikor je odstopanje števila in teže po navedenih obveznih pregledih očitno že pri dostavi, mora stranka te pomanjkljivosti reklamirati ob prejemu blaga, ter mora reklamacijo potrditi s strani transportnega podjetja.

2. Če stranka ugotovi pomanjkljivosti blaga, z le-to ne sme razpolagati, to pomeni, da blaga ne sme deliti, predati v nadaljnjo prodajo oz. nadaljnjo obdelavo, do sporazuma o poteku obdelave reklamacije, oz. do postopka zavarovanja dokazil s strani strokovnjaka, ki ga pooblasti Gospodarska zbornica.

3. Stranka je dolžna prodajalcu zagotoviti reklamirano blago ali vzorec le-tega z namenom preverjanja reklamacije. V primeru krivdne zavrnitve odgovornosti ne velja.

4. V primeru legitimnih zahtevkov je prodajalec upravičen, ob upoštevanju vrste pomanjkljivosti in pri legitimnem interesu kupca, določiti vrsto naknadne izpolnitve (zamenjave, popravila). V kolikor naknadna izpolnitev ni uspešna, ni možna ali za stranko ni sprejemljiva, lahko stranka zniža ceno ali odstopi od pogodbe.

5. V primeru stvarne pomanjkljivosti, ki se pojavi pri stranki, mora stranka nemudoma obvestiti prodajalca.

6. Garancijski zahtevki so izključeni v primeru neznatnih odstopanj od dogovorjene kakovosti, manjše omejitve uporabnosti, naravni obrabi in poškodbah ali po prenosu tveganja zaradi nepravilnega ali malomarnega ravnanja, prekomernega obremenitve, neprimernih obratovalnih sredstev, pomanjkljivih gradbenih del, neprimerne stavbe zaradi posebnih zunanjih vplivov, ki v pogodbi niso predvideni. Če kupec ali tretja oseba izvede protipravna popravila ali modifikacije, za le-te in iz njih izhajajoče pomanjkljivosti ne veljajo zahtevki zaradi pomanjkljivosti.

7. Terjatve stranko zaradi stroškov potrebnih za naknadno izpolnitev, zlasti stroški prevoza, dela in materiala, so izključeni, v kolikor se stroški povišajo, ker je bilo dobavljeno blago pozneje prepeljano na drugo lokacijo kot je podružnica stranke, razen če takšen prevoz ustreza predvideni uporabi.

8. Regresni zahtevek stranke do povrnitve stroškov proti prodajalcu obstaja le, v kolikor kupec s svojimi kupci ni sprejel dodatnih sporazumov, ki bi presegali zakonsko obvezujoče zahtevke v primeru pomanjkljivosti. Za obseg regresnega zahtevka stranke proti dobavitelju velja nadalje ustrezno 6. odstavek.

9. Prodajalec je v skladu z zakonom zavezan k prevzemu vračila novega blaga oz. k znižanju (zmanjšanju) nakupne cene tudi brez določitve roka, če bi lahko kupec stranke kot potrošnik novega gibljivega predmeta (nakup potrošnih dobrin) zaradi pomanjkljivosti tega blaga proti stranki lahko zahteval vračilo blaga ali znižanje (zmanjšanje) nakupne cene ali lahko pri stranki vloži posledični regresni zahtevek, Prodajalec je razen tega dolžan povrniti stroške kupca, zlasti stroške za prevoz, delo in material, ki jih je moral nositi v zvezi z razmerjem s končnim porabnikom v okviru naknadne izpolnitve na osnovi prenosa nevarnosti prisotnih pomanjkljivosti blaga. Zahtevek je izključena, če stranka ni pravilno izpolnila svojih obveznosti kot trgovec v skladu s § 377 HGB inšpekcijo in pritožbami.

10. Obveznost iz odstavka 8 B.§ 11 je izključena, razen če gre za napako, ki je posledica izjav oglaševanja ali drugih pogodbenih sporazumov, ki ne izvirajo od prodajalca, ali če je kupec potrošniku odobril posebno garancijo. Obveznost je izključena tudi, če tudi sama stranka na osnovi zakonskih ureditev za izvajanje zahtevkov ni obvezana k garanciji za stvarne napake glede na končnega potrošnika ali reklamacija ni bila izvedena v povezavi z zahtevkom. To velja tudi, če je kupec prevzel garancije za končnega potrošnika, ki presegajo zakonske zahteve. Ustrezno se uporabljata B.§ 11, odstavek 4 za področje regresnih zahtevkov.

11. Priznavanje napak in njihove pritožbe morajo biti v pisni obliki.

12. Zahtevki za stvarne napake potečejo po 12 mesecih. To ne velja, v kolikor zakon v skladu z § 438 odst. 1, št. 2 (Stavbe in gradbena oprema), § 479 odst. 1 (Regresni zahtevek) in § točko 634a. 1, št. 2 (Gradbene napake), § 202 odst. 1 BGB (Odgovornost za namero) predpisuje daljša obdobja.

13. Za odškodninske zahtevke v drugih primerih velja B.§ 12.


§ 12 Splošne omejitve odgovornosti

1. Prodajalec odgovarja, ne glede na naslednje omejitve odgovornosti v skladu z zakonskimi določbami, za škodo na življenje in telo ali zdravje, ki temeljijo na malomarnosti ali namerni kršitvi dolžnosti s strani njenih organov in izvršnih delavcev ali njegovih agentov, kot tudi za škodo, nastalo po Zakonu o odgovornosti za izdelke. Za škodo, ki ni zajeta v B.§ 11 odstavek 1, in ki temelji na naklepnih kršitvah pogodbe ali hudi malomarnosti ter slabi veri organov in izvršnih delavcev ali njegovih zastopnikov, morajo biti odgovorni v skladu z zakonskimi določbami. V tem primeru je odgovornost za škodo, ki je omejena na predvidljivo, tipično škodo omejena v kolikor njihovi organi, uradniki ali pomočniki niso ravnali namerno. V obsegu, v katerem so prevzeli tudi garancijo v zvezi z blagom ali kakovostjo in/ali trajnostjo delov, prevzemajo odgovornost tudi glede na to garancijo. Za škodo, ki temelji na pomanjkanju zajamčene kakovosti ali obstojnosti, vendar se ne pojavijo neposredno na blagu, so odgovorni samo, če je tveganje za takšno škodo zajeto v zagotovilo kakovosti in trajnosti.

2. Prodajalec je odgovoren tudi za škodo, ki jo je povzročil zaradi malomarnega kršenja teh pogodbenih obveznosti, katerih izpolnitev je bistvenega pomena za pravilno izvajanje pogodbe in na izpolnitev katerih stranka redno zaupa in lahko zaupa. Prodajalec je odgovoren samo, če je bila škoda običajno povezana in predvidljiva s pogodbo.

3. Vsaka nadaljnja odgovornost je, ne glede na pravno naravo zatrjevane terjatve, izključena. kar še posebej velja za zahtevke odškodninskih odgovornosti ali zahtevke za nadomestilo zaradi brezplodnih izdatkov namesto izvedbe, kot tudi za morebitne posledične škode, kot je škoda zaradi izpada proizvodnje, stroške odpoklica in izgubljeni dobiček; garancija ostane tukaj nespremenjena v skladu z odstavki od 2 do 8 B.§. 5 V kolikor je njihova odgovornost izključena ali omejena, velja to tudi za osebno odgovornost zaposlenih, delavcev, zastopnikov, predstavnikov in pomočnikov.

4. Drugi odškodninski zahtevki kupca zastarajo eno leto od dneva dobave blaga. To ne velja v primeru škode za življenje, telo ali zdravje povzročeno s strani prodajalca, njegovih organov, vodilnih zaposlenih ali pomočnikov, ali če so organi in uradniki ravnali naklepno ali iz hude malomarnosti, ali če se namerno delovali njihovi pomočniki.


§ 13 Druge pravice do odstopa od pogodbe, kazni in odškodnine

1. Prodajalec si pridržuje pravico, da s pisno izjavo odstopi od pogodbe, če je stranka podala neresnične trditve o njegovi osebi ali obrti ali kreditni sposobnosti, ali preneha s plačili, se vloži ali odpre zahtevek za postopek zaradi plačilne nesposobnosti. Če prodajalec uporabi pogodbeno ali zakonsko pravico do prekinitve pogodbe, je ob uveljavljanju odškodninskega zahtevka upravičena, da stroške med tem nastalo znižanje vrednosti, povračilo stroškov za prenos uporabe, ter nadomestilo vseh škod. ki so se pojavile zaradi uporabe blaga, ki ni v skladu s pogodbo, stranki izstavi račun s pavšalno vrednostjo 25 % pogodbene vrednosti; v primeru izdelkov po meri lahko zahteva plačilo celotne cene.

2. Če lahko prodajalec od stranke zahteva odškodnino za kršitve dolžnosti ali odpovedi pogodbe o nakupu, je - če ni izrecno ali v teh pogojih dogovorjeno drugače - dogovorjen pavšal za škodo v višini 25% od pogodbene vrednosti. Ne glede na zgoraj omenjene pavšale si prodajalec pridržuje pravico do konkretnega izračuna škode. Kupec je upravičen do dokazila o nižji škodi.


§ 14 Varovanje podatkov

1. Podatki, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, bodo za hitro obdelavo brez napak shranjeni v računalnikih prodajalca. Obdelava posredovanih podatkov, ki je v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o telekomunikacijskih podatkih.

2. Za kreditna preverjanja in nadzor bonitet bo prodajalec izvajal izmenjavo podatkov z drugimi kreditno storitvenimi podjetji, kot je na primer Schufa.

3. Prodajalec si pridržuje pravico, da drugim družbam na dovoljen način prepusti podatke kupca za pošiljanje informativnega gradiva in si pridržuje pravico, da le-te uporabi za lastne promocijske namene. Če se stranka ne strinja, prodajalcu preprosto pošlje kratko obvestilo: Fa. Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel-Industriepark ali faks na +49 (0) 561/95885-20.

4. Prodajalec ne bo uporabljal ali posredoval podatkov o strankah v skladu z reguliranimi odstavki 1 do 3 .


§ 15 Končna določba

Kakršna koli neveljavnost enega izmed zgoraj navedenih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Neveljavna določba se nadomesti z določbo, kot je razvidno iz smislu drugih določb.

Možnosti plačila:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Pojavila se je napaka!

Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.

  • {{ $t(error) }}