Generelle forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser for forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder

Generelt

1. Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for samtlige aftaler, leverancer og øvrige ydelser fra Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, D-34123 Kassel ("sælger") vedrørende retshandler med forbrugere via sælgers netbutik ("A"), og ligeledes gældende for retshandler med erhvervsdrivende i medfør af HGB og/eller BGB § 14 ("erhvervskunder") uanset form ("B"), specielt også via netbutikken med dennes særskilte tilbud til "erhvervskunder". Afvigende anvisninger fra kunden gælder kun, hvis sælger har bekræftet dem skriftligt. Individuelle aftaler mellem sælger og kunden går altid forud.

2. Forretningsforbindelserne mellem sælger og kunden er underkastet lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Ved forbrugere gælder dette retsvalg kun i den udstrækning, den ydede beskyttelse ikke tilsidesættes af ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren er hjemmehørende. FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

3. Aftalesproget er tysk.

4. Værneting er Kassel, såfremt kunden er erhvervsdrivende eller en offentlig myndighed. Det samme er gældende, såfremt en kunde ikke er hjemmehørende i Tyskland, eller pågældendes adresse eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for søgsmålet.


Almindelige forretningsbetingelser for forbrugere

§ 1 Aftaleindhold og aftaleophør

1. I netbutikken tilbyder sælger kunderne ny og brugte varer, først og fremmest inden for pneumatik.

2. Ved indkøb i netbutikken indgås en købsaftale ved sælgers accept af kundens bestilling. Bestillingen udgør et tilbud til sælger om indgåelse af en købsaftale. Prisangivelser i netbutikken anses ikke for tilbud i køberetlig forstand. Når kunden afgiver en bestilling i netbutikken, modtager han en mail, der bekræfter modtagelsen af hans bestilling og oplyser yderligere detaljer (ordrebekræftelse). Denne ordrebekræftelse udgør ikke en accept af kundens tilbud men fortæller blot, at der er modtaget en bestilling med et bestemt indhold. En købsaftale indgås først, når den bestilte vare sendes til kunden, og forsendelse til kunden bekræftes med en fornyet mail (afsendelsesbekræftelse). Kunden kan desuden stille spørgsmål til en bestemt vare til sælgeren telefonisk, per mail, telefax eller brev. Efter modtagelse af en sådan forespørgsel fremsender sælger et tilsvarende uforpligtende tilbud per mail, brev, telefonisk eller telefax. Kunden har derefter mulighed for at afgive en forpligtende bestilling. Kunden får således en bekræftelse på, at hans bestilling er modtaget med anførelse af relevante detaljer (ordrebekræftelse). Denne ordrebekræftelse udgør ikke en accept af kundens tilbud men fortæller blot, at der er modtaget en bestilling med et bestemt indhold. Aftalen indgås først ved sælgers accept af dette tilbud og senest ved afsendelsen af varen eller fremsendelse af en forsendelsesbekræftelse.

3. Efter bestilling vises aftaleteksten ikke længere. Kunden bliver derfor opfordret til at gemme aftaleteksten.


§ 2 Priser, fragt, moms og betaling

1. Ved bestillinger via netbutikken gælder de dér anførte priser. Samtlige priser er inklusive moms.

2. Priserne er eksklusive fragt og emballageomkostninger, som kunden før afgivelse af bestillingen er blevet gjort bekendt med.

3. Sælger leverer til kunden efter dennes ønske under brug af følgende betalingsmetoder: Forudbetaling (ved bankoverførsel), efter regning, per efterkrav eller med kreditkort. Såfremt kunden vælger forudbetaling ved bankoverførsel, skal betalingen være indgået senest 14 kalenderdage efter ordrebekræftelsen. Ved levering efter regning skal betalingen være indgået senest 8 kalenderdage efter fakturering. Såfremt betaling finder sted per efterkrav, skal købsprisen med tillæg af fragt og efterkravgebyr betales til fragtføreren ved levering og forelæggelse af efterkravsopkrævningen.

4. Såfremt en kunde kommer bagud med sine betalingsforpligtelser, kan sælger forlange erstatning efter lovgivningens bestemmelser og/eller træde tilbage fra aftalen.

5. Sælger udsteder altid en faktura til kunden, der udleveres ved levering af varen eller fremsendes på anden vis i tekstform.


§ 3 Levering og risikoovergang

1. De bestilte varer leveres, medmindre andet er aftalt, til den af kunden oplyste adresse. Levering sker fra sælgers lager.

2. Tilgængeligheden af den enkelte vare fremgår af varebeskrivelsen. Lagerførte varer sendes af sælger, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, senest to (2) arbejdsdagen efter afsendelse af ordrebekræftelsen (ved forudbetaling ved bankoverførsel: senest to (2) arbejdsdage efter modtagelse af betaling). Såfremt varen ved salg via netbutikken er markeret som ikke på lager, skal sælger bestræbe sig på levering snarest muligt. Sælgers oplysninger om leveringsfrist er uforpligtende, medmindre leveringstidspunktet er udtrykkeligt bekræftet af sælger.

3. Sælger forbeholder sig ret til delleverancer, såfremt dette er hensigtsmæssigt for en hurtig afvikling, og dellevering undtagelsesvis ikke ville medføre problemer for kunden. Ekstraomkostninger som følge af delleveringer er kunden uvedkommende.

4. Sælger forbeholder sig ret til at træde tilbage fra aftalen, såfremt varen er forudset leveret af en leverandør på dagen for udlevering, men denne leverance helt eller delvis svigter. Dette egenleveringsforbehold gælder kun, såfremt den udeblevne levering ikke kan tilregnes sælger. Den udeblevne ydelse kan ikke tilregnes sælger, Såfremt denne rettidigt hos leverandøren har foretaget et kongruent dækningskøb til opfyldelse af sine aftalepligter. Såfremt varen ikke leveres, skal sælger ufortøvet give kunden meddelelse om denne omstændighed og godtgøre kunden en allerede betalt købspris samt fragt. Risikoen for varens hændelige undergang og forringelse overgår ved leveringen til kunden.


§ 4 Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer forbliver hos sælger indtil opfyldelse af samtlige fordringer hidrørende fra aftaleforholdet. Såfremt kunden er en offentlig myndighed desuden af det løbende aftaleforhold, indtil samtlige sælgers fordringer hidrørende fra aftalen er blevet betalt.


§ 5 Modregning, tilbageholdelsesret

1. Kunden har kun ret til modregning, når dennes modkrav er anerkendt af sælger eller fastslået ved dom.

2. Kunden er kun berettiget til tilbageholdelse i den udstrækning, hans modkrav hidrører fra samme aftaleforhold.


§ 6 Ansvar for tings- og retsmangler

1. Såfremt der foreligger mangler, er kunden berettiget til at udøve sin lovmæssige garanti som anført i de følgende bestemmelser. Hvis kunden er erhvervsdrivende, gælder supplerende HGB §§ 377 ff.

2. Ved skader på varen som følge af usagkyndige handlinger fra kundens side ved opstilling, tilslutning, betjening eller oplagring bortfalder sælgers garanti. Oplysninger om ordentlig behandling fremgår af producentbeskrivelserne.

3. Mangler skal af kunden reklameres over for sælger inden for en garantifrist på to år ved ny genstande eller ét år ved brugte genstande. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, såfremt sælger i ond tro har fortiet en mangel eller garanterer varens egenskaber. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder heller ikke for erstatningskrav fra kunden, der går på erstatning for en legems- eller helbredsskade som følge af en sælger tilregnelig mangel eller forsætlig eller grov uagtsomhed begået af sælgers repræsentanter eller fuldmægtige. Ovenstående nedslag gælder ikke for mangler ved fast ejendom eller en løsøregenstand, der svarende til disses sædvanlige formål er blevet benyttet til et byggeri og har gjort denne mangelfuld. Ovenstående nedslag gælder heller ikke, såfremt sælger i ond tro fortier en mangel eller garanterer egenskaber ved varen, og ikke for erstatningskrav fra kunden, der går på erstatning for en legems- eller helbredsskade som følge af en sælger tilregnelig mangel eller forsætlig eller grov uagtsomhed begået af sælgers repræsentanter eller fuldmægtige.

4. Såfremt der foreligger mangler, og der er blevet reklameret rettidigt over disse, er sælger berettiget til afhjælpning. Såfremt afhjælpning mislykkes, er kunden berettiget til et nedslag i købsprisen eller til at træde tilbage fra aftalen. I øvrigt er lovgivningens bestemmelser gældende.


§ 7 Oplysningspligter ved transportskader

Såfremt der leveres varer med åbenlyse skader på emballage eller indhold, skal kunden i overensstemmelse med garantien (A.§ 6) straks reklamere disse over for fragtføreren og ufortøvet tage kontakt til sælger per mail, telefax eller brev, således at sælger kan gøre eventuelle krav gældende over for fragtføreren.


§ 8 Ansvarsfraskrivelse

1. Bortset fra ansvaret for tings- og retsmangler hæfter sælger ubegrænset, såfremt skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed. Sælger hæfter endvidere for simpel uagtsom overtrædelse af væsentlige pligter (pligter, hvis overtrædelse sætter opfyldelsen af aftalens formål på spil) samt for overtrædelse af grundlæggende pligter (pligter, hvis opfyldelse er afgørende for ordentlig gennemførelse af aftalen, og som kunden uden videre må kunne påregne), dog begrænset til påregnelige, aftaletypiske skader. For simpel uagtsom overtrædelse bortset fra ovenstående pligter hæfter sælger ikke.

2. Ansvarsbegrænsningerne i forrige stykke gælder ikke ved skader på liv, legeme og helbred, for en mangel efter overtagelse af en garanti for produktets egenskaber samt ved mangler fortiede i ond tro. Ansvaret efter produktansvarskiven berøres ikke heraf.

3. Såfremt ansvar fra sælgers side er udelukket eller begrænset, gælder det ligeledes det personlige ansvar for dennes medarbejdere, repræsentanter og fuldmægtige.


§ 9 Beskyttelse af personlige oplysninger

1. Kunden er bekendt og indforstået med, at sælger lagrer de for afvikling af bestillingen nødvendige personlige oplysninger på datamedier. Kunden giver udtrykkelig tilladelse til indhentning, bearbejdning og udnyttelse af sine personrelaterede oplysninger. De lagrede personlige oplysninger behandles fortroligt af sælger. Indhentning, bearbejdning og udnyttelse af kundens personrelaterede oplysninger finder sted under overholdelse af den tyske Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) og Telemediengesetz (TMG).

2. Kunden har ret til at tilbagekalde sin tilladelse med fremtidig virkning. Sælger er i så fald forpligtet til ufortøvet at slette kundens personlige oplysninger. Ved løbende bestillinger finder sletningen sted efter afsluttet bestilling.


Belæring om fortrydelsesretten ved forsendelseskøb

1. Fortrydelsesret: Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: sales@landefeld.com, faxnummer: +49 (0) 561/95885-20) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte linket til standardfortrydelsesformular i vores almindelige salgs- og forretningsbetingelser (AGB) på www.landefeld.de til formålet, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

2. Følger af fortrydelse: Hvis du fortryder denne aftale, er vi forpligtede til omgående og senest 14 dage fra den dag, hvor meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale er modtaget af os, at refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der opstår ved, at du har valgt en anden form for levering end den mest favorable standardlevering, som vi har tilbudt). Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst. Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage. Du afholder de direkte udgifter for returnering af varerne. Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

3. Udelukkelse af fortrydelsesretten: Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler, a) om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, men på afgørende vis er fremstillet efter forbrugerens individuelle valg eller specifikation eller tydeligvis er tilpasset forbrugerens personlige behov. b) om levering af varer, der hurtigt fordærves, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet. c) om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, hvis deres forsegling er blevet brudt efter leveringen. d) om levering af varer, hvis de på grund af deres beskaffenhed er uadskilleligt blevet blandet med andre varer efter levering e) om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som plomberingen er blevet brudt på efter leveringen.


Afslutning på fortrydelsesbelæringAlmindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder

§ 1 Aftaleindhold og aftaleophør

1. Kunden har mulighed for telefonisk, per mail, telefax eller brev at forespørge sælger om en bestemt vare. Efter modtagelse af en sådan forespørgsel fremsender sælger et tilsvarende uforpligtende tilbud per mail, brev, telefonisk eller telefax. Kunden har derefter mulighed for at afgive en forpligtende bestilling. Således modtager kunden per mail, brev eller telefax en ordrebekræftelse, der bekræfter modtagelsen af pågældendes bestilling og oplyser yderligere detaljer. Denne ordrebekræftelse udgør sælgers accept af kundens tilbud, således at aftalen kommer i stand ved ordrebekræftelsen.

2. Ved indkøb i netbutikken afgiver kunden en forpligtende bestilling via det dertil beregnede bestillingssystem ved udvalg af art og kvantum af de deri anførte varer og tjenesteydelser. Bestillingen udgør et tilbud til sælger om indgåelse af en købsaftale. Sælgers præsentationer og prisangivelser i netbutikken udgør ikke noget tilbud i køberetlig forstand. Når kunden afgiver en bestilling i netbutikken, modtager han en mail, et brev eller en telefax, der bekræfter modtagelsen af hans bestilling og anfører yderligere detaljer (ordrebekræftelse). Ved ordrebekræftelsen indgås købsaftalen. Aftaleteksten kan ellers ikke ses længere efter bestillingen. Kunden bliver derfor opfordret til at gemme aftaleteksten.


§ 2 Priser, fragt, moms og betaling

1. Sælgers priser er, medmindre andet er aftalt, gældende ab fabrik med tillæg af moms men eksklusive emballageomkostninger og told, øvrige ekstraomkostninger eller afgifter uanset art. Gebyrer for stempling af fragtbreve samt brug af tilslutningsspor og rangering er for kundens regning. Ved forhøjelse af løn-, materiale- eller råstofomkostninger, fremstillings- eller transportomkostninger m.v. er sælger berettiget til at fakturere de på leveringsdagen gyldige priser. Det gælder ikke, såfremt de aftalte leverancer og ydelser skal leveres senest fire (4) måneder efter aftalens indgåelse.

2. Priserne er eksklusive forsendelses- og emballageomkostninger.

3. Sælger leverer til kunden efter dennes ønske under brug af følgende betalingsmetoder: Forudbetaling (ved bankoverførsel), efter regning, per efterkrav eller med kreditkort. Såfremt kunden vælger forudbetaling ved bankoverførsel, skal betalingen være indgået senest 14 kalenderdage efter ordrebekræftelsen. Ved levering efter regning skal betalingen være indgået senest 8 kalenderdage efter fakturering. Såfremt betaling finder sted per efterkrav, skal købsprisen med tillæg af fragt og efterkravgebyr betales til fragtføreren ved levering og forelæggelse af efterkravsopkrævningen.

4. Ved aftaler, der er indgået via sælgers netbutik, har følgende bestemmelser forrang: Betalingen finder sted på de i bestillingen anførte vilkår. De i netbutikken oplyste priser vedrører i øvrigt de relevante emballageenheder/rullelængder. Ved udskæring af ruller tillægges snitomkostninger, der oplyses særskilt til kunden.

5. Sælger udsteder altid en faktura til kunden, der udleveres ved levering af varen eller fremsendes på anden vis i tekstform.

6. Såfremt en kunde kommer bagud med sine betalingsforpligtelser, kan sælger forlange erstatning efter lovgivningens bestemmelser og/eller træde tilbage fra aftalen. I det enkelte tilfælde skal kunden betale morarenter på 8 procentpoint over den i Tyskland gældende diskonto. Dog kan sælger forlange højere morarenter, såfremt disse kan dokumenteres med bankkontoudtog. Endvidere er sælger berettiget til at for hver fremsendt rykker at forlange en standardmæssig erstatning på 5,00 €, medmindre kunden kan godtgøre et lavere beløb.

7. Såfremt sælger modtager checks eller veksler, sker dette med forbehold for dækning. Veksler skal kunne diskonteres. Diskonteringsomkostninger og samtlige øvrige omkostninger er for kundens regning og skal betales efter senest 8 dage.

8. Ved betaling med veksel kan sælger forlange øjeblikkelig betaling af samtlige åbne – også endnu ikke forfaldne – i øvrigt upåklagelige fordringer, såfremt de opkrævede diskonteringsomkostninger ikke betales efter senest 8 dage, modtagne veksler ikke kan diskonteres af en bank, diskonterede veksler præsenteres for sælger eller ikke indfris. Det samme gælder, hvis en check fra kunden ikke kan indløses, eller kunden ved aftalt ratebetaling kommer bagud med betaling af en rate.

9. Såfremt kunden efter aftalens indgåelse oplever en væsentlige forringelse af sin finansielle situation eller checks eller veksler protesteres, kan sælger for samtlige endnu ikke udførte leverancer hidrørende fra aftaler udspringende af samme retshandel (BGB § 273) forlange forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Såfremt kunden ikke opfylder dette forlangende, kan sælger træde tilbage fra de nævnte aftaler og efter en frist på 14 dage forlange erstatning for pligtforsømmelse på standardmæssigt 10 % af det ikke udførte ordrebeløb, medmindre kunden påviser et lavere skadesbeløb. Ved forsinket betaling tillægges de i stk. 7 anførte morarenter.

10. Betaling med check eller veksel gælder først, når checken eller vekslen er blevet indløst. Det udvidede ejendomsforbehold er gældende indtil indløsning.


§ 3 Modregning, tilbageholdelsesret

Kunden har ingen tilbageholdelsesret. Rettighederne i medfør af BGB § 320 forbliver dog i kraft, indtil sælger har opfyldt sin pligt til omlevering eller udbedring.


§ 4 Emballage

1. Valget af emballage tilkommer sælger. Emballager beregnes til selvkostværdi.

2. Emballagematerialer tages kun tilbage, hvis det er udtrykkeligt aftalt. Ellers er tilbagetagelse udelukket, forudsat sælger i medfør af den tyske Emballageforordning i dens aktuelle udgave har anvist en egnet virksomhed til bortskaffelse. Kunden har i så fald pligt til at opbevare emballagematerialerne, til de kan afleveres til den anviste virksomhed. Hvis det er aftalt, at kunden mod et nedslag for bortskaffelse giver afkald på sin ret til tilbagelevering, har denne pligt til at aflevere de brugte emballager til en anerkendt virksomhed, der sørger for ordentlig bortskaffelse i medfør af den tyske Emballageforordning.

3. Genbrugsemballager stilles til rådighed af sælger som udlån. Kunden skal senest 14 dage senere skriftligt meddele sælger, at emballagerne ønskes tilbageleveret, samt stille disse parat. Såfremt det ikke sker, er sælger berettiget til fra og med tredje (3.) uge efter rykning at forlange 20 % af anskaffelsesprisen om ugen (op til maksimalt den fulde anskaffelsespris) i leje eller med det samme at fakturere værdien af emballagen med forfald ved modtagelsen. Over for erhvervsdrivende og myndigheder gælder i øvrigt følgende: Emballagematerialer tilhørende tredjepart leveres i dennes navn og på vegne af denne. Ved forsinket tilbagelevering af emballagematerialer tilhørende leverandører er disse berettigede til at opkræve lejegebyrer, som sælger i givet fald opkræver hos kunden.


§ 5 Aftagelse

1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skal kunden som udgangspunkt afhente den færdige vare. Såfremt det ikke sker inden for en rimelig frist, eller såfremt kunden ifølge sin bestilling ønsker forsendelse, er sælger berettiget til at arrangere forsendelse for kundens regning. Varen anses for leveret ved afgang fra sælgers lager (forsendelseskøb).

2. Levering af varen anses for at have fundet sted ved afhentning og ved forsendelse ved overgivelse til fragtfører.

3. Sælger er berettiget til dellevering, medmindre dette er uacceptabelt for kunden. Dellevering berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalingen for den leverede vare.


§ 6 Forsendelse

1. Ved overdragelse til fragtfører og senest ved udlevering fra sælgers lager overgår risikoen til kunden.

2. Valg af transportmidler og transportvej er i mangel af særlige instrukser overladt til sælger uden ansvar for denne. I øvrigt gælder B.§ 12. Afsendelsesparate varer skal straks aftages, idet sælger ellers er berettiget til efter eget skøn at oplagre disse for kundens omkostninger og risiko og betragte dem som leveret ab fabrik.


§ 7 Forsikring

Varerne forsikres kun mod transport- og lagerskader, hvis kunden ønsker det. I så fald fakturerer sælgeren de af denne afholdte omkostninger men uden at påtage sig noget ansvar for gennemførelsen af forsendelsen. I øvrigt gælder B.§ 6. Kunden påtager sig ved eller straks efter forsendelsens ankomst til bestemmelsesstedet for egen regning at forsikre denne mod brand og eksplosion. Kunden bærer risikoen alene, hvilket ligeledes gælder i tilfælde af skader uanset art, medmindre andet er aftalt.


§ 8 Leveringstid

1. Leveringstidspunkter eller -frister, der ikke udtrykkeligt er aftalt at være ufravigelige, er uforpligtende. Det gælder ligeledes leveringstider, der i netbutikken fremgår af ordrebekræftelser eller i oplysninger om leveringstidspunkt (specielt per mail eller telefax). Den af sælger anførte leveringstid løber fra det tidspunkt, hvor parterne enes om samtlige detaljer vedrørende salgsaftalen inklusive tekniske spørgsmål. Tilsvarende skal kunden opfylde samtlige ham påhvilende forpligtelser ordentligt og rettidigt.

2. Såfremt der i den tilgrundliggende aftale er aftalt fast leveringstidspunkt i medfør af BGB § 286 stk. 2 nr. 4 eller HGB § 376, hæfter sælger efter lovgivningens bestemmelser. Det samme gælder, hvis kunden som følge af en sælger tilregnelig forsinkelse er berettiget til at træde tilbage fra aftalen. I disse tilfælde er sælgers ansvar begrænset til påregnelige, typisk indtrædende skader, medmindre forsinkelsen skyldes en sælger tilregnelig forsætlig overtrædelse af aftalen, der kan lægges sælgers repræsentant eller fuldmægtig til last. Ligeledes hæfter sælger over for kunden ved forsinkelser efter lovgivningens bestemmelser, såfremt disse skyldes en sælger tilregnelig forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af aftalen begået af sælgers repræsentanter eller fuldmægtige. Kundens ansvar er begrænset til påregnelige, typisk indtrædende skader, medmindre forsinkelsen skyldes en kunden tilregnelig forsætlig overtrædelse af aftalen.

3. Såfremt en sælger tilregnelig forsinkelse skyldes ansvarspådragende overtrædelse af en væsentlig aftalepligt som følge af en repræsentants eller fuldmægtigs forsømmelse, hæfter sælger efter lovgivningens bestemmelser, dog således at erstatningsansvar er begrænset til påregnelige, typisk indtrædende skader.

4. Ellers kan kunden i tilfælde af en sælger tilregnelig forsinkelse for hver forløbet uge opkræve en standardmæssig erstatning på 2 % af leverancens værdi, dog maksimalt 10 % af leverancens værdi.

5. Et mere vidtgående ansvar for en sælger tilregnelig forsinkelse er udelukket. Kundens øvrige lovmæssige krav og rettigheder, der er mere vidtgående end krav på erstatning som følge af en sælger tilregnelig forsinkelse, berøres ikke heraf.

6. Såfremt kunden forsømmer at modtage bestillingen, er sælger berettiget til at forlange erstatning for opståede skader og eventuelle ekstra tiltag. Det samme gælder, hvis kunden forsømmer sin pligt til at medvirke. I tilfælde af forsømmelse af at modtage eller betale for bestillingen overgår risikoen for værdiforringelse og tilfældig undergang til kunden.

7. Såfremt sælger af en ikke denne tilregnelig grund ikke modtager, modtager forsinket eller modtager forkerte leverancer eller ydelser fra sine leverandører, eller der indtræffer force majeure, skal sælger give kunden rettidig meddelelse. I så fald er sælger berettiget til at udskyde leveringen, indtil forhindringen er afhjulpet, eller træde helt eller delvis tilbage fra aftalen svarende til den uopfyldte del, forudsat sælger har opfyldt førnævnte oplysningspligt og ikke udtrykkeligt har påtaget sig indkøbsrisikoen. Force majeure, hvad enten der er tale om strejke, lockout, myndighedsindgreb, energi- og råstofknaphed, uforskyldte transportproblemer, uforskyldte driftsproblemer som f.eks. brand, vandskade, maskinskade eller samtlige øvrige forhindringer, der ikke ved en objektiv betragtning kan tilregnes sælger som ansvarspådragende.


§ 9 Ejendomsforbehold

1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil samtlige af aftaleforholdet hidrørende fordringer uanset retsgrundlag er blevet opfyldt. Det udvidede ejendomsforbehold gælder indtil betaling af samtlige fordringer hidrørende fra aftaleforholdet med kunden, indtil frigørelse fra eventualforpligtelser, som sælger måtte have påtaget sig i kundens interesse. Såfremt der foreligger vægtige grunde, er sælger berettiget til at forlange varer omfattede af ejendomsforbehold udleveret, især ved manglende betaling efter rykning mod modregning af provenuet, uden at dette anses for tilbagetræden fra aftalen. I så fald er kunden forpligtet til udlevering. Såfremt tredjepart gives adgang til leverede varer, er kunden forpligtet til at gøre opmærksom på sælgers ejendomsforbehold og straks give denne meddelelse under overdragelse af al for indsigelsen nødvendig dokumentation.

2. Såfremt varer med ejendomsforbehold af kunden forarbejdes til ny løsøregenstande, sker videreforarbejdningen for sælger, uden at denne herved forpligtes herved, og de ny løsøregenstande bliver sælgers ejendom. Ved bearbejdning sammen med varer, der ikke tilhører sælger, erhverver sælger forholdsmæssig medejendomsret til de ny løsøregenstande baseret på værdien af de bearbejdede varer på tidspunktet for forarbejdning. Såfremt varer med ejendomsforbehold blandes med varer, der ikke tilhører sælger, jf. BGB § 947 og § 948, bliver sælger medejer i medfør af lovgivningens bestemmelser. Ved forbindelse eller opblanding af varer med ejendomsforbehold med varer tilhørende kunden, erhverver sælger forholdsmæssig medejendomsret til de ny løsøregenstande baseret på værdien af de indgående varer på tidspunktet for forbindelse eller opblanding. Kunden skal i så fald uden beregning opbevare løsøregenstandene, der ligeledes anses for varer med (delvis) ejendomsforbehold i medfør af ovenstående betingelser.

3. Såfremt varer med ejendomsforbehold sælges alene eller sammen med varer, der ikke tilhører sælger, afstår kunden på tidspunktet for aftaleindgåelsen de af videresalget følgende fordringer svarende til værdien af varerne med ejendomsforbehold med alle tilknyttede rettigheder og forrang for resten, og sælger skal anerkende salget. Værdien af varerne med ejendomsforbehold er sælgers fakturabeløb, forudsat dette ikke krænker tredjeparts rettigheder. Såfremt sælger er medejer af de videresolgte varer med ejendomsforbehold, andrager afståelsen af fordringerne et beløb svarende til sælgers forholdsmæssige andel af salgsprisen.

4. Såfremt varerne med sælgers ejendomsforbehold indbygges som en væsentlig bestanddel af fast ejendom, et skib, et skib under bygning eller et luftfartøj tilhørende tredjepart, afstår kunden de mod pågældende tredjepart eller den, det vedrører, opståede, overdragelige fordringer på godtgørelse svarende til værdien af varerne med ejendomsforbehold med alle tilknyttede rettigheder inklusive tinglysning af tilgodehavende med forrang for resten, og sælger skal anerkende afståelsen. Stykke 3 sætning 2 og 3 gælder tilsvarende.

5. Kunden er kun berettiget til videresalg, forbrug eller indbygning af varer med ejendomsforbehold som led i sin normale virksomhed og kun i den udstrækning, det er berettiget og bemyndiget at overdrage fordringerne i medfør af stykke 3 og 4 til sælger. Kunden er ikke berettiget til at disponere over varer med ejendomsforbehold, på anden vis, herunder pantsætning eller sikkerhedsstillelse. Kunden er kun berettiget til afståelse i form af egentlig factoring under den forudsætning, at sælger får meddelelse om dette under angivelse af factoringbanken og de konti, kunden har dér, og factoringprovenuet overstiger værdien af sælgers sikrede fordring. Ved godskrivelse af factoringprovenuet forfalder sælgers fordring til betaling med det samme.

6. Kunden bemyndiger sælger til med forbehold for fortrydelse at inddrage de i medfør af stykke 3 til 5 afståede fordringer. Sælger kan ikke gøre brug af sin bemyndigelse til inddragelse, så længe kunden opfylder sine betalingsforpligtelser også over for tredjepart. På sælgers forlangende skal kunden oplyse skyldneren til de afståede fordringer og give disse meddelelse om afståelsen, idet sælger er bemyndiget til selv at give skyldnerne meddelelse om afståelsen.

7. Ved kundens betalingsstandsning og/eller ansøgning om konkursbehandling over kundens formue bortfalder retten til at videresælge, forbruge eller indbygge varer med ejendomsforbehold og bemyndigelsen til at inddrage de afståede fordringer, og tilsvarende gælder, såfremt en check eller veksel protesteres. Det gælder ikke for bobestyrerens rettigheder.

8. I den udstrækning værdien af den indrømmede sikkerhed overstiger fordringerne (eventuelt reduceret med udbetalinger og ratebetalinger) med mere end 20 %, er kunden efter eget valg forpligtet til tilbageførsel eller frigivelse. Med udligning af samtlige sælgers fordringer hidrørende fra aftaleforholdet overgår ejendomsretten til varer med ejendomsforbehold og de afståede fordringer til kunden.


§ 10 Ulovlig viderelevering

Kundens eller dennes aftagers eksport af de af sælger leverede genstande i uforandret stand er, medmindre sælger udtrykkeligt har givet tilladelse til eksport, forbudt og begrunder et erstatningskrav. Genstande, der bestilles til eksport, må hverken i uforandret eller foandret stand leveres videre til indenlandske (ɔ: tyske) aftagere eller til udenlandske aftagere uden for det i bestillingen oplyste bestemmelsesland.


§ 11 Reklamation over mangler, ansvar for mangler

1. Sælgers ansvar for mangler er begrænset som følger: Kunden skal ufortøvet kontrollere den modtagne vares kvantum og egenskaber. Åbenlyse mangler skal reklameres skriftligt efter højst 14 dage. Ved retshandler mellem erhvervsdrivende er HGB § 377 gældende. Mangler, der kan konstateres ved leveringen, skal desuden reklameres over for fragtføreren med henblik på at indhente dennes anerkendelse af manglerne. Reklamationer over mangler skal indeholde en så detaljeret beskrivelse af mangler som muligt. Såfremt styktals- og vægtafvigelser ved ovenstående undersøgelsespligter konstateredes allerede ved leveringen, skal kunden reklamere disse mangler over for fragtføreren ved modtagelse af varen og indhente dennes underskrift på følgesedlen/fragtbrevet.

2. Såfremt kunden konstaterer mangler ved varen, må han ikke disponere over denne, dvs. den må ikke opdeles, videresælges eller videreforarbejdes, før der er opnået enighed om, hvorledes reklamationen skal foregå, eller der er foretaget bevissikring ved en af industri- og handelskammeret for sælgers hovedsæde udpeget sagkyndig.

3. Kunden er forpligtet til at stille den reklamerede vare eller prøver af denne til rådighed for sælger. Ved ansvarspådragende nægtelse bortfalder sælgers ansvar.

4. Ved berettigede reklamationer er sælger berettiget til afhængigt af manglens art og kundens berettigede interesser at fastsætte afhjælpningen (erstatningsleverance, udbedring). Såfremt afhjælpning mislykkes, ikke er mulig eller er uacceptabel for kunden, kan kunden mindske købsprisen eller træde tilbage fra aftalen.

5. Kunden skal ufortøvet meddele sælger, hvis kunden bliver ansvarlig for mangler.

6. Reklamationskrav opstår ikke ved ubetydelige afvigelser fra den aftalte egenskab, ubetydelig forringelse af anvendeligheden, ved naturlig slitage samt ved skader, der efter risikoens overgang som følge af fejlagtig eller forsømmelig behandling, overdreven belastning, uegnede driftsmidler, mangelfulde byggearbejder, uegnet byggegrund eller som følge af særlige ydre påvirkninger, der ikke er forudsat i aftalen. Såfremt kunden eller en tredjepart foretager usagkyndige reparationer eller ændringer, kan der ikke reklamationskrav for dette og de deraf opståede følger.

7. Kundens krav på godtgørelse for de til afhjælpning nødvendige tiltag, især transport-, arbejds- og materialeomkostninger, er udelukkede, såfremt tiltagene er øgede, fordi den leverede vare efterfølgende er flyttet til et andet sted end kundens filial, medmindre flytningen svarer til den tilsigtede anvendelse.

8. Kundens regreskrav over for sælger gælder kun, i den udstrækning kunden med sine aftagere ikke har truffet mere vidtgående aftaler end de ufravigelige lovmæssige reklamationskrav. For omfanget af kundens regreskrav mod sælger er tilsvarende stk. 6 gældende.

9. Sælger er i medfør af lovgivningen forpligtet til tilbagetagelse af den ny vare eller nedsættelse af købsprisen også uden den ellers forlangte fristfastsættelse, såfremt kundens aftager som forbruger af den solgte løsøregenstand (forbrugerkøb) som følge af manglen ved denne vare kunne forlange, at kunden tog varen tilbage eller nedsatte købsprisen, eller kunden blev mødt med et deraf følgende regreskrav. Sælger er derudover forpligtet til at godtgøre kundens tiltag, især transport-, arbejds- og materialeomkostninger, som denne har måttet påtage sig over for slutbrugeren som led i afhjælpning af en ved risikoens overgang foreliggende mangel ved varen. Kravet er udelukket, såfremt kunden som erhvervsdrivende i medfør af HGB § 377 ikke har efterkommet sin undersøgelses- og reklamationspligt ordentligt.

10. Forpligtelsen jf. B.§ 11 stk. 8 er udelukket, såfremt der er tale om en mangel som følge af reklameudsagn eller øvrige aftaler, der ikke hidrører fra sælger, eller såfremt kunden over for slutbrugeren har afgivet en særlig garanti. Forpligtelsen er ligeledes udelukket, såfremt kunden selv ikke som følge af lovgivningen var forpligtet til udøvelse af ansvarskravene for mangler over for slutbrugeren, eller ikke har gjort denne indsigelse mod det krav, der rettes mod ham. Det gælder ligeledes, såfremt kunden over for slutbrugeren har påtaget sig garantiforpligtelser, der er mere vidtgående end lovgivningen krav. For omfanget af kundens regreskrav finder endvidere B.§ 11 stk. 4 anvendelse.

11. Anerkendelse af mangler og reklamation over disse skal ske skriftligt.

12. Reklamationskrav forældes efter 12 måneder. Dette gælder ikke, såfremt lovgivningen jf. BGB § 438 stk. 1 nr. 2 (byggerier og genstande til byggerier), § 479 stk. 1 (regreskrav) og § 634a stk. 1 nr. 2 (mangler ved byggerier), § 202 stk. 1 (ansvar for forsæt) foreskriver længere frister.

13. For krav på skadeserstatning finder i øvrigt B.§ 12 anvendelse.


§ 12 Generel ansvarsbegrænsning

1. Sælger hæfter uafhængigt af nedenstående ansvarsbegrænsninger efter lovgivningens bestemmelser for skader på liv, legeme og helbred, der skyldes forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra sælgers organer og ledende medarbejdere eller disses fuldmægtiges side, samt for skader omfattede af ansvar i medfør af produktansvarslovgivningen. For skader, der ikke er omfattede af B.§ 11 stk. 1, og som skyldes forsætligt eller groft uagtsomme aftalebrud samt ond tro fra dens organers, ledende medarbejderes eller disses fuldmægtiges side, hæfter sælger efter lovgivningens bestemmelser. I så fald er erstatningsansvaret begrænset til påregnelige, typisk indtrædende skader, medmindre sælgers organer, ledende medarbejdere eller disses fuldmægtige har handlet forsætligt. I den udstrækning sælger har afgivet en egenskabs- og/eller holdbarhedsgaranti vedrørende varen eller dele af denne, hæfter sælger ligeledes som led i denne garanti. For skader, der skyldes en manglende garanteret egenskab eller holdbarhed men ikke konkret opstår i varen, hæfter sælger imidlertid kun, såfremt risikoen for en sådan skade åbenlyst er omfattet af egenskabs- og holdbarhedsgarantien.

2. Sælger hæfter endvidere for skader, der skyldes simpel uagtsom forsømmelse af sådanne aftalemæssige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for ordentlig gennemførelse af aftalen, og hvis overholdelse kunden uden videre må kunne påregne. Sælger hæftet imidlertid kun, i den udstrækning skaderne typisk hænger sammen med aftalen og er påregnelige.

3. Et mere vidtgående ansvar er uden hensyn til den retlige natur af de fremsatte krav udelukket, hvilket især gælder krav, der kan forfølges strafferetligt, eller krav på erstatning for forgæves tiltag i stedet for ydelsen, samt for samtlige følgeskader som f.eks. omkostninger ved produktionsudfald eller tilbagekaldelse samt mistet fortjeneste; uberørt heraf består ansvaret i medfør af B.§ 8 stk. 2 til 5. For så vidt vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder det også for det personlige ansvar fra sælgers ansattes, medarbejderes, repræsentanters og fuldmægtiges side.

4. Øvrige erstatningskrav fra kundens side forældes ét år efter levering af varen. Det gælder ikke, såfremt sælger, dennes organer, ledende medarbejdere eller disses fuldmægtig gør sig skyldige i skader på liv, legeme eller helbred, eller såfremt sælgers organer og ledende medarbejdere har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, eller hvis disses fuldmægtige har handlet forsætligt.


§ 13 Øvrige rettigheder til tilbagetræden, konventionalbod og erstatning

1. Sælger forbeholder sig ved skriftlig erklæring herom at kunne træde tilbage fra aftalen, såfremt kunden afgiver urigtige oplysninger om sin person, status som erhvervsdrivende eller kreditværdighed, eller hvis denne går i betalingsstandsning eller kommer under konkursbehandling. Såfremt sælger gør brug af sin tilbagetrædelsesret, er sælger ud over krav på erstatning berettiget til at fakturere kunden for sin ulejlighed, efterfølgende værdiforringelser, godtgørelser for brug samt erstatning for samtlige skader, der skyldes ikke aftalemæssig brug af varen, med standardmæssigt 25 % af ordreværdien og ved specialfremstillede varer den fulde pris.

2. Såfremt sælger af kunden kan forlange erstatning for pligtforsømmelser eller annullering af købsaftalen, kan han – medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af disse betingelser – en standardmæssig erstatning på mindst 25 % af ordrebeløbet. Uanset de anførte standardsatser forbeholder sælger sig en konkret skadesopgørelse. Dokumentation af en mindre erstatning påhviler kunden.


§ 14 Beskyttelse af personlige oplysninger

1. De for aftaleafviklingen nødvendige oplysninger lagres af hensyn til hurtig og fejlfri behandling i sælgers IT-system. Behandling af afgivne oplysninger finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i Bundesdatenschutzgesetz og Teledienstdatengesetz.

2. Til brug for kontrol af kundens kreditværdighed kan sælger udveksle oplysninger med kreditbureauer som f.eks. Schufa eller Experian.

3. Sælger forbeholder sig ret til på tilladelig vis at videregive til kundens oplysninger til andre erhvervsdrivende til brug for fremsendelse af informationsmaterialer og forbeholder sig ligeledes at udnytte disse til egne markedsføringsformål. Såfremt kunden ikke er indforstået med dette, skal han sende en kort meddelelse uden formkrav til: Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, D-34123 Kassel eller per telefax til +49 (0) 561 95885 20.

4. Sælger må ikke benytte eller videregive kundens oplysninger ud over det i stykke 1 til 3 anførte omfang.


§ 15 Afsluttende bestemmelser

Kundens eventuelle passivitet mht. ovenstående betingelser begrænser ikke gyldigheden af samtlige øvrige bestemmelser. En ugennemførlig bestemmelse skal erstattes med en bestemmelse med et indhold svarende til ånden i de øvrige bestemmelser.

Betalingsmuligheder:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Der opstod en fejl!

Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.

  • {{ $t(error) }}