Beskyttelse af personlige oplysninger

1. Databeskyttelse i korte træk


Generelle henvisninger

Nedenstående gennemgang giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personhenførbare oplysninger, når du besøger dette internetsted. Ved personhenførbare oplysninger forstås enhver oplysning, der gør det muligt at identificere dig personligt. Udførlige oplysninger om databeskyttelse fremgår af den i denne tekst medtagne databeskyttelseserklæring.


Dataindsamling på vores internetsted

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dette internetsted?
Databehandlingen på dette internetsted foretages af udbyderen af internetstedet. Dennes kontaktoplysninger fremgår af kolofonen på dette internetsted.

Hvordan registreres dine oplysninger?
Dine oplysninger registreres f.eks. ved, at du selv meddeler dem til os. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger, som du indtaster i en E-blanket.
Andre oplysninger registreres automatisk af vores IT-systemer, når du besøger vores internetsted. Det drejer sig især om tekniske oplysninger (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for kald af side). Registreringen af disse oplysninger sker automatisk, så snart du går ind på vores internetsted.

Hvad benyttes dine oplysninger til?
En del af dine oplysninger registreres for at sikre, at internetstedet fungerer korrekt. Andre oplysninger kan benyttes til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?
Du har ret til når som helst vederlagsfrit at få oplyst oprindelse, modtager og formål med dine gemte personhenførbare oplysninger. Du kan desuden forlange, at disse oplysninger bliver korrigeret, spærret eller slettet. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse, kan du når som helst henvende dig til os under brug af de i kolofonen anførte kontaktoplysninger. Endvidere har du mulighed for at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.


Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepart

Ved besøg på dette internetsted kan din surfingadfærd analyseres statistisk. Det sker først og fremmest med cookies samt med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd sker normalt anonymt, således at din surfingadfærd ikke kan spores til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved at undlade at benytte bestemte værktøjer. Detaljer fremgår af vores databeskyttelseserklæring under overskriften "Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepart".
Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Oplysninger om mulighederne for at gøre indsigelse fremgår af denne databeskyttelseserklæring.2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger


Beskyttelse af personlige oplysninger

Udbyderen af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger yderst alvorligt. Vi behandler dine personhenførbare oplysninger fortroligt og under overholdelse af lovgivningens databeskyttelsesbestemmelser samt denne databeskyttelseserklæring.
Når du benytter dette internetsted, registreres forskellige personhenførbare oplysninger. Ved personhenførbare oplysninger forstås enhver oplysning, der gør det muligt at identificere dig personligt. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger vi registrerer, og hvorledes disse benyttes. Den forklarer desuden, hvordan og med hvilket formål det sker.
Der gøres opmærksom på, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation per mail) kan udvise sikkerhedsbrister. Det er umuligt at beskytte dine oplysninger 100 % mod tredjeparts adgang.


Ansvarlig myndighed

Ansvarlig myndighed for databehandlingen på dette internetsted er:
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
34123 Kassel-Industriepark
Telefon: +49 (0) 561 95885-9
E-Mail: sales@landefeld.com
Ansvarlig myndighed er den naturlige eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personhenførbare oplysninger (f.eks. navne og mailadresser).


Tilbagekaldelse af din tilladelse til databehandling

Databehandling forudsætter i vid udstrækning din udtrykkelige tilladelse. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage. Det kan du gøre uden formkrav blot ved at sende os en mail. Lovligheden af den indtil tilbagekaldelsen foretagne databehandling berøres ikke af tilbagekaldelsen.


Klageadgang til den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesretten kan den krænkede person klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Ansvarlig tilsynsmyndighed i spørgsmål vedrørende databeskyttelsesret er databeskyttelsesmyndigheden i den tyske delstat, hvor vi er hjemmehørende. En liste over databeskyttelsesmyndigheder samt disses kontaktoplysninger fremgår af dette link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Ret til dataportabilitet

Du har krav på at få udleveret oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af din tilladelse eller til opfyldelse af en aftale, til dig selv eller en tredjepart i et gængs maskinlæsbart format. Hvis du ønsker oplysninger overført direkte til en anden ansvarlig, sker det kun, såfremt det er teknisk muligt.


SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførsel af fortroligt indhold som f.eks. bestillinger eller henvendelser, som du sender til os som udbyder, benytter denne side SSL- og/eller TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan kendes på, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://", og at der vises et låsesymbol i adresselinjen.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de oplysninger, du sender til os, ikke læses af tredjepart.


Krypterede betalinger på dette internetsted

Hvis du ved indgåelse af en købsaftale forpligter dig til at oplyse dine betalingsdata (f.eks. kontonummer til brug for bankoverførsel), skyldes det, at disse oplysninger er nødvendige for gennemførelse af betalingen.
Betalingen via gængse betalingsmidler (Visa/MasterCard, bankoverførsel) afvikles udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. En krypteret forbindelse kan kendes på, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://", og at der vises et låsesymbol i adresselinjen.
Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsoplysninger, som du videregiver til os, ikke læses af tredjepart.


Oplysninger, spærring og sletning

Bestemmelserne i lovgivningen giver dig ret til vederlagsfri oplysninger om dine gemte personhenførbare oplysninger, disses oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og hvis relevant krav på korrektion, spærring eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende personhenførbare oplysninger, kan du når som helst henvende dig til os under brug af de i kolofonen anførte kontaktoplysninger.


Indsigelse mod reklamemails

De kontaktoplysninger, som vi er forpligtede til at offentliggøre i kolofonen, må ikke benyttes til uopfordret fremsendelse af reklamer og informationsmaterialer. Udbyderen af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retslige tiltag, såfremt der sker uopfordret tilsendelse af reklamer, f.eks. i form af spammails.3. Databeskyttelsestilsynsførende

Obligatorisk databeskyttelsestilsynsførende i medfør af lovgivningen

Vi har udpeget en databeskyttelsestilsynsførende for vores virksomhed.
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Tel: +49(0)561 7896891, E-Mail: info@gfp24.de


4. Dataindsamling på vores internetsted


Cookies

Internetsiderne benytter i en vis udstrækning såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer.
De fleste af de cookies, vi benytter, er såkaldte sessionscookies. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies bliver liggende på din computer, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt at genkende din browser ved dit næste besøg.
Du kan indstille din browser således, at du får besked om lagring af cookies og i hvert enkelt tilfælde afviser eller giver tilladelse til lagring af cookies, cookies under bestemte betingelser eller generelt afviser cookies samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis du slår cookies fra, kan det begrænse funktionerne på dette internetsted.
Cookies, der er nødvendige for gennemførelse af elektronisk kommunikation eller aktivering af bestemte funktioner, som du udtrykkelig ønsker (f.eks. varekurv), gemmes i medfør af EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra f. Udbyderen af internetstedet har en berettiget interesse at gemme cookies af hensyn til teknisk korrekt og optimal funktion af dennes tjenester. Hvis der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), omtales disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.


Server-logfiler

Udbyderen af siderne registrerer og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Det drejer sig om:

Disse oplysninger bliver ikke samkørt med andre datakilder.
Grundlag for databehandlingen er EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra b, der tillader behandling af oplysninger med henblik på indgåelse af eller opfyldelse af en aftale.


E-blanket

Hvis du sender en henvendelse til os per E-blanket, gemmer vi oplysningerne fra E-blanketten inklusive de af dig oplyste kontaktoplysninger med henblik på behandling af henvendelsen samt til brug for opfølgende spørgsmål. Disse oplysninger videregives ikke uden din tilladelse.
Behandlingen af de i E-blanketten indtastede oplysninger sker på grundlag af din tilladelse jf. EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra a. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage. Det kan du gøre uden formkrav blot ved at sende os en mail. Lovligheden af den indtil tilbagekaldelsen foretagne databehandling berøres ikke af tilbagekaldelsen.
De oplysninger, som du indtaster i E-blanketten, gemmer vi, indtil du forlanger dem slettet eller trækker din tilladelse til lagring tilbage, eller formålet med lagringen bortfalder (f.eks. efter afsluttet behandling af din henvendelse). Dette har ingen indflydelse på lovgivningsmæssige opbevaringsfrister og anden ufravigelig lovgivning.


Registrering på dette internetsted

Du kan tilmelde dig vores internetsted for at få adgang til medlemsområdet. De indtastede oplysninger benytter vi kun med henblik på udnyttelse af det aktuelle tilbud eller tjeneste, som du har tilmeldt dig. Samtlige de ved registreringen forlangte oplysninger skal udfyldes. I modsat fald afviser vi registreringen.
Ved vigtige ændringer f.eks. af omfanget af vores tilbud eller ved teknisk nødvendige ændringer benyttes den ved registreringen oplyste mailadresse til at give dig besked per mail.
Behandlingen af de ved registreringen indtastede oplysninger sker på grundlag af din tilladelse jf. EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra a. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage. Det kan du gøre uden formkrav blot ved at sende os en mail. Lovligheden af den indtil tilbagekaldelsen foretagne databehandling berøres ikke af tilbagekaldelsen.
De ved tilmeldingen registrerede oplysninger gemmer vi kun, så længe du er tilmeldt vores internetsted, hvorefter de slettes. Dette har ingen indflydelse på lovgivningsmæssige opbevaringsfrister.


Behandling af oplysninger (kunde- og aftaledata)

Vi registrerer, behandler og benytter kun personhenførbare oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for indgåelse, indholdsmæssig udformning eller ændring af retsforholdet (stamoplysninger). Grundlag for databehandlingen er EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra b, der tillader behandling af oplysninger med henblik på indgåelse af eller opfyldelse af en aftale. Vi registrerer, behandler og benytter kun personhenførbare oplysninger om brugen af vores internetsider (brugsdata), i den udstrækning det er nødvendigt for at give brugeren adgang til pågældende tjeneste eller til at gennemføre betaling.
De registrerede kundeoplysninger slettes efter indgåelse af aftalen eller ophør af forretningsforholdet. Dette har ingen indflydelse på lovgivningsmæssige opbevaringsfrister.


Dataoverførsel ved indgåelse af aftale om fjernkøb via E-butikker eller forhandlere

Vi videregiver kun personhenførbare oplysninger til tredjepart, når dette er nødvendigt for opfyldelsen af aftalen, f.eks. til den logistikvirksomhed, der leverer varen, og det pengeinstitut, der håndterer betalingen. En mere vidtgående videregivelse af oplysninger finder ikke sted, medmindre du har givet din udtrykkelige tilladelse. Der sker ingen videregivelse af dine oplysninger til tredjepart uden din udtrykkelige tilladelse, f.eks. til markedsføringsformål.
Grundlag for databehandlingen er EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra b, der tillader behandling af oplysninger med henblik på indgåelse af eller opfyldelse af en aftale.


Dataoverførsel ved indgåelse af aftale om tjenester og digitalt indhold

Vi videregiver kun personhenførbare oplysninger til tredjepart, når dette er nødvendigt for opfyldelsen af aftalen, f.eks. til det pengeinstitut, der håndterer betalingen.
En mere vidtgående videregivelse af oplysninger finder ikke sted, medmindre du har givet din udtrykkelige tilladelse. Der sker ingen videregivelse af dine oplysninger til tredjepart uden din udtrykkelige tilladelse, f.eks. til markedsføringsformål.
Grundlag for databehandlingen er EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra b, der tillader behandling af oplysninger med henblik på indgåelse af eller opfyldelse af en aftale.5. Sociale medier


Deling af indhold via plugins (Facebook, Google+1, Twitter m.v.)

Indholdet på vores sider kan deles under overholdelse af databeskyttelsen på sociale netværk som Facebook, Google+ eller Twitter. Til det formål benytter denne side https://www.e-recht24.de/erecht24-safe-sharing.html. Dette værktøj etablerer først direkte kontakt mellem netværkerne og brugerne, når brugeren aktivt klikker på denne knap.
Dette værktøj overfører ikke automatisk brugerdata til udbyderne af disse platforme. Hvis brugeren er logget ind på et socialt netværk, vises ved brug af knapper hørende til Facebook, Google+1, Twitter m.v. et informationsvindue, hvor brugeren kan godkende teksten før afsendelse.
Indholdet på vores sider kan deles under overholdelse af databeskyttelsen på sociale netværk uden at udbyderne af netværkerne opretter komplette brugerprofiler.


Facebook-plugins (Synes-godt-om-knap og Del-knap)

Vores sider indeholder plugins fra det sociale netværk Facebook stillet til rådighed af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins på vores side kan genkendes på Facebook-logoet eller Synes-godt-om-knappen. En oversigt over Facebook-plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøger vores sider, oprettes der via pluginen en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook modtager derved information om, at du med din IP-adresse har besøgt vores side. Ved at klikke på Facebooks Synes-godt-om-knap, mens du er logget på din Facebook-konto, linker du til indholdet på vores sider fra din Facebook-profil. Det gør det muligt for Facebook at knytte vores sider til din brugerkonto. Der gøres opmærksom på, at vi som udbyder ikke har kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller Facebooks brug af disse. Yderligere oplysninger fremgår af Facebooks databeskyttelseserklæring: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke ønsker, at Facebook kan knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge af din Facebook-brugerkonto.


Twitter Plugin

Vores sider benytter funktioner fra tjenesten Twitter. Disse funktioner stilles til rådighed af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du benytter Twitter og funktionen "Retweet", knyttes de besøgte internetsteder til din Twitter-konto og kan ses af andre brugere. Derved overføres der også oplysninger til Twitter. Der gøres opmærksom på, at vi som udbyder ikke har kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller Twitters brug af disse. Yderligere oplysninger fremgår af Twitters databeskyttelseserklæring: https://twitter.com/privacy.
Dine databeskyttelsesindstillinger hos Twitter kan du ændre i kontoindstillingerne under https://twitter.com/account/settings.


Google+ Plugin

Vores sider benytter funktioner fra Google+. Stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Registrering og videregivelse af oplysninger: Google+-grænsefladen giver dig mulighed for at offentliggøre informationer over hele verden. Via Google+-grænsefladen modtager du og andre brugere skræddersyet indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både den information, at du har bedømt et indhold med +1, og oplysninger om den side, du har bedømt med +1. Bedømmelsen +1 kan vises sammen med dit profilnavn og dit foto i Google-tjenester, f.eks. i søgeresultater eller i din Google-profil eller andre steder på internetsteder og reklamer på internettet.
Google registrerer oplysninger om dine +1-bedømmelser for at forbedre Google-tjenesterne for dig og andre. Brug af Google+-grænsefladen forudsætter en offentlig Google-profil, der er synlig over hele verden og som minimum indeholder det for profilen valgte navn. Dette navn benyttes i alle Google-tjenester. I en del tilfælde kan dette navn erstatte et andet navn, som du måtte have benyttet til at dele indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til brugere, der kender din mailadresse eller er i besiddelse af andre personhenførbare oplysninger om dig.
Brug af registrerede oplysninger: Foruden til ovennævnte formål benyttes de oplysninger, som du afgiver, i henhold til Googles gældende bestemmelser for databeskyttelse. Google offentliggør muligvis sammenfattede statistikker over de brugernes +1-aktiviteter eller videregiver disse til brugere og partnere som f.eks. udbydere, annoncører eller tilknyttede internetsteder.


Instagram-plugins

Vores sider benytter funktioner fra tjenesten Instagram. Disse funktioner stilles til rådighed af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Når du er logget på din Instagram-konto, kan du ved klik på Instagram-knapperne linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil. Det gør det muligt for Instagram at knytte vores sider til din brugerkonto. Der gøres opmærksom på, at vi som udbyder ikke har kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller Instagrams brug af disse.
Yderligere oplysninger fremgår af Instagrams databeskyttelseserklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Tumblr plugin

Vores sider benytter grænseflader fra tjenesten Tumblr. Stilles til rådighed af Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.
Disse grænseflader giver dig mulighed for at dele et indlæg eller en side på Tumblr eller følge udbyderen på Tumblr. Når du går ind på ét af vores internetsteder med Tumblr-knappen, etablerer browseren en direkte forbindelse med Tumblrs servere. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de oplysninger, som Tumblr registrerer og videresender ved hjælp af denne plugin. Efter vores bedste viden videresendes brugerens IP-adresse samt det besøgte internetsteds URL.
Yderligere oplysninger fremgår af Tumblrs databeskyttelseserklæring: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.


LinkedIn-plugin

Vores internetsted benytter funktioner fra netværket LinkedIn. Stilles til rådighed af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Hver gang du går ind på én af vores sider, der indeholder funktioner fra LinkedIn, etableres der forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får besked om, at du har besøgt vores internetsider med din IP-adresse. Ved at klikke på LinkedIns Anbefal-knap, mens du er logget på din LinkedIn-konto, giver du LinkedIn mulighed for at knytte dit besøg på vores internetside til din brugerkonto. Der gøres opmærksom på, at vi som udbyder ikke har kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller LinkedIns brug af disse.
Yderligere oplysninger fremgår af LinkedIns databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


XING Plugin

Vores internetsted benytter funktioner fra netværket XING. Stilles til rådighed af XING SE, Dammtorstraße 29-32, D-20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang du går ind på én af vores sider, der indeholder funktioner fra XING, etableres der forbindelse til XINGs servere. Lagring af personhenførbare oplysninger finder efter vores bedste viden ikke sted. Specielt gemmes ingen IP-adresser, og brugsadfærden analyseres ikke.
Yderligere oplysninger om databeskyttelse og funktionen "Share" på XING fremgår af XINGs databeskyttelseserklæring nedenfor: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Pinterest-plugin

På vores side benyttes sociale plugins fra det sociale netværk Pinterest, der drives af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").
Når du indlæser en side indeholdende en sådan plugin, etablerer din browser direkte forbindelse til Pinterests servere. Pluginen videresender derved protokoldata til Pinterests server i USA. Disse protokoldata indeholder muligvis din IP-adresse, adressen på besøgte internetsteder, der ligeledes indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, tidspunkt for henvendelsen, din brugeradfærd på Pinterest samt cookies.
Yderligere oplysninger om formål og omfang samt Pinterests efterfølgende behandling og brug af oplysninger samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv fremgår af Pinterests databeskyttelseserklæring: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Analyseværktøjer og reklamer


Google Analytics

Dette internetsted benytter funktioner fra internetanalysetjenesten Google Analytics. Stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics benytter såkaldte "cookies": Tekstfiler, der lagres på din computer og muliggør analyse af din brug af internetstedet. De oplysninger, som cookien indhenter om din brug af dette internetsted, overføres til og lagres som udgangspunkt på en server tilhørende Google i USA.
Lagring af cookies hørende til Google Analytics sker i medfør af EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra f. Udbyderen af internetstedet har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærden for at kunne optimere sine internettjenester og sin annoncering.


IP-anonymisering

På dette internetsted er funktionen IP-anonymisering aktiveret. Det indebærer, at Google afkorter din IP-adresse inden for EU og EØF før videresendelse til USA. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en server tilhørende Google i USA og forkortet dér. På vegne af udbyderen af dette internetsted vil Google analysere disse oplysninger om din brug af internetstedet med henblik på at udarbejde rapporter over aktiviteterne på internetstedet og frembringe andre til brugen af internetstedet og internettet knyttede tjenesteydelser over for udbyderen af internetstedet. Den IP-adresse, som din browser sender som led i Google Analytics, bliver ikke samkørt med andre data fra Google.


Browser Plugin

Du kan forhindre, at der bliver lagret cookies, ved at foretage en indstilling af din browser. Dog er det i så fald ikke sikkert, du vil kunne benytte samtlige funktionen på dette internetsted i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre registrering af de oplysninger (inkl. din IP-adresse), der indhentes af cookien og vedrører din brug af internetstedet, til Google samt behandling af disse oplysninger fra Googles side ved at downloade og installere en browser-plugin, der kan hentes via dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre Google Analytics i at registrere dine oplysninger ved at klikke på nedenstående link. Derved gemmes en afmeldings-cookie, der forhindrer registrering af dine oplysninger ved fremtidige besøg på dette internetsted: Deaktivér Google Analytics.
Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata hos Google Analytics fremgår af Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Aftalemæssig databehandling

Vi har indgået aftale med Google om aftalemæssig databehandling og har implementeret den tyske databeskyttelseslovgivning ved brugen af Google Analytics.


7. Nyhedsbrev


Oplysninger knyttede til nyhedsbreve

Hvis du ønsker at abonnere på det på internetstedet tilbudte nyhedsbrev, skal du oplyse en mailadresse til os samt informationer, der giver os mulighed for at kontrollere, at den oplyste mailadresse tilhører dig, og at du er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger registreres ikke eller kun med udtrykkelig tilladelse. Disse oplysninger benyttes udelukkende til forsendelse af de ønskede oplysninger og videregives ikke til tredjepart.
Behandlingen af de i tilmeldingsblanketten til nyhedsbrevet indtastede oplysninger sker på grundlag af din tilladelse jf. EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra a. Den afgivne tilladelse til lagring af oplysninger og mailadresse samt brug af disse til forsendelse af nyhedsbrevet kan du når som helst tilbagekalde, f.eks. via linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af den indtil tilbagekaldelsen foretagne databehandling berøres ikke af tilbagekaldelsen.
De oplysninger, du afgiver med henblik på at abonnere på vores nyhedsbrev, gemmer vi, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, hvorefter de slettes. Det berører ikke oplysninger, som vi gemmer med henblik på andre formål (f.eks. mailadresser til medlemsområdet).


8. Plugins og Tools


YouTube

Dette internetsted benytter plugins fra internetstedet YouTube, der drives af Google. Siderne drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Hvis du besøger én af vores internetsider, der er udstyret med en YouTube-plugin, etableres der forbindelse til YouTubes servere. Det indebærer, at YouTubes server får besked om, hvilke af vores sider, du har besøgt.
Hvis du er logget på din YouTube-konto, kan YouTube knytte din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge af YouTube.
Brugen af YouTube er begrundet i et ønske om at præsentere vores E-tilbud på en indbydende måde. Dette udgør en berettiget interesse i medfør af EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra f.
Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata fremgår af YouTubes databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Vimeo

Vores internetsted benytter plugins fra videoportalen Vimeo. Stilles til rådighed af Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Hvis du besøger én af vores internetsider, der er udstyret med en Vimeo-plugin, etableres der forbindelse til Vimeos servere. Det indebærer, at Vimeos server får besked om, hvilke af vores sider, du har besøgt. Desuden får Vimeo oplyst din IP-adresse. Det gælder, selvom du ikke er logget ind på Vimeo eller overhovedet har en konto hos Vimeo. De af Vimeo registrerede oplysninger videresendes til Vimeo-serveren i USA.
Hvis du er logget på din Vimeo-konto, kan Vimeo knytte din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge af Vimeo.
Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata fremgår af Vimeos databeskyttelseserklæring: https://vimeo.com/privacy.


Google Maps

Denne side benytter en API (application programming interface) fra korttjenesten Google Maps. Stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Brug af funktionerne fra Google Maps forudsætter, at din IP-adresse gemmes. Kun i undtagelsestilfælde videresendes den fulde IP-adresse til en server tilhørende Google i USA og gemmes dér. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.
Brugen af Google Maps sker med henblik på at præsentere vores E-tilbud på en indbydende måde samt gøre det nemt for brugeren at identificere de stednavne, der fremgår af internetstedet. Dette udgør en berettiget interesse i medfør af EU's Databeskyttelsesforordning ("Persondataforordningen") § 6 stk. 1 litra f.
Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata fremgår af Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Betalingsmuligheder:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Der opstod en fejl!

Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.

  • {{ $t(error) }}