Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om behandling af personoplysninger (databeskyttelsesoplysninger)

Velkommen til databeskyttelsesområdet for Landefeld Flugzeug & Hydraulik GmbH. Tak for din interesse for vores virksomhed. Baseret på denne databeskyttelsesmeddelelse vil vi gerne informere dig detaljeret om, hvornår vi indsamler hvilke data, og hvordan de behandles.


Ansvarlige person

Den person, der er ansvarlig i henhold til artikel 4, afsnit 7, i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er:
Landefeld Pneumatic & Hydraulic GmbH
Marc Landefeld
Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel
Telefon: 0561-95885-9
E-mail: info@landefeld.com


Databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Telefon: +49 561 78968-93
Fax: +49 561 78968-61
E-mail: datenschutz@gfp24.de


Generel information om indsamling af personoplysninger

Med følgende oplysninger informerer vi dig gennemsigtigt om typen og omfanget af behandlingen af personoplysninger,

indsamles.

Det juridiske grundlag for vores databeskyttelse er især bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning GDPR og de supplerende regler i Federal Data Protection Act BDSG (ny).


Formål / Retsgrundlag for behandling

I de tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR som retsgrundlag.

Ved behandling af personoplysninger, der kræves for at opfylde en kontrakt, der er indgået mellem dig og os, fungerer artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger inden for kontraktforhold.

I tilfælde af at behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, tjener artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR som retsgrundlag.

I tilfælde af at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, litra d), GDPR det juridiske grundlag.

I tilfælde af at behandling af personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjeparts legitime interesser, og dine interesser, opvejer de grundlæggende rettigheder og friheder ikke den førstnævnte interesse, art. 6 stk. 1 lit. f GDPR er det juridiske grundlag for behandlingen.


Overførsel af personoplysninger

Hvis vi overfører dine personoplysninger til andre organer i løbet af vores behandling eller videregiver dem til dem, sker dette udelukkende på grundlag af et af de nævnte juridiske grundlag. Modtagerne af disse data kan f.eks. Inkludere betalingstjenesteudbydere som en del af udførelsen af kontrakten. I sådanne tilfælde, hvor vi er forpligtet til det ved lov eller ved retskendelse, skal vi overføre dine data til myndigheder, der har ret til at modtage information.

Hvis eksterne tjenesteudbydere understøtter os i behandlingen af dine data (f.eks. Dataanalyse, udsendelse af nyhedsbrev), gøres dette som en del af ordrebehandlingen i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR. Vi indgår kun tilsvarende kontrakter med de tjenesteudbydere, der tilbyder tilstrækkelige garantier for, at passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger garanterer beskyttelsen af dine data.


Dataoverførsel til tredjelande

En dataoverførsel til tredjelande (uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) finder kun sted, hvis dette er i overensstemmelse med de juridiske krav. Med forbehold for at udtrykke samtykke eller kontraktmæssigt eller juridisk forpligtet overførsel, vi behandler eller har de data, der behandles kun i tredjelande med en anerkendt grad af databeskyttelse eller i overensstemmelse med artikel 44 ff EU-kommissionen.: https://ec.europa.eu/info/law/ lov-emne / databeskyttelse / international-dimension-databeskyttelse_de ).


Lagring af dataene

Så snart det respektive formål til opbevaring ikke længere gælder, sletter eller blokerer vi dine personlige data. Derudover gemmes dine personlige data kun, hvis særlige lovbestemte opbevaringsperioder (især opbevaringsforpligtelser i henhold til handels- og skatteret) på nationalt eller europæisk plan forhindrer sletning.


Definitioner

Vores databeskyttelsesoplysninger er baseret på udtryk, der bruges og defineres i GDPR. For at sikre, at vores databeskyttelsesbestemmelser er lette at læse og forstå, vil vi gerne forklare de vigtigste udtryk på forhånd.


Personlig data

"Personlige data" er al information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "registreret"). En fysisk person betragtes som identificerbar, der direkte eller indirekte, især ved at tildele en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator eller en eller flere særlige træk, der udtrykker det fysiske, fysiologiske, genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturel eller social identitet af denne fysiske person kan identificeres.


forarbejdning

"Behandling" er enhver proces eller række af processer, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer i forbindelse med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisation, bestilling, opbevaring, tilpasning eller ændring, udlæsning, forespørge, Brug , videregivelse ved transmission, distribution eller enhver anden form for levering, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.


Ansvarlige person

"Ansvarlig" er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre beslutter formål og midler til behandling af personoplysninger. Hvis formålet med og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans udnævnelse fastsættes i overensstemmelse med EU-retten eller lovgivningen i medlemslandene.


Pseudonymisering

"Pseudonymisering" er behandling af personoplysninger på en måde, hvor personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger lagres separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger at sikre, at de personlige data ikke er tildelt til en identificeret eller identificerbar fysisk person.


Processor

"Behandler" er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige person.


Modtager

"Modtager" er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som personlige oplysninger videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger som led i en specifik undersøgelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.


Tredje

"Tredjepart" er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ bortset fra den registrerede, den ansvarlige person, databehandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne under den ansvarlige persons direkte ansvar processoren.


samtykke

"Samtykke" er enhver frivillig, informeret og utvetydig erklæring om vilje, som den pågældende i den konkrete sag i form af en erklæring eller anden utvetydig positiv særbehandling person, som den pågældende person oplyser, at de behandler deres personlige Data er enig.


Profilering

”Profilering” er enhver form for elektronisk behandling af personoplysninger, der består af at bruge denne personlige data til at vurdere bestemte personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig aspekter vedrørende arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred til at analysere eller forudsige personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller ændring af placeringen af denne fysiske person.


Berørte rettigheder

Behandlingen af personoplysninger giver dig som den fysiske person rettigheder, som du kan udøve over for os når som helst. Disse er:


Ret til information

Du har ret til at finde ud af os, om og - hvis ja - hvilke personoplysninger vi behandler fra dig og til at anmode om kopier af dine personlige data fra os. Bemærk, at din ret til information kan være begrænset under visse omstændigheder i overensstemmelse med lovbestemmelserne.


Ret til berigtigelse

Hvis oplysningerne om dig ikke længere er korrekte, har du ret til straks at anmode om korrektion af de forkerte personoplysninger, der vedrører dig, og om nødvendigt udfylde ufuldstændige personoplysninger.


Ret til annullering

I overensstemmelse med de juridiske krav har du ret til at kræve, at de data, der vedrører dig, slettes med det samme, f.eks. Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de forfulgte formål, og de juridiske opbevarings- og arkivbestemmelser ikke forhindrer sletning.


Ret til begrænsning af behandlingen

Inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 18 GDPR har du ret til at anmode om en begrænsning af behandlingen af de data, der vedrører dig, f.eks. Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i undersøgelsens varighed om, hvorvidt indsigelsen kan blive accepteret.


Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som du har leveret til os eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.


Ret til at trække en erklæring om samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke givet til os, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Tilbagekaldelsen påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der udføres på baggrund af samtykke, indtil tilbagekaldelsen.

Send din tilbagekaldelse uformelt til: Landefeld Pneumatic & Hydraulic GmbH, Konrad-Zuse-Strasse 1, 34123 Kassel, e-mail: info@landefeld.com. Vi vil gerne påpege, at din indsigelse også kan fremsættes i yderligere procedurer eller skal være af tekniske grunde. Yderligere information kan findes i de respektive beskrevne tjenester.


Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

Under betingelserne i artikel 21, stk. 1, i GDPR, kan du gøre indsigelse mod databehandling på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e eller f GDPR, af årsager, der skyldes din særlige situation. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis du gør brug af din ret til indsigelse, behandler vi ikke længere dine berørte personoplysninger, medmindre vi kan bevise tvingende grunde, der er værdig til beskyttelse for behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller Forsvar for juridiske krav.

Send din indsigelse uformelt til: Landefeld Pneumatic & Hydraulic GmbH, Konrad-Zuse-Strasse 1, 34123 Kassel, e-mail: info@landefeld.com. Vi vil gerne påpege, at din indsigelse også kan fremsættes i yderligere procedurer eller skal være af tekniske grunde. Yderligere information kan findes i de respektive beskrevne tjenester.


Ret til appel til databeskyttelsesmyndigheden

I henhold til artikel 77 GDPR har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du er af den opfattelse, at dine personoplysninger ikke behandles lovligt. Adressen til tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for vores virksomhed, er:

Den hessiske databeskyttelsesofficer
Postboks 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +496111408-119
Fax: +49 611 1408-919
E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de


Automatisk afgørelse i individuelle sager inklusive profilering

Du har ret til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - inklusive profilering - som har juridiske virkninger for dig eller som i væsentlig grad påvirker dig på en lignende måde.


Brug af onlinetilbud

I det følgende vil vi informere dig om, hvornår og i hvilken sammenhæng data behandles, når du bruger vores onlinetilbud.


Indsamling af personoplysninger, når du besøger vores websted

Hvis du kun bruger webstedet til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Når du ser vores hjemmeside, indsamler vi nedenstående data. Disse er teknisk nødvendige for at vise vores hjemmeside for dig og for at sikre præsentationens stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6 stk. 1, stk. 1, lit. f GDPR):

Betalingsmuligheder:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Der opstod en fejl!

Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.

  • {{ $t(error) }}